You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
gitea-fork-majority-judgment/vendor/modules.txt

645 lines
24 KiB

# cloud.google.com/go v0.45.0
cloud.google.com/go/compute/metadata
# gitea.com/lunny/levelqueue v0.2.0
gitea.com/lunny/levelqueue
# gitea.com/macaron/binding v0.0.0-20190822013154-a5f53841ed2b
gitea.com/macaron/binding
# gitea.com/macaron/cache v0.0.0-20190822004001-a6e7fee4ee76
gitea.com/macaron/cache
gitea.com/macaron/cache/memcache
gitea.com/macaron/cache/redis
# gitea.com/macaron/captcha v0.0.0-20190822015246-daa973478bae
gitea.com/macaron/captcha
# gitea.com/macaron/cors v0.0.0-20190821152825-7dcef4a17175
gitea.com/macaron/cors
# gitea.com/macaron/csrf v0.0.0-20190822024205-3dc5a4474439
gitea.com/macaron/csrf
# gitea.com/macaron/gzip v0.0.0-20191118033930-0c4c5566a0e5
gitea.com/macaron/gzip
# gitea.com/macaron/i18n v0.0.0-20190822004228-474e714e2223
gitea.com/macaron/i18n
# gitea.com/macaron/inject v0.0.0-20190805023432-d4c86e31027a
gitea.com/macaron/inject
# gitea.com/macaron/macaron v1.4.0
gitea.com/macaron/macaron
# gitea.com/macaron/session v0.0.0-20190821211443-122c47c5f705
gitea.com/macaron/session
gitea.com/macaron/session/couchbase
gitea.com/macaron/session/memcache
gitea.com/macaron/session/mysql
gitea.com/macaron/session/nodb
gitea.com/macaron/session/postgres
gitea.com/macaron/session/redis
# gitea.com/macaron/toolbox v0.0.0-20190822013122-05ff0fc766b7
gitea.com/macaron/toolbox
# github.com/BurntSushi/toml v0.3.1
github.com/BurntSushi/toml
# github.com/PuerkitoBio/goquery v1.5.0
github.com/PuerkitoBio/goquery
# github.com/PuerkitoBio/purell v1.1.1
github.com/PuerkitoBio/purell
# github.com/PuerkitoBio/urlesc v0.0.0-20170810143723-de5bf2ad4578
github.com/PuerkitoBio/urlesc
# github.com/RoaringBitmap/roaring v0.4.21
github.com/RoaringBitmap/roaring
# github.com/andybalholm/cascadia v1.0.0
github.com/andybalholm/cascadia
# github.com/anmitsu/go-shlex v0.0.0-20161002113705-648efa622239
github.com/anmitsu/go-shlex
# github.com/asaskevich/govalidator v0.0.0-20190424111038-f61b66f89f4a
github.com/asaskevich/govalidator
# github.com/beorn7/perks v1.0.1
github.com/beorn7/perks/quantile
# github.com/blevesearch/bleve v0.8.1
github.com/blevesearch/bleve
github.com/blevesearch/bleve/analysis
github.com/blevesearch/bleve/analysis/analyzer/custom
github.com/blevesearch/bleve/analysis/analyzer/keyword
github.com/blevesearch/bleve/analysis/analyzer/standard
github.com/blevesearch/bleve/analysis/datetime/flexible
github.com/blevesearch/bleve/analysis/datetime/optional
github.com/blevesearch/bleve/analysis/lang/en
github.com/blevesearch/bleve/analysis/token/lowercase
github.com/blevesearch/bleve/analysis/token/porter
github.com/blevesearch/bleve/analysis/token/stop
github.com/blevesearch/bleve/analysis/token/unicodenorm
github.com/blevesearch/bleve/analysis/tokenizer/single
github.com/blevesearch/bleve/analysis/tokenizer/unicode
github.com/blevesearch/bleve/document
github.com/blevesearch/bleve/geo
github.com/blevesearch/bleve/index
github.com/blevesearch/bleve/index/scorch
github.com/blevesearch/bleve/index/scorch/mergeplan
github.com/blevesearch/bleve/index/scorch/segment
github.com/blevesearch/bleve/index/scorch/segment/zap
github.com/blevesearch/bleve/index/store
github.com/blevesearch/bleve/index/store/boltdb
github.com/blevesearch/bleve/index/store/gtreap
github.com/blevesearch/bleve/index/upsidedown
github.com/blevesearch/bleve/mapping
github.com/blevesearch/bleve/numeric
github.com/blevesearch/bleve/registry
github.com/blevesearch/bleve/search
github.com/blevesearch/bleve/search/collector
github.com/blevesearch/bleve/search/facet
github.com/blevesearch/bleve/search/highlight
github.com/blevesearch/bleve/search/highlight/format/html
github.com/blevesearch/bleve/search/highlight/fragmenter/simple
github.com/blevesearch/bleve/search/highlight/highlighter/html
github.com/blevesearch/bleve/search/highlight/highlighter/simple
github.com/blevesearch/bleve/search/query
github.com/blevesearch/bleve/search/scorer
github.com/blevesearch/bleve/search/searcher
github.com/blevesearch/bleve/size
# github.com/blevesearch/go-porterstemmer v1.0.2
github.com/blevesearch/go-porterstemmer
# github.com/blevesearch/segment v0.0.0-20160915185041-762005e7a34f
github.com/blevesearch/segment
# github.com/boombuler/barcode v0.0.0-20161226211916-fe0f26ff6d26
github.com/boombuler/barcode
github.com/boombuler/barcode/qr
github.com/boombuler/barcode/utils
# github.com/bradfitz/gomemcache v0.0.0-20190329173943-551aad21a668
github.com/bradfitz/gomemcache/memcache
# github.com/couchbase/gomemcached v0.0.0-20191004160342-7b5da2ec40b2
github.com/couchbase/gomemcached
github.com/couchbase/gomemcached/client
# github.com/couchbase/goutils v0.0.0-20191018232750-b49639060d85
github.com/couchbase/goutils/logging
github.com/couchbase/goutils/scramsha
# github.com/couchbase/vellum v0.0.0-20190829182332-ef2e028c01fd
github.com/couchbase/vellum
github.com/couchbase/vellum/levenshtein
github.com/couchbase/vellum/regexp
github.com/couchbase/vellum/utf8
# github.com/couchbaselabs/go-couchbase v0.0.0-20190708161019-23e7ca2ce2b7
github.com/couchbaselabs/go-couchbase
# github.com/davecgh/go-spew v1.1.1
github.com/davecgh/go-spew/spew
# github.com/denisenkom/go-mssqldb v0.0.0-20191128021309-1d7a30a10f73
github.com/denisenkom/go-mssqldb
github.com/denisenkom/go-mssqldb/internal/cp
github.com/denisenkom/go-mssqldb/internal/decimal
github.com/denisenkom/go-mssqldb/internal/querytext
# github.com/dgrijalva/jwt-go v3.2.0+incompatible
github.com/dgrijalva/jwt-go
# github.com/dustin/go-humanize v1.0.0
github.com/dustin/go-humanize
# github.com/editorconfig/editorconfig-core-go/v2 v2.1.1
github.com/editorconfig/editorconfig-core-go/v2
# github.com/edsrzf/mmap-go v1.0.0
github.com/edsrzf/mmap-go
# github.com/emirpasic/gods v1.12.0
github.com/emirpasic/gods/containers
github.com/emirpasic/gods/lists
github.com/emirpasic/gods/lists/arraylist
github.com/emirpasic/gods/trees
github.com/emirpasic/gods/trees/binaryheap
github.com/emirpasic/gods/utils
# github.com/etcd-io/bbolt v1.3.3
github.com/etcd-io/bbolt
# github.com/ethantkoenig/rupture v0.0.0-20180203182544-0a76f03a811a
github.com/ethantkoenig/rupture
# github.com/fsnotify/fsnotify v1.4.7
github.com/fsnotify/fsnotify
# github.com/gliderlabs/ssh v0.2.2
github.com/gliderlabs/ssh
# github.com/glycerine/go-unsnap-stream v0.0.0-20190901134440-81cf024a9e0a
github.com/glycerine/go-unsnap-stream
# github.com/go-openapi/analysis v0.19.5
github.com/go-openapi/analysis
github.com/go-openapi/analysis/internal
# github.com/go-openapi/errors v0.19.2
github.com/go-openapi/errors
# github.com/go-openapi/inflect v0.19.0
github.com/go-openapi/inflect
# github.com/go-openapi/jsonpointer v0.19.3
github.com/go-openapi/jsonpointer
# github.com/go-openapi/jsonreference v0.19.3
github.com/go-openapi/jsonreference
# github.com/go-openapi/loads v0.19.3
github.com/go-openapi/loads
github.com/go-openapi/loads/fmts
# github.com/go-openapi/runtime v0.19.5
github.com/go-openapi/runtime
github.com/go-openapi/runtime/logger
github.com/go-openapi/runtime/middleware
github.com/go-openapi/runtime/middleware/denco
github.com/go-openapi/runtime/middleware/header
github.com/go-openapi/runtime/middleware/untyped
github.com/go-openapi/runtime/security
# github.com/go-openapi/spec v0.19.3
github.com/go-openapi/spec
# github.com/go-openapi/strfmt v0.19.3
github.com/go-openapi/strfmt
# github.com/go-openapi/swag v0.19.5
github.com/go-openapi/swag
# github.com/go-openapi/validate v0.19.3
github.com/go-openapi/validate
# github.com/go-redis/redis v6.15.2+incompatible
github.com/go-redis/redis
github.com/go-redis/redis/internal
github.com/go-redis/redis/internal/consistenthash
github.com/go-redis/redis/internal/hashtag
github.com/go-redis/redis/internal/pool
github.com/go-redis/redis/internal/proto
github.com/go-redis/redis/internal/util
# github.com/go-sql-driver/mysql v1.4.1
github.com/go-sql-driver/mysql
# github.com/go-stack/stack v1.8.0
github.com/go-stack/stack
# github.com/go-swagger/go-swagger v0.21.0
github.com/go-swagger/go-swagger/cmd/swagger
github.com/go-swagger/go-swagger/cmd/swagger/commands
github.com/go-swagger/go-swagger/cmd/swagger/commands/diff
github.com/go-swagger/go-swagger/cmd/swagger/commands/generate
github.com/go-swagger/go-swagger/cmd/swagger/commands/initcmd
github.com/go-swagger/go-swagger/codescan
github.com/go-swagger/go-swagger/generator
github.com/go-swagger/go-swagger/scan
# github.com/gobwas/glob v0.2.3
github.com/gobwas/glob
github.com/gobwas/glob/compiler
github.com/gobwas/glob/match
github.com/gobwas/glob/syntax
github.com/gobwas/glob/syntax/ast
github.com/gobwas/glob/syntax/lexer
github.com/gobwas/glob/util/runes
github.com/gobwas/glob/util/strings
# github.com/gogs/chardet v0.0.0-20191104214054-4b6791f73a28
github.com/gogs/chardet
# github.com/gogs/cron v0.0.0-20171120032916-9f6c956d3e14
github.com/gogs/cron
# github.com/golang-sql/civil v0.0.0-20190719163853-cb61b32ac6fe
github.com/golang-sql/civil
# github.com/golang/protobuf v1.3.2
github.com/golang/protobuf/proto
# github.com/golang/snappy v0.0.1
github.com/golang/snappy
# github.com/google/go-github/v24 v24.0.1
github.com/google/go-github/v24/github
# github.com/google/go-querystring v1.0.0
github.com/google/go-querystring/query
# github.com/gorilla/context v1.1.1
github.com/gorilla/context
# github.com/gorilla/handlers v1.4.2
github.com/gorilla/handlers
# github.com/gorilla/mux v1.6.2
github.com/gorilla/mux
# github.com/gorilla/securecookie v1.1.1
github.com/gorilla/securecookie
# github.com/gorilla/sessions v1.2.0
github.com/gorilla/sessions
# github.com/hashicorp/hcl v1.0.0
github.com/hashicorp/hcl
github.com/hashicorp/hcl/hcl/ast
github.com/hashicorp/hcl/hcl/parser
github.com/hashicorp/hcl/hcl/printer
github.com/hashicorp/hcl/hcl/scanner
github.com/hashicorp/hcl/hcl/strconv
github.com/hashicorp/hcl/hcl/token
github.com/hashicorp/hcl/json/parser
github.com/hashicorp/hcl/json/scanner
github.com/hashicorp/hcl/json/token
# github.com/huandu/xstrings v1.3.0
github.com/huandu/xstrings
# github.com/issue9/identicon v0.0.0-20160320065130-d36b54562f4c
github.com/issue9/identicon
# github.com/jaytaylor/html2text v0.0.0-20160923191438-8fb95d837f7d
github.com/jaytaylor/html2text
# github.com/jbenet/go-context v0.0.0-20150711004518-d14ea06fba99
github.com/jbenet/go-context/io
# github.com/jessevdk/go-flags v1.4.0
github.com/jessevdk/go-flags
# github.com/kballard/go-shellquote v0.0.0-20170619183022-cd60e84ee657
github.com/kballard/go-shellquote
# github.com/kevinburke/ssh_config v0.0.0-20190725054713-01f96b0aa0cd
github.com/kevinburke/ssh_config
# github.com/keybase/go-crypto v0.0.0-20200123153347-de78d2cb44f4
github.com/keybase/go-crypto/brainpool
github.com/keybase/go-crypto/cast5
github.com/keybase/go-crypto/curve25519
github.com/keybase/go-crypto/ed25519
github.com/keybase/go-crypto/ed25519/internal/edwards25519
github.com/keybase/go-crypto/openpgp
github.com/keybase/go-crypto/openpgp/armor
github.com/keybase/go-crypto/openpgp/ecdh
github.com/keybase/go-crypto/openpgp/elgamal
github.com/keybase/go-crypto/openpgp/errors
github.com/keybase/go-crypto/openpgp/packet
github.com/keybase/go-crypto/openpgp/s2k
github.com/keybase/go-crypto/rsa
# github.com/klauspost/compress v1.9.2
github.com/klauspost/compress/flate
github.com/klauspost/compress/gzip
# github.com/kr/pretty v0.1.0
github.com/kr/pretty
# github.com/kr/text v0.1.0
github.com/kr/text
# github.com/lafriks/xormstore v1.3.2
github.com/lafriks/xormstore
github.com/lafriks/xormstore/util
# github.com/lib/pq v1.2.0
github.com/lib/pq
github.com/lib/pq/oid
github.com/lib/pq/scram
# github.com/lunny/dingtalk_webhook v0.0.0-20171025031554-e3534c89ef96
github.com/lunny/dingtalk_webhook
# github.com/lunny/log v0.0.0-20160921050905-7887c61bf0de
github.com/lunny/log
# github.com/lunny/nodb v0.0.0-20160621015157-fc1ef06ad4af
github.com/lunny/nodb
github.com/lunny/nodb/config
github.com/lunny/nodb/store
github.com/lunny/nodb/store/driver
github.com/lunny/nodb/store/goleveldb
# github.com/magiconair/properties v1.8.1
github.com/magiconair/properties
# github.com/mailru/easyjson v0.7.0
github.com/mailru/easyjson
github.com/mailru/easyjson/buffer
github.com/mailru/easyjson/jlexer
github.com/mailru/easyjson/jwriter
# github.com/markbates/goth v1.56.0
github.com/markbates/goth
github.com/markbates/goth/gothic
github.com/markbates/goth/providers/bitbucket
github.com/markbates/goth/providers/discord
github.com/markbates/goth/providers/dropbox
github.com/markbates/goth/providers/facebook
github.com/markbates/goth/providers/gitea
github.com/markbates/goth/providers/github
github.com/markbates/goth/providers/gitlab
github.com/markbates/goth/providers/google
github.com/markbates/goth/providers/openidConnect
github.com/markbates/goth/providers/twitter
Better logging (#6038) (#6095) * Panic don't fatal on create new logger Fixes #5854 Signed-off-by: Andrew Thornton <art27@cantab.net> * partial broken * Update the logging infrastrcture Signed-off-by: Andrew Thornton <art27@cantab.net> * Reset the skip levels for Fatal and Error Signed-off-by: Andrew Thornton <art27@cantab.net> * broken ncsa * More log.Error fixes Signed-off-by: Andrew Thornton <art27@cantab.net> * Remove nal * set log-levels to lowercase * Make console_test test all levels * switch to lowercased levels * OK now working * Fix vetting issues * Fix lint * Fix tests * change default logging to match current gitea * Improve log testing Signed-off-by: Andrew Thornton <art27@cantab.net> * reset error skip levels to 0 * Update documentation and access logger configuration * Redirect the router log back to gitea if redirect macaron log but also allow setting the log level - i.e. TRACE * Fix broken level caching * Refactor the router log * Add Router logger * Add colorizing options * Adjust router colors * Only create logger if they will be used * update app.ini.sample * rename Attribute ColorAttribute * Change from white to green for function * Set fatal/error levels * Restore initial trace logger * Fix Trace arguments in modules/auth/auth.go * Properly handle XORMLogger * Improve admin/config page * fix fmt * Add auto-compression of old logs * Update error log levels * Remove the unnecessary skip argument from Error, Fatal and Critical * Add stacktrace support * Fix tests * Remove x/sync from vendors? * Add stderr option to console logger * Use filepath.ToSlash to protect against Windows in tests * Remove prefixed underscores from names in colors.go * Remove not implemented database logger This was removed from Gogs on 4 Mar 2016 but left in the configuration since then. * Ensure that log paths are relative to ROOT_PATH * use path.Join * rename jsonConfig to logConfig * Rename "config" to "jsonConfig" to make it clearer * Requested changes * Requested changes: XormLogger * Try to color the windows terminal If successful default to colorizing the console logs * fixup * Colorize initially too * update vendor * Colorize logs on default and remove if this is not a colorizing logger * Fix documentation * fix test * Use go-isatty to detect if on windows we are on msys or cygwin * Fix spelling mistake * Add missing vendors * More changes * Rationalise the ANSI writer protection * Adjust colors on advice from @0x5c * Make Flags a comma separated list * Move to use the windows constant for ENABLE_VIRTUAL_TERMINAL_PROCESSING * Ensure matching is done on the non-colored message - to simpify EXPRESSION
5 years ago
# github.com/mattn/go-isatty v0.0.7
github.com/mattn/go-isatty
# github.com/mattn/go-sqlite3 v1.11.0
github.com/mattn/go-sqlite3
# github.com/matttproud/golang_protobuf_extensions v1.0.1
github.com/matttproud/golang_protobuf_extensions/pbutil
# github.com/mcuadros/go-version v0.0.0-20190308113854-92cdf37c5b75
github.com/mcuadros/go-version
# github.com/microcosm-cc/bluemonday v0.0.0-20161012083705-f77f16ffc87a
github.com/microcosm-cc/bluemonday
# github.com/mitchellh/go-homedir v1.1.0
github.com/mitchellh/go-homedir
# github.com/mitchellh/mapstructure v1.1.2
github.com/mitchellh/mapstructure
# github.com/mrjones/oauth v0.0.0-20180629183705-f4e24b6d100c
github.com/mrjones/oauth
# github.com/mschoch/smat v0.0.0-20160514031455-90eadee771ae
github.com/mschoch/smat
# github.com/msteinert/pam v0.0.0-20151204160544-02ccfbfaf0cc
github.com/msteinert/pam
# github.com/nfnt/resize v0.0.0-20160724205520-891127d8d1b5
github.com/nfnt/resize
# github.com/niklasfasching/go-org v0.1.9
github.com/niklasfasching/go-org/org
# github.com/oliamb/cutter v0.2.2
github.com/oliamb/cutter
# github.com/olivere/elastic/v7 v7.0.9
github.com/olivere/elastic/v7
github.com/olivere/elastic/v7/config
github.com/olivere/elastic/v7/uritemplates
# github.com/pelletier/go-toml v1.4.0
github.com/pelletier/go-toml
# github.com/philhofer/fwd v1.0.0
github.com/philhofer/fwd
# github.com/pkg/errors v0.8.1
github.com/pkg/errors
# github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0
github.com/pmezard/go-difflib/difflib
# github.com/pquerna/otp v0.0.0-20160912161815-54653902c20e
github.com/pquerna/otp
github.com/pquerna/otp/hotp
github.com/pquerna/otp/totp
# github.com/prometheus/client_golang v1.1.0
github.com/prometheus/client_golang/prometheus
github.com/prometheus/client_golang/prometheus/internal
github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp
# github.com/prometheus/client_model v0.0.0-20190812154241-14fe0d1b01d4
github.com/prometheus/client_model/go
# github.com/prometheus/common v0.6.0
github.com/prometheus/common/expfmt
github.com/prometheus/common/internal/bitbucket.org/ww/goautoneg
github.com/prometheus/common/model
# github.com/prometheus/procfs v0.0.4
github.com/prometheus/procfs
github.com/prometheus/procfs/internal/fs
github.com/prometheus/procfs/internal/util
Add single sign-on support via SSPI on Windows (#8463) * Add single sign-on support via SSPI on Windows * Ensure plugins implement interface * Ensure plugins implement interface * Move functions used only by the SSPI auth method to sspi_windows.go * Field SSPISeparatorReplacement of AuthenticationForm should not be required via binding, as binding will insist the field is non-empty even if another login type is selected * Fix breaking of oauth authentication on download links. Do not create new session with SSPI authentication on download links. * Update documentation for the new 'SPNEGO with SSPI' login source * Mention in documentation that ROOT_URL should contain the FQDN of the server * Make sure that Contexter is not checking for active login sources when the ORM engine is not initialized (eg. when installing) * Always initialize and free SSO methods, even if they are not enabled, as a method can be activated while the app is running (from Authentication sources) * Add option in SSPIConfig for removing of domains from logon names * Update helper text for StripDomainNames option * Make sure handleSignIn() is called after a new user object is created by SSPI auth method * Remove default value from text of form field helper Co-Authored-By: Lauris BH <lauris@nix.lv> * Remove default value from text of form field helper Co-Authored-By: Lauris BH <lauris@nix.lv> * Remove default value from text of form field helper Co-Authored-By: Lauris BH <lauris@nix.lv> * Only make a query to the DB to check if SSPI is enabled on handlers that need that information for templates * Remove code duplication * Log errors in ActiveLoginSources Co-Authored-By: Lauris BH <lauris@nix.lv> * Revert suffix of randomly generated E-mails for Reverse proxy authentication Co-Authored-By: Lauris BH <lauris@nix.lv> * Revert unneeded white-space change in template Co-Authored-By: Lauris BH <lauris@nix.lv> * Add copyright comments at the top of new files * Use loopback name for randomly generated emails * Add locale tag for the SSPISeparatorReplacement field with proper casing * Revert casing of SSPISeparatorReplacement field in locale file, moving it up, next to other form fields * Update docs/content/doc/features/authentication.en-us.md Co-Authored-By: guillep2k <18600385+guillep2k@users.noreply.github.com> * Remove Priority() method and define the order in which SSO auth methods should be executed in one place * Log authenticated username only if it's not empty * Rephrase helper text for automatic creation of users * Return error if more than one active SSPI auth source is found * Change newUser() function to return error, letting caller log/handle the error * Move isPublicResource, isPublicPage and handleSignIn functions outside SSPI auth method to allow other SSO methods to reuse them if needed * Refactor initialization of the list containing SSO auth methods * Validate SSPI settings on POST * Change SSPI to only perform authentication on its own login page, API paths and download links. Leave Toggle middleware to redirect non authenticated users to login page * Make 'Default language' in SSPI config empty, unless changed by admin * Show error if admin tries to add a second authentication source of type SSPI * Simplify declaration of global variable * Rebuild gitgraph.js on Linux * Make sure config values containing only whitespace are not accepted
4 years ago
# github.com/quasoft/websspi v1.0.0
github.com/quasoft/websspi
github.com/quasoft/websspi/secctx
# github.com/satori/go.uuid v1.2.0
github.com/satori/go.uuid
# github.com/sergi/go-diff v1.0.0
github.com/sergi/go-diff/diffmatchpatch
# github.com/shurcooL/httpfs v0.0.0-20190527155220-6a4d4a70508b
github.com/shurcooL/httpfs/vfsutil
# github.com/shurcooL/vfsgen v0.0.0-20181202132449-6a9ea43bcacd
github.com/shurcooL/vfsgen
# github.com/siddontang/go-snappy v0.0.0-20140704025258-d8f7bb82a96d
github.com/siddontang/go-snappy/snappy
# github.com/spf13/afero v1.2.2
github.com/spf13/afero
github.com/spf13/afero/mem
# github.com/spf13/cast v1.3.0
github.com/spf13/cast
# github.com/spf13/jwalterweatherman v1.1.0
github.com/spf13/jwalterweatherman
# github.com/spf13/pflag v1.0.3
github.com/spf13/pflag
# github.com/spf13/viper v1.4.0
github.com/spf13/viper
# github.com/src-d/enry/v2 v2.1.0
github.com/src-d/enry/v2
github.com/src-d/enry/v2/data
github.com/src-d/enry/v2/data/rule
github.com/src-d/enry/v2/internal/tokenizer
github.com/src-d/enry/v2/internal/tokenizer/flex
github.com/src-d/enry/v2/regex
# github.com/src-d/gcfg v1.4.0
github.com/src-d/gcfg
github.com/src-d/gcfg/scanner
github.com/src-d/gcfg/token
github.com/src-d/gcfg/types
# github.com/src-d/go-oniguruma v1.1.0
github.com/src-d/go-oniguruma
# github.com/steveyen/gtreap v0.0.0-20150807155958-0abe01ef9be2
github.com/steveyen/gtreap
# github.com/stretchr/testify v1.4.0
github.com/stretchr/testify/assert
github.com/stretchr/testify/require
# github.com/syndtr/goleveldb v1.0.0
github.com/syndtr/goleveldb/leveldb
github.com/syndtr/goleveldb/leveldb/cache
github.com/syndtr/goleveldb/leveldb/comparer
github.com/syndtr/goleveldb/leveldb/errors
github.com/syndtr/goleveldb/leveldb/filter
github.com/syndtr/goleveldb/leveldb/iterator
github.com/syndtr/goleveldb/leveldb/journal
github.com/syndtr/goleveldb/leveldb/memdb
github.com/syndtr/goleveldb/leveldb/opt
github.com/syndtr/goleveldb/leveldb/storage
github.com/syndtr/goleveldb/leveldb/table
github.com/syndtr/goleveldb/leveldb/util
# github.com/tinylib/msgp v1.1.0
github.com/tinylib/msgp/msgp
# github.com/toqueteos/trie v1.0.0
github.com/toqueteos/trie
# github.com/toqueteos/webbrowser v1.2.0
github.com/toqueteos/webbrowser
# github.com/tstranex/u2f v1.0.0
github.com/tstranex/u2f
# github.com/unknwon/cae v0.0.0-20190822084630-55a0b64484a1
github.com/unknwon/cae
github.com/unknwon/cae/zip
# github.com/unknwon/com v1.0.1
github.com/unknwon/com
# github.com/unknwon/i18n v0.0.0-20190805065654-5c6446a380b6
github.com/unknwon/i18n
# github.com/unknwon/paginater v0.0.0-20151104151617-7748a72e0141
github.com/unknwon/paginater
# github.com/urfave/cli v1.20.0
github.com/urfave/cli
# github.com/willf/bitset v1.1.10
github.com/willf/bitset
# github.com/xanzy/ssh-agent v0.2.1
github.com/xanzy/ssh-agent
# github.com/yohcop/openid-go v0.0.0-20160914080427-2c050d2dae53
github.com/yohcop/openid-go
# github.com/yuin/goldmark v1.1.19
github.com/yuin/goldmark
github.com/yuin/goldmark/ast
github.com/yuin/goldmark/extension
github.com/yuin/goldmark/extension/ast
github.com/yuin/goldmark/parser
github.com/yuin/goldmark/renderer
github.com/yuin/goldmark/renderer/html
github.com/yuin/goldmark/text
github.com/yuin/goldmark/util
# go.mongodb.org/mongo-driver v1.1.1
go.mongodb.org/mongo-driver/bson
go.mongodb.org/mongo-driver/bson/bsoncodec
go.mongodb.org/mongo-driver/bson/bsonrw
go.mongodb.org/mongo-driver/bson/bsontype
go.mongodb.org/mongo-driver/bson/primitive
go.mongodb.org/mongo-driver/x/bsonx/bsoncore
# golang.org/x/crypto v0.0.0-20200219234226-1ad67e1f0ef4
golang.org/x/crypto/acme
golang.org/x/crypto/acme/autocert
golang.org/x/crypto/argon2
golang.org/x/crypto/bcrypt
golang.org/x/crypto/blake2b
golang.org/x/crypto/blowfish
golang.org/x/crypto/cast5
golang.org/x/crypto/chacha20
golang.org/x/crypto/curve25519
golang.org/x/crypto/ed25519
golang.org/x/crypto/ed25519/internal/edwards25519
golang.org/x/crypto/internal/subtle
golang.org/x/crypto/md4
golang.org/x/crypto/openpgp
golang.org/x/crypto/openpgp/armor
golang.org/x/crypto/openpgp/elgamal
golang.org/x/crypto/openpgp/errors
golang.org/x/crypto/openpgp/packet
golang.org/x/crypto/openpgp/s2k
golang.org/x/crypto/pbkdf2
golang.org/x/crypto/poly1305
golang.org/x/crypto/scrypt
golang.org/x/crypto/ssh
golang.org/x/crypto/ssh/agent
golang.org/x/crypto/ssh/internal/bcrypt_pbkdf
golang.org/x/crypto/ssh/knownhosts
Add Octicon SVG spritemap (#10107) * Add octicon SVG sprite Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Static prefix Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * SVG for all repo icons Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * make vendor Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Swap out octicons Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Move octicons to top of less imports Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Fix JS Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Definitely not a search/replace Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Missed regex Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Move to more generic calls and webpack Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * make svg -> make webpack Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Remove svg-sprite Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Update tests Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Missed a test Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Remove svg from makefile Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Suggestions Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Attempt to fix test Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Update tests Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Revert timetracking test Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Swap .octicon for .svg in less Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Add aria-hidden Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Replace mega-octicon Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Fix webpack globbing on Windows Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Revert Co-Authored-By: silverwind <me@silverwind.io> * Fix octions from upstream Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Fix Vue and missed JS function Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Add JS helper and PWA Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> * Preload SVG Signed-off-by: jolheiser <john.olheiser@gmail.com> Co-authored-by: silverwind <me@silverwind.io> Co-authored-by: techknowlogick <matti@mdranta.net>
4 years ago
# golang.org/x/net v0.0.0-20200114155413-6afb5195e5aa
golang.org/x/net/context
golang.org/x/net/context/ctxhttp
golang.org/x/net/html
golang.org/x/net/html/atom
golang.org/x/net/html/charset
golang.org/x/net/idna
golang.org/x/net/internal/socks
golang.org/x/net/proxy
# golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20190604053449-0f29369cfe45
golang.org/x/oauth2
golang.org/x/oauth2/google
golang.org/x/oauth2/internal
golang.org/x/oauth2/jws
golang.org/x/oauth2/jwt
# golang.org/x/sys v0.0.0-20200219091948-cb0a6d8edb6c
golang.org/x/sys/cpu
golang.org/x/sys/unix
golang.org/x/sys/windows
golang.org/x/sys/windows/svc
golang.org/x/sys/windows/svc/debug
# golang.org/x/text v0.3.2
golang.org/x/text/encoding
golang.org/x/text/encoding/charmap
golang.org/x/text/encoding/htmlindex
golang.org/x/text/encoding/internal
golang.org/x/text/encoding/internal/identifier
golang.org/x/text/encoding/japanese
golang.org/x/text/encoding/korean
golang.org/x/text/encoding/simplifiedchinese
golang.org/x/text/encoding/traditionalchinese
golang.org/x/text/encoding/unicode
golang.org/x/text/internal/language
golang.org/x/text/internal/language/compact
golang.org/x/text/internal/tag
golang.org/x/text/internal/utf8internal
golang.org/x/text/language
golang.org/x/text/runes
golang.org/x/text/secure/bidirule
golang.org/x/text/transform
golang.org/x/text/unicode/bidi
golang.org/x/text/unicode/norm
golang.org/x/text/width
# golang.org/x/tools v0.0.0-20191213221258-04c2e8eff935
golang.org/x/tools/go/ast/astutil
golang.org/x/tools/go/buildutil
golang.org/x/tools/go/gcexportdata
golang.org/x/tools/go/internal/cgo
golang.org/x/tools/go/internal/gcimporter
golang.org/x/tools/go/internal/packagesdriver
golang.org/x/tools/go/loader
golang.org/x/tools/go/packages
golang.org/x/tools/imports
golang.org/x/tools/internal/fastwalk
golang.org/x/tools/internal/gopathwalk
golang.org/x/tools/internal/imports
golang.org/x/tools/internal/module
golang.org/x/tools/internal/semver
# google.golang.org/appengine v1.6.4
google.golang.org/appengine
google.golang.org/appengine/cloudsql
google.golang.org/appengine/internal
google.golang.org/appengine/internal/app_identity
google.golang.org/appengine/internal/base
google.golang.org/appengine/internal/datastore
google.golang.org/appengine/internal/log
google.golang.org/appengine/internal/modules
google.golang.org/appengine/internal/remote_api
google.golang.org/appengine/internal/urlfetch
google.golang.org/appengine/urlfetch
# gopkg.in/alexcesaro/quotedprintable.v3 v3.0.0-20150716171945-2caba252f4dc
gopkg.in/alexcesaro/quotedprintable.v3
# gopkg.in/asn1-ber.v1 v1.0.0-20150924051756-4e86f4367175
gopkg.in/asn1-ber.v1
# gopkg.in/gomail.v2 v2.0.0-20160411212932-81ebce5c23df
gopkg.in/gomail.v2
# gopkg.in/ini.v1 v1.51.1
gopkg.in/ini.v1
# gopkg.in/ldap.v3 v3.0.2
gopkg.in/ldap.v3
# gopkg.in/src-d/go-billy.v4 v4.3.2
Improve listing performance by using go-git (#6478) * Use go-git for tree reading and commit info lookup. Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Use TreeEntry.IsRegular() instead of ObjectType that was removed. Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Use the treePath to optimize commit info search. Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Extract the latest commit at treePath along with the other commits. Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Fix listing commit info for a directory that was created in one commit and never modified after. Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Avoid nearly all external 'git' invocations when doing directory listing (.editorconfig code path is still hit). Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Use go-git for reading blobs. Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Make SHA1 type alias for plumbing.Hash in go-git. Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Make Signature type alias for object.Signature in go-git. Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Fix GetCommitsInfo for repository with only one commit. Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Fix PGP signature verification. Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Fix issues with walking commit graph across merges. Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Fix typo in condition. Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Speed up loading branch list by keeping the repository reference (and thus all the loaded packfile indexes). Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Fix lising submodules. Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Fix build Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Add back commit cache because of name-rev Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Fix tests Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Fix code style * Fix spelling * Address PR feedback Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Update vendor module list Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Fix getting trees by commit id Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Fix remaining unit test failures * Fix GetTreeBySHA * Avoid running `git name-rev` if not necessary Signed-off-by: Filip Navara <navara@emclient.com> * Move Branch code to git module * Clean up GPG signature verification and fix it for tagged commits * Address PR feedback (import formatting, copyright headers) * Make blob lookup by SHA working * Update tests to use public API * Allow getting content from any type of object through the blob interface * Change test to actually expect the object content that is in the GIT repository * Change one more test to actually expect the object content that is in the GIT repository * Add comments
5 years ago
gopkg.in/src-d/go-billy.v4
gopkg.in/src-d/go-billy.v4/helper/chroot
gopkg.in/src-d/go-billy.v4/helper/polyfill
gopkg.in/src-d/go-billy.v4/osfs
gopkg.in/src-d/go-billy.v4/util
# gopkg.in/src-d/go-git.v4 v4.13.1
gopkg.in/src-d/go-git.v4
gopkg.in/src-d/go-git.v4/config
gopkg.in/src-d/go-git.v4/internal/revision
gopkg.in/src-d/go-git.v4/internal/url
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/cache
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/filemode
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/format/commitgraph
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/format/config
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/format/diff
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/format/gitignore
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/format/idxfile
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/format/index
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/format/objfile
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/format/packfile
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/format/pktline
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/object
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/object/commitgraph
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/protocol/packp
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/protocol/packp/capability
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/protocol/packp/sideband
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/revlist
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/storer
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/transport
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/transport/client
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/transport/file
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/transport/git
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/transport/http
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/transport/internal/common
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/transport/server
gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/transport/ssh
gopkg.in/src-d/go-git.v4/storage
gopkg.in/src-d/go-git.v4/storage/filesystem
gopkg.in/src-d/go-git.v4/storage/filesystem/dotgit
gopkg.in/src-d/go-git.v4/storage/memory
gopkg.in/src-d/go-git.v4/utils/binary
gopkg.in/src-d/go-git.v4/utils/diff
gopkg.in/src-d/go-git.v4/utils/ioutil
gopkg.in/src-d/go-git.v4/utils/merkletrie
gopkg.in/src-d/go-git.v4/utils/merkletrie/filesystem
gopkg.in/src-d/go-git.v4/utils/merkletrie/index
gopkg.in/src-d/go-git.v4/utils/merkletrie/internal/frame
gopkg.in/src-d/go-git.v4/utils/merkletrie/noder
# gopkg.in/testfixtures.v2 v2.5.0
gopkg.in/testfixtures.v2
# gopkg.in/toqueteos/substring.v1 v1.0.2
gopkg.in/toqueteos/substring.v1
# gopkg.in/warnings.v0 v0.1.2
gopkg.in/warnings.v0
# gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2
gopkg.in/yaml.v2
# mvdan.cc/xurls/v2 v2.1.0
mvdan.cc/xurls/v2
# strk.kbt.io/projects/go/libravatar v0.0.0-20191008002943-06d1c002b251
strk.kbt.io/projects/go/libravatar
# xorm.io/builder v0.3.6
xorm.io/builder
# xorm.io/core v0.7.3
xorm.io/core
# xorm.io/xorm v0.8.2-0.20200120024500-c37aff9b3a4a
xorm.io/xorm