Browse Source

#1377 add rename repo action

release/v0.9
Unknwon 7 years ago
parent
commit
8af094967f
 1. 34
    conf/locale/locale_bg-BG.ini
 2. 1
    conf/locale/locale_en-US.ini
 3. 52
    conf/locale/locale_es-ES.ini
 4. 46
    conf/locale/locale_fr-FR.ini
 5. 52
    conf/locale/locale_it-IT.ini
 6. 52
    conf/locale/locale_ja-JP.ini
 7. 52
    conf/locale/locale_lv-LV.ini
 8. 41
    conf/locale/locale_nl-NL.ini
 9. 52
    conf/locale/locale_pl-PL.ini
 10. 46
    conf/locale/locale_pt-BR.ini
 11. 52
    conf/locale/locale_ru-RU.ini
 12. 46
    conf/locale/locale_zh-HK.ini
 13. 82
    models/action.go
 14. 4
    modules/base/template.go
 15. 52
    modules/bindata/bindata.go
 16. 6
    routers/repo/setting.go
 17. 2
    templates/user/dashboard/feeds.tmpl

34
conf/locale/locale_bg-BG.ini

@ -95,6 +95,8 @@ mail_notify=Включи оповестяването по пощата
server_service_title=Настройки на сървъра и други услуги
offline_mode=Включи офлайн режима
offline_mode_popup=Забранете CDN дори в режим production, всички ресурсни файлове ще бъдат връчени локално.
disable_gravatar=Disable Gravatar Service
disable_gravatar_popup=Disable Gravatar and custom sources, all avatars are uploaded by users or default.
disable_registration=Изключи саморегистрацията
disable_registration_popup=Изключи потребителската саморегистрация, само администратор може да създава профили.
require_sign_in_view=Изисквай вписване за преглед на страниците
@ -322,10 +324,12 @@ fork_from=Fork от
fork_visiblity_helper=Не можете да промените видимостта на форкнато хранилище.
repo_desc=Описание
repo_lang=Език
repo_lang_helper=Изберете .gitignore файл
repo_lang_helper=Select .gitignore files
license=Лиценз
license_helper=Изберете лицензионен файл
init_readme=Инициализиране на това хранилище с README.md
readme=Readme
readme_helper=Select a readme template
auto_init=Initialize this repository selected files and template
create_repo=Създаване на хранилище
default_branch=Клон по подразбиране
mirror_interval=Интервал на мирроване(часове)
@ -435,6 +439,7 @@ issues.reopen_comment_issue=Отвори отново и коментирай
issues.create_comment=Коментирай
issues.closed_at=`затворен на <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`отворен отново на <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`referenced this issue from a commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Участник
issues.admin=Администратор
issues.owner=Притежател
@ -457,6 +462,7 @@ issues.label_deletion_success=Етикетът е премахнат успеш
pulls.compare_changes=Виж промените
pulls.compare_changes_desc=Сравнява двата клона и създава заявка за изтегляне за разликите помежду им.
pulls.no_results=Няма резултати.
pulls.create=Create Pull Request
milestones.new=Нов етап
milestones.open_tab=%d отворени
@ -491,14 +497,17 @@ settings.basic_settings=Основни настройки
settings.danger_zone=Опасната зона
settings.site=Официален сайт
settings.update_settings=Настройки за актуализациите
settings.change_reponame=Името на хранилището е променено
settings.change_reponame_desc=Името на хранилището е променено. Това ще засегне линковете, отнасящи се до хранилището. Искате ли да продължите?
settings.change_reponame_prompt=This change will affect how links relate to the repository.
settings.transfer=Прехвърляне на собствеността
settings.transfer_desc=Прехвърля това хранилище на друг потребител или на организация, в която имате права на администратор.
settings.new_owner_has_same_repo=Новият собственик вече има хранилище със същото име. Изберете друго име.
settings.delete=Изтриване на това хранилище
settings.delete_desc=След като изтриете хранилище, няма връщане назад. Моля, бъдете сигурни.
settings.transfer_notices=<p>-Ще загубите достъп ако новият собственик е индивидуален потребител.</p> <p>-Ти ще запазиш достъп, ако новият собственик е организация и вие сте един от собствениците.</p>
settings.transfer_notices_1=- You will lose access if new owner is a individual user.
settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
settings.transfer_form_title=Please enter following information to confirm your operation:
settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
settings.update_settings_success=Опции за хранилище е актуализиран успешно.
settings.transfer_owner=Нов собственик
settings.make_transfer=Направи трансфер
@ -513,6 +522,11 @@ settings.hooks_desc=Webhooks са много като основните HTTP PO
settings.webhook_deletion=Delete Webhook
settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
settings.webhook_deletion_success=Webhook has been deleted successfully!
settings.webhook.request=Request
settings.webhook.response=Response
settings.webhook.headers=Headers
settings.webhook.payload=Payload
settings.webhook.body=Body
settings.githooks_desc=Git Hooks се изпълняват от Git, вие може да промените файловете на поддъръжаните хуукове в списъка отдолу, за да може да изпълнявате персонализирани операции.
settings.githook_edit_desc=Ако хуукът е неактивен, примерно съдържание ще бъдат представено. Ако оставите съдържанието празна стойност този хуук ще бъде изключен.
settings.githook_name=Име на хуук
@ -522,8 +536,17 @@ settings.add_webhook_desc=Gogs ще изпрати <code>POST</code> заявк
settings.payload_url=Payload URL
settings.content_type=Тип на съдържанието
settings.secret=Тайна
settings.slack_username=Username
settings.slack_icon_url=Icon URL
settings.slack_color=Color
settings.event_desc=При какви събития да се задейства този webhook?
settings.event_push_only=Само <code>пуш</code> събитието.
settings.event_send_everything=I need <strong>everything</strong>.
settings.event_choose=Let me choose what I need.
settings.event_create=Create
settings.event_create_desc=Branch, or tag created
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push to a repository
settings.active=Активен
settings.active_helper=Подробности относно събитието извикало хуука ще бъде също представена.
settings.add_hook_success=Нова webhook е добавен.
@ -778,6 +801,7 @@ auths.smtp_auth=Вид на SMTP удостоверяване
auths.smtphost=SMTP хост
auths.smtpport=SMTP порт
auths.enable_tls=Разрешаване на TLS шифроване
auths.skip_tls_verify=Skip TLS Verify
auths.pam_service_name=Име на PAM услуга
auths.enable_auto_register=Включване на автоматичната регистрация
auths.tips=Съвети

1
conf/locale/locale_en-US.ini

@ -896,6 +896,7 @@ notices.delete_success = System notice has been deleted successfully.
[action]
create_repo = created repository <a href="%s">%s</a>
rename_repo = renamed repository from <code>%[1]s</code> to <a href="%[2]s">%[3]s</a>
commit_repo = pushed to <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> at <a href="%[1]s">%[3]s</a>
create_issue = `opened issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue = `commented on issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`

52
conf/locale/locale_es-ES.ini

@ -95,6 +95,8 @@ mail_notify=Habilitar las Notificaciones de Correo
server_service_title=Configuración de Servidor y Otros Servicios
offline_mode=Activar el modo Sin Conexión
offline_mode_popup=Desactivar el CDN incluso en el modo de producción, todos los recursos se servirán localmente.
disable_gravatar=Disable Gravatar Service
disable_gravatar_popup=Disable Gravatar and custom sources, all avatars are uploaded by users or default.
disable_registration=Desactivar Auto-Registro
disable_registration_popup=Desactivar auto-registro del usuario, solo el administrador podrá crear cuentas nuevas.
require_sign_in_view=Activar el Inicio de Sesión obligatorio para Ver Páginas
@ -123,6 +125,9 @@ my_repos=Mis Repositorios
collaborative_repos=Repositorios Colaborativos
my_orgs=Mis Organizaciones
my_mirrors=Mis Mirrors
view_home=View %s
issues.in_your_repos=In your repositories
[explore]
repos=Repositorios
@ -276,6 +281,9 @@ key_name=Nombre de la Clave
key_content=Contenido
add_key_success=¡Nueva clave SSH '%s' añadida correctamente!
delete_key=Eliminar
ssh_key_deletion=SSH Key Deletion
ssh_key_deletion_desc=Delete this SSH key will remove all related accesses for your account. Do you want to continue?
ssh_key_deletion_success=SSH key has been deleted successfully!
add_on=Añadido en
last_used=Utilizado por última vez en
no_activity=No hay actividad reciente
@ -316,10 +324,12 @@ fork_from=Crear un Fork desde
fork_visiblity_helper=No es posible cambiar la visibilidad de un Fork
repo_desc=Descripción
repo_lang=Idioma
repo_lang_helper=Selecciona un fichero .gitignore
repo_lang_helper=Select .gitignore files
license=Licencia
license_helper=Selecciona un fichero de licencia
init_readme=Crear este repositorio con un fichero README.md
readme=Readme
readme_helper=Select a readme template
auto_init=Initialize this repository selected files and template
create_repo=Crear Repositorio
default_branch=Rama por defecto
mirror_interval=Intervalo de mirror(en horas)
@ -413,22 +423,23 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Recently updated
issues.filter_sort.leastupdate=Least recently updated
issues.filter_sort.mostcomment=Most commented
issues.filter_sort.leastcomment=Least commented
issues.opened_by=abierta %[1]s por <a href="/%[2]s">%[2]s</a>
issues.opened_by=opened %[1]s by <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=opened %[1]s by %[2]s
issues.previous=Página Anterior
issues.next=Página Siguiente
issues.open_title=Open
issues.closed_title=Closed
issues.num_comments=%d comments
issues.commented_at=`commented at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commented_at=`commented <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.no_content=There is no content yet.
issues.close_issue=Close
issues.close_comment_issue=Close and comment
issues.reopen_issue=Reopen
issues.reopen_comment_issue=Reopen and comment
issues.create_comment=Comment
issues.closed_at=`closed at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reopened at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.closed_at=`closed <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reopened <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`referenced this issue from a commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Poster
issues.admin=Admin
issues.owner=Owner
@ -451,6 +462,7 @@ issues.label_deletion_success=Etiqueta borrada con éxito!
pulls.compare_changes=Compare Changes
pulls.compare_changes_desc=Compare two branches and make a pull request for changes.
pulls.no_results=No results found.
pulls.create=Create Pull Request
milestones.new=New Milestone
milestones.open_tab=%d Open
@ -485,14 +497,17 @@ settings.basic_settings=Configuración Básica
settings.danger_zone=Zona de Peligro
settings.site=Sitio Oficial
settings.update_settings=Actualizar Configuración
settings.change_reponame=Nombre del Repositorio Modificado
settings.change_reponame_desc=El nombre del repositorio ha sido modificado, ¿quieres continuar? Esto afectará a todos los enlaces relacionados con este repositorio.
settings.change_reponame_prompt=This change will affect how links relate to the repository.
settings.transfer=Transferir la Propiedad
settings.transfer_desc=Transferir este repositorio a otro usuario u organización donde tengas permisos de administración.
settings.new_owner_has_same_repo=El nuevo propietario tiene un repositorio con el mismo nombre.
settings.delete=Eliminar este Repositorio
settings.delete_desc=Una vez has eliminado un repositorio, no hay vuelta atrás. Por favor, asegúrate de que es lo que quieres.
settings.transfer_notices=<p>- Perderás acceso si el nuevo propietario es un usuario individual.</p><p>- Seguirás teniendo acceso si el nuevo propietario es una organización y estás en el grupo de los propietarios.</p>
settings.transfer_notices_1=- You will lose access if new owner is a individual user.
settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
settings.transfer_form_title=Please enter following information to confirm your operation:
settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
settings.update_settings_success=Las opciones del repositorio se han actualizado correctamente.
settings.transfer_owner=Nuevo Propietario
settings.make_transfer=Transferir
@ -504,18 +519,34 @@ settings.remove_collaborator_success=Se ha eliminado el colaborador.
settings.user_is_org_member=El usuario es miembro de la organización, no puede ser añadido como colaborador.
settings.add_webhook=Añadir Webhook
settings.hooks_desc=Los Webhooks permiten a servicios externos recibir notificaciones cuando sucedan ciertos eventos en Gogs. Cuando sucedan los eventos especificados, enviaremos una petición POST a cada una de las URLs indicadas. Para obtener más información, consulta nuestra <a target="_blank" href="%s">Guía de Webhooks</a>.
settings.webhook_deletion=Delete Webhook
settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
settings.webhook_deletion_success=Webhook has been deleted successfully!
settings.webhook.request=Request
settings.webhook.response=Response
settings.webhook.headers=Headers
settings.webhook.payload=Payload
settings.webhook.body=Body
settings.githooks_desc=Los Git Hooks son una funcionalidad del propio Git, puedes editar los ficheros de los hooks soportados en la siguiente lista para aplicar operaciones personalizadas.
settings.githook_edit_desc=Si el hook no está activo, se mostrará contenido de ejemplo. Dejar el contenido vacío deshabilitará este hook.
settings.githook_name=Nombre del Hook
settings.githook_content=Contenido del Hook
settings.update_githook=Actualizar Hook
settings.remove_hook_success=El Webhook ha sido eliminado.
settings.add_webhook_desc=Enviaremos una petición <code>POST</code> a la siguiente URL con los detalles de cualquier evento suscrito. También puedes especificar qué formato de datos te gustaría recibir (JSON, <code>x-www-form-urlencoded</code>, <em>etc</em>). Puedes encontrar más información en la <a target="_blank" href="%s">Guía de Webhooks</a>.
settings.payload_url=URL de Payload
settings.content_type=Tipo de Contenido
settings.secret=Secreto
settings.slack_username=Username
settings.slack_icon_url=Icon URL
settings.slack_color=Color
settings.event_desc=¿Qué eventos te gustaría que desencadenasen este webhook?
settings.event_push_only=Solo el evento <code>push</code>.
settings.event_send_everything=I need <strong>everything</strong>.
settings.event_choose=Let me choose what I need.
settings.event_create=Create
settings.event_create_desc=Branch, or tag created
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push to a repository
settings.active=Activo
settings.active_helper=Enviaremos detalles del evento cuando este hook se dispare.
settings.add_hook_success=Se ha añadido un nuevo webhook.
@ -770,6 +801,7 @@ auths.smtp_auth=Tipo de Autorización SMTP
auths.smtphost=SMTP Host
auths.smtpport=Puerto SMTP
auths.enable_tls=Habilitar Cifrado TLS
auths.skip_tls_verify=Skip TLS Verify
auths.pam_service_name=Nombre del Servicio PAM
auths.enable_auto_register=Hablilitar Auto-Registro
auths.tips=Consejos

46
conf/locale/locale_fr-FR.ini

@ -95,6 +95,8 @@ mail_notify=Activer la Notification des Mails reçus
server_service_title=Paramètres du serveur et des autres services
offline_mode=Activer le Mode hors connexion
offline_mode_popup=Désactiver le CDN, même en production. Toutes les ressources seront distribuées en local.
disable_gravatar=Disable Gravatar Service
disable_gravatar_popup=Disable Gravatar and custom sources, all avatars are uploaded by users or default.
disable_registration=Désactiver le formulaire d'inscription
disable_registration_popup=Désactiver le formulaire d'inscription, seuls les administrateurs peuvent créer des comptes.
require_sign_in_view=Demander une connexion pour afficher des pages
@ -123,6 +125,9 @@ my_repos=Mes Référentiels
collaborative_repos=Référentiels collaboratifs
my_orgs=Mes Organisations
my_mirrors=Mes Miroirs
view_home=View %s
issues.in_your_repos=In your repositories
[explore]
repos=Référentiels
@ -276,6 +281,9 @@ key_name=Nom de la Clé
key_content=Contenu
add_key_success=La nouvelle clé SSH '%s' a été ajoutée avec succès !
delete_key=Supprimer
ssh_key_deletion=SSH Key Deletion
ssh_key_deletion_desc=Delete this SSH key will remove all related accesses for your account. Do you want to continue?
ssh_key_deletion_success=SSH key has been deleted successfully!
add_on=Ajouté le
last_used=Dernière utilisation le
no_activity=Aucune activité récente
@ -316,10 +324,12 @@ fork_from=Embranchement de
fork_visiblity_helper=Un dépôt scindé ne peut pas changer sa visiblité
repo_desc=Description
repo_lang=Langue
repo_lang_helper=Sélectionner un fichier .gitignore
repo_lang_helper=Select .gitignore files
license=Licence
license_helper=Sélectionner un fichier de licence
init_readme=Initialiser ce Référentiel avec un README.md
readme=Readme
readme_helper=Select a readme template
auto_init=Initialize this repository selected files and template
create_repo=Créer un Référentiel
default_branch=Branche par défaut
mirror_interval=Intervalle du miroir (heure)
@ -413,7 +423,7 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Mis à jour récemment
issues.filter_sort.leastupdate=Moins récemment mis à jour
issues.filter_sort.mostcomment=Plus commentés
issues.filter_sort.leastcomment=Moins commenté
issues.opened_by=ouvert %[1]s par <a href="/%[2]s">%[2]s</a>
issues.opened_by=opened %[1]s by <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=ouvert %[1]s par %[2]s
issues.previous=Page Précédente
issues.next=Page Suivante
@ -429,6 +439,7 @@ issues.reopen_comment_issue=Réouvrir et commenter
issues.create_comment=Créer un commentaire
issues.closed_at="fermé à <a id="%[1]s"href="#%[1]s"> %[2]s"</a>
issues.reopened_at='réouvert à <a id="%[1]s" href="#%[1]s"> %[2]s'</a>
issues.commit_ref_at=`referenced this issue from a commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Publier
issues.admin=Admin
issues.owner=Propriétaire
@ -451,6 +462,7 @@ issues.label_deletion_success=Label supprimé avec succès !
pulls.compare_changes=Comparer les changements
pulls.compare_changes_desc=Comparer deux branches et faire une demande de récupération Pull pour les changements.
pulls.no_results=Aucun résultat trouvé.
pulls.create=Create Pull Request
milestones.new=Nouveau Jalon
milestones.open_tab=%d Ouvert
@ -485,14 +497,17 @@ settings.basic_settings=Paramètres de base
settings.danger_zone=Zone de danger
settings.site=Site officiel
settings.update_settings=Valider
settings.change_reponame=Référentiel renommé
settings.change_reponame_desc=Le dépôt a été renommé. Cela affecte tous les liens relatifs à ce dépôt. Continuer ?
settings.change_reponame_prompt=This change will affect how links relate to the repository.
settings.transfer=Transférer les propriétés
settings.transfer_desc=Transfèrer ce dépôt à un autre utilisateur ou une organisation dont vous possédez des droits d'administrateur.
settings.new_owner_has_same_repo=Le nouveau propriétaire a déjà un dépôt nommé ainsi.
settings.delete=Supprimer ce Référentiel
settings.delete_desc=Attention, action irréversible. Soyez sûre de vous.
settings.transfer_notices=<p>- Vous perdrez l'accès si le nouveau propriétaire est un utilisateur individuel.</p><p>- Vous garderez l'accès si le nouveau propriétaire est une organisation et que vous en faites partie.</p>
settings.transfer_notices_1=- You will lose access if new owner is a individual user.
settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
settings.transfer_form_title=Please enter following information to confirm your operation:
settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
settings.update_settings_success=Options mises à jour avec succès.
settings.transfer_owner=Nouveau propriétaire
settings.make_transfer=Transférer
@ -504,18 +519,34 @@ settings.remove_collaborator_success=Collaborateur supprimé.
settings.user_is_org_member=Cet utilisateur ne peut pas être ajouté en tant que collaborateur car il fait partie d'une organisation.
settings.add_webhook=Ajouter un Webhook
settings.hooks_desc=Webhooks aux services externes être notifié lorsque certains événements se produisent sur Gogs. Lorsque les événements spécifiés se produisent, nous vous enverrons une demande POST à chacun des URL que vous fournissez. Apprenez-en davantage dans notre <a target="_blank" href="%s"> Webhooks Guide</a>.
settings.webhook_deletion=Delete Webhook
settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
settings.webhook_deletion_success=Webhook has been deleted successfully!
settings.webhook.request=Request
settings.webhook.response=Response
settings.webhook.headers=Headers
settings.webhook.payload=Payload
settings.webhook.body=Body
settings.githooks_desc=Les Hooks Git sont alimentés par Git lui même. Les Hooks compatibles sont modifiables dans la liste ci-dessous pour effectuer des opérations personnalisées.
settings.githook_edit_desc=Si un Hook est inactif, un exemple de contenu vous sera proposé. Un contenu laissé vide signifie un Hook inactif.
settings.githook_name=Nom du Hook
settings.githook_content=Contenu du Hook
settings.update_githook=Mettre le Hook à jour
settings.remove_hook_success=Webhook supprimé.
settings.add_webhook_desc=Nous vous enverrons une demande <code>POST</code> à l'URL ci-dessous avec les détails de tous les événements souscrites. Vous pouvez également spécifier quel format de données vous souhaitez recevoir (JSON, <code>x-www-formulaires-urlencoded</code>, <em>etc.</em>). Plus d'informations se trouvent dans le <a target="_blank" href="%s"> Guide de le Webhooks</a>.
settings.payload_url=URL des Données Utiles
settings.content_type=Type de contenu
settings.secret=Confidentiel
settings.slack_username=Username
settings.slack_icon_url=Icon URL
settings.slack_color=Color
settings.event_desc=Quel évènement ce Webhook doit-il déclencher ?
settings.event_push_only=Uniquement les <code>push</code> (soumissions).
settings.event_send_everything=I need <strong>everything</strong>.
settings.event_choose=Let me choose what I need.
settings.event_create=Create
settings.event_create_desc=Branch, or tag created
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push to a repository
settings.active=Actif
settings.active_helper=Les détails seront délivrés lorsque ce Hook sera déclenché.
settings.add_hook_success=Nouveau Webhook ajouté.
@ -770,6 +801,7 @@ auths.smtp_auth=Type d'Autorisation SMTP
auths.smtphost=Hôte SMTP
auths.smtpport=Port SMTP
auths.enable_tls=Activer le Chiffrement TLS
auths.skip_tls_verify=Skip TLS Verify
auths.pam_service_name=Nom du Service PAM
auths.enable_auto_register=Connexion Automatique
auths.tips=Conseils

52
conf/locale/locale_it-IT.ini

@ -95,6 +95,8 @@ mail_notify=Abilita Notifiche via Email
server_service_title=Impostazioni del Server e Altri Servizi
offline_mode=Abilita Modalità Offline
offline_mode_popup=Disabilita il CDN anche in modalità produttiva, tutte le risorse saranno servite localmente.
disable_gravatar=Disable Gravatar Service
disable_gravatar_popup=Disable Gravatar and custom sources, all avatars are uploaded by users or default.
disable_registration=Disabilita Registrazione Manuale
disable_registration_popup=Disabilita la registrazione manuale degli utenti, solo gli amministratori possono creare account.
require_sign_in_view=Abilita Richiesta di Accesso per Vedere le Pagine
@ -123,6 +125,9 @@ my_repos=I miei Repository
collaborative_repos=Repository Condivisi
my_orgs=Le mie Organizzazioni
my_mirrors=I miei Mirror
view_home=View %s
issues.in_your_repos=In your repositories
[explore]
repos=Repository
@ -276,6 +281,9 @@ key_name=Nome della Chiave
key_content=Contenuto
add_key_success=New SSH key '%s' has been added successfully!
delete_key=Elimina
ssh_key_deletion=SSH Key Deletion
ssh_key_deletion_desc=Delete this SSH key will remove all related accesses for your account. Do you want to continue?
ssh_key_deletion_success=SSH key has been deleted successfully!
add_on=Aggiunto il
last_used=Ultimo accesso il
no_activity=Nessuna attività recente
@ -316,10 +324,12 @@ fork_from=Forka da
fork_visiblity_helper=Non puoi cambiare la visibilità di un repository forkato.
repo_desc=Descrizione
repo_lang=Lingua
repo_lang_helper=Selezionare un file .gitignore
repo_lang_helper=Select .gitignore files
license=Licenza
license_helper=Selezionare un file di licenza
init_readme=Inizializzare questo repository con un file README.md
readme=Readme
readme_helper=Select a readme template
auto_init=Initialize this repository selected files and template
create_repo=Crea Repository
default_branch=Ramo (Branch) predefinito
mirror_interval=Intervallo Mirror (in ore)
@ -413,22 +423,23 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Recently updated
issues.filter_sort.leastupdate=Least recently updated
issues.filter_sort.mostcomment=Most commented
issues.filter_sort.leastcomment=Least commented
issues.opened_by=aperto %[1]s da <a href="/%[2]s">%[2]s</a>
issues.opened_by=opened %[1]s by <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=opened %[1]s by %[2]s
issues.previous=Pagina precedente
issues.next=Pagina successiva
issues.open_title=Open
issues.closed_title=Closed
issues.num_comments=%d comments
issues.commented_at=`commented at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commented_at=`commented <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.no_content=There is no content yet.
issues.close_issue=Close
issues.close_comment_issue=Close and comment
issues.reopen_issue=Reopen
issues.reopen_comment_issue=Reopen and comment
issues.create_comment=Comment
issues.closed_at=`closed at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reopened at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.closed_at=`closed <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reopened <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`referenced this issue from a commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Poster
issues.admin=Admin
issues.owner=Owner
@ -451,6 +462,7 @@ issues.label_deletion_success=Etichetta eliminata con successo!
pulls.compare_changes=Compare Changes
pulls.compare_changes_desc=Compare two branches and make a pull request for changes.
pulls.no_results=No results found.
pulls.create=Create Pull Request
milestones.new=New Milestone
milestones.open_tab=%d Open
@ -485,14 +497,17 @@ settings.basic_settings=Impostazioni di Base
settings.danger_zone=Zona Pericolosa
settings.site=Sito Ufficiale
settings.update_settings=Aggiorna Impostazioni
settings.change_reponame=Nome Repository Cambiato
settings.change_reponame_desc=Il nome repository è stato cambiato. Questo influenzerà il modo in cui i link si relazionano alla repository. Vuoi continuare?
settings.change_reponame_prompt=This change will affect how links relate to the repository.
settings.transfer=Trasferisci proprietà
settings.transfer_desc=Trasferisci questa repository a un altro utente o a un'organizzazione nella quale hai diritti d'amministratore.
settings.new_owner_has_same_repo=Il nuovo proprietario ha già un repository con lo stesso nome. Per favore scegli un altro nome.
settings.delete=Elimina questo repository
settings.delete_desc=Una volta che hai cancellato il repository, non puoi tornare indietro. Si prega di fare attenzione.
settings.transfer_notices=<p>- Perderai accesso se il nuovo proprietario è un utente individuale.</p><p>- Conserverai l'accesso se il nuovo proprietario è un'organizzazione di cui sei uno dei proprietari.</p>
settings.transfer_notices_1=- You will lose access if new owner is a individual user.
settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
settings.transfer_form_title=Please enter following information to confirm your operation:
settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
settings.update_settings_success=Le opzioni repository sono state aggiornate con successo.
settings.transfer_owner=Nuovo Proprietario
settings.make_transfer=Trasferisci
@ -504,18 +519,34 @@ settings.remove_collaborator_success=Il collaboratore è stato rimosso.
settings.user_is_org_member=L'utente è un membro dell'organizzazione che non può essere aggiunto come collaboratore.
settings.add_webhook=Aggiungi Webhook
settings.hooks_desc=I Webhooks sono molto simili a un basilare evento trigger HTTP POST. Ogni volta che qualcosa si verifica in Gogs, tratteremo la notifica all'host di destinazione specificato. Ulteriori informazioni in questa <a target="_blank" href="%s">Guida ai Webhooks</a>.
settings.webhook_deletion=Delete Webhook
settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
settings.webhook_deletion_success=Webhook has been deleted successfully!
settings.webhook.request=Request
settings.webhook.response=Response
settings.webhook.headers=Headers
settings.webhook.payload=Payload
settings.webhook.body=Body
settings.githooks_desc=Gli Hooks di Git sono una funzionalità di Git stesso, puoi modificare i file degli hooks supportati nell'elenco qui sotto per compiere azioni personalizzate.
settings.githook_edit_desc=Se l'hook è inattivo, sarà presentato un contenuto esempio. Lasciando il contenuto vuoto disattiverai questo hook.
settings.githook_name=Nome hook
settings.githook_content=Contenuto hook
settings.update_githook=Aggiorna Hook
settings.remove_hook_success=Il webhook è stato rimosso.
settings.add_webhook_desc=Gogs manderà una richiesta <code>POST</code> all'URL specificata, insieme alle informazioni sull'evento avvenuto. Puoi anche specificare quale tipo di formato dati vorresti ottenere all'innesco dell'hook (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, ecc). Puoi trovare più informazioni nella nostra <a target="_blank" href="%s">Guida ai Webhook</a>.
settings.payload_url=Payload URL
settings.content_type=Content Type
settings.secret=Secret
settings.slack_username=Username
settings.slack_icon_url=Icon URL
settings.slack_color=Color
settings.event_desc=Quali eventi dovrebbero innescare questo webhook?
settings.event_push_only=Solo l'evento <code>push</code>.
settings.event_send_everything=I need <strong>everything</strong>.
settings.event_choose=Let me choose what I need.
settings.event_create=Create
settings.event_create_desc=Branch, or tag created
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push to a repository
settings.active=Attivo
settings.active_helper=Anche i dettagli riguardanti l'evento che ha innescato l'hook saranno inviati.
settings.add_hook_success=Il nuovo webhook è stato aggiunto.
@ -770,6 +801,7 @@ auths.smtp_auth=Tipo di Autorizzazione SMTP
auths.smtphost=Host SMTP
auths.smtpport=Porta SMTP
auths.enable_tls=Abilitare Crittografia TLS
auths.skip_tls_verify=Skip TLS Verify
auths.pam_service_name=Nome del Servizio PAM
auths.enable_auto_register=Abilitare Registrazione Automatica
auths.tips=Consigli

52
conf/locale/locale_ja-JP.ini

@ -95,6 +95,8 @@ mail_notify=メール通知を有効にする
server_service_title=サーバーとその他のサービスの設定
offline_mode=オフラインモード有効化
offline_mode_popup=プロダクション モードでCDN を無効にし、すべてのリソースファイルをローカルで提供します 。
disable_gravatar=Disable Gravatar Service
disable_gravatar_popup=Disable Gravatar and custom sources, all avatars are uploaded by users or default.
disable_registration=自己登録を無効にする
disable_registration_popup=自己登録を無効にし、管理者のみがアカウント作成できる
require_sign_in_view=サインインしたユーザのみページ閲覧を許可
@ -123,6 +125,9 @@ my_repos=私のリポジトリ
collaborative_repos=共同リポジトリ
my_orgs=私の組織
my_mirrors=私のミラー
view_home=View %s
issues.in_your_repos=In your repositories
[explore]
repos=リポジトリ
@ -276,6 +281,9 @@ key_name=キーの名前
key_content=コンテンツ
add_key_success=新しいSSHキー '%s' が正常に追加されました!
delete_key=削除
ssh_key_deletion=SSH Key Deletion
ssh_key_deletion_desc=Delete this SSH key will remove all related accesses for your account. Do you want to continue?
ssh_key_deletion_success=SSH key has been deleted successfully!
add_on=追加された
last_used=最終使用日
no_activity=最近の活動なし
@ -316,10 +324,12 @@ fork_from=フォーク元
fork_visiblity_helper=フォークされたリポジトリは可視状態を変更できません
repo_desc=説明
repo_lang=言語
repo_lang_helper=.gitignore ファイルを選択
repo_lang_helper=Select .gitignore files
license=ライセンス
license_helper=ライセンス ファイルを選択
init_readme=README.md 付きでリポジトリを初期化
readme=Readme
readme_helper=Select a readme template
auto_init=Initialize this repository selected files and template
create_repo=リポジトリを作成
default_branch=デフォルトのブランチ
mirror_interval=ミラー 間隔(時)
@ -413,22 +423,23 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Recently updated
issues.filter_sort.leastupdate=Least recently updated
issues.filter_sort.mostcomment=Most commented
issues.filter_sort.leastcomment=Least commented
issues.opened_by=<a href="/%[2]s"> %[2]s</a>によって開かれた %[1]s
issues.opened_by=opened %[1]s by <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=opened %[1]s by %[2]s
issues.previous=前ページ
issues.next=次ページ
issues.open_title=Open
issues.closed_title=Closed
issues.num_comments=%d comments
issues.commented_at=`commented at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commented_at=`commented <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.no_content=There is no content yet.
issues.close_issue=Close
issues.close_comment_issue=Close and comment
issues.reopen_issue=Reopen
issues.reopen_comment_issue=Reopen and comment
issues.create_comment=Comment
issues.closed_at=`closed at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reopened at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.closed_at=`closed <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reopened <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`referenced this issue from a commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Poster
issues.admin=Admin
issues.owner=Owner
@ -451,6 +462,7 @@ issues.label_deletion_success=ラベルは正常に削除されました。
pulls.compare_changes=変更を比較
pulls.compare_changes_desc=2つのブランチを比較し、プルリクエストを作成します。
pulls.no_results=結果が見つかりませんでした。
pulls.create=Create Pull Request
milestones.new=新しいマイルストーン
milestones.open_tab=%d オープン
@ -485,14 +497,17 @@ settings.basic_settings=基本設定
settings.danger_zone=危険地帯
settings.site=公式サイト
settings.update_settings=設定の更新
settings.change_reponame=リポジトリ名が変更されました
settings.change_reponame_desc=リポジトリの名前が変更されています、継続しますか?このリポジトリ関連すべてのリンクに影響を与えます。
settings.change_reponame_prompt=This change will affect how links relate to the repository.
settings.transfer=オーナー移転
settings.transfer_desc=リポジトリをあなたが管理者権限を持っている別のユーザーまた組織に移譲します。
settings.new_owner_has_same_repo=新しいオーナーは、既に同じ名前のリポジトリを持っています。
settings.delete=このリポジトリを削除
settings.delete_desc=リポジトリを削除すると元に戻せません。確実に確認してください。
settings.transfer_notices=<p>-新オーナーは個人ユーザの場合、あなたはにアクセスできなくなります。</p><p>-新オーナーは組織であり、かつあなたが組織のオーナーに所属する場合、あなたはアクセス権を維持します。</p>
settings.transfer_notices_1=- You will lose access if new owner is a individual user.
settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
settings.transfer_form_title=Please enter following information to confirm your operation:
settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
settings.update_settings_success=リポジトリ オプションが更新されました。
settings.transfer_owner=新しいオーナー
settings.make_transfer=転送
@ -504,18 +519,34 @@ settings.remove_collaborator_success=共同編集者が削除されました。
settings.user_is_org_member=ユーザーは組織の一員なので、共同編集者として追加することはできません。
settings.add_webhook=Webhook を追加
settings.hooks_desc=Webhooksは、Gogsで特定のイベントの発生時に指定された外部サービスに通知を許可します。イベントが発生すると、それぞれ指定されたUrlに、POSTリクエストが送られます。詳細はこちらのの <a target="_blank"href="%s"> Webhooks ガイド</a>をご覧ください。
settings.webhook_deletion=Delete Webhook
settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
settings.webhook_deletion_success=Webhook has been deleted successfully!
settings.webhook.request=Request
settings.webhook.response=Response
settings.webhook.headers=Headers
settings.webhook.payload=Payload
settings.webhook.body=Body
settings.githooks_desc=Git のフックは Git 自体によって提供されています。以下のリストのファイルを編集して、サポートされているフックのカスタム操作を適用することができます。
settings.githook_edit_desc=もしフックがアクティブではない場合は、サンプルコンテンツが表示されます。コンテンツを空白にするにはこのフックを無効にします。
settings.githook_name=フックの名前
settings.githook_content=コンテンツをフック
settings.update_githook=フックを更新
settings.remove_hook_success=Webhookが削除されました。
settings.add_webhook_desc=私たちは、指定されたURLに購読されたイベントの詳細を <code>POST</code>リクエストとして送信します。あなたは、異なるデータ受信モード(JSONまたは, <code>x-www-form-urlencoded</code>, <em>その他</em>) を設定することができます。詳細については、<a target="_blank" href="%s">Webhookガイド</a>を参照してください。
settings.payload_url=ペイロードの URL
settings.content_type=コンテンツ タイプ
settings.secret=秘密
settings.slack_username=Username
settings.slack_icon_url=Icon URL
settings.slack_color=Color
settings.event_desc=どのイベントをこのWEBフックのトリガーにしますか?
settings.event_push_only=<code>push</code> イベントのみ
settings.event_send_everything=I need <strong>everything</strong>.
settings.event_choose=Let me choose what I need.
settings.event_create=Create
settings.event_create_desc=Branch, or tag created
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push to a repository
settings.active=アクティブ
settings.active_helper=このフックのトリガーが引かれた時に、イベントの詳細を配信します。
settings.add_hook_success=新しい webhook が追加されました。
@ -770,6 +801,7 @@ auths.smtp_auth=SMTP 認証の種類
auths.smtphost=SMTP ホスト
auths.smtpport=SMTP ポート
auths.enable_tls=TLS 暗号化を有効にする
auths.skip_tls_verify=Skip TLS Verify
auths.pam_service_name=PAMサービス名
auths.enable_auto_register=自動登録を有効にする
auths.tips=ヒント

52
conf/locale/locale_lv-LV.ini

@ -95,6 +95,8 @@ mail_notify=Iespējot e-pasta paziņojumus
server_service_title=Servera un citu servisu iestatījumi
offline_mode=Iespējot bezsaistes režīmu
offline_mode_popup=Atspējot CDN arī produkcijas režīmā, visi resursu faili tiks piegādāti no servera.
disable_gravatar=Disable Gravatar Service
disable_gravatar_popup=Disable Gravatar and custom sources, all avatars are uploaded by users or default.
disable_registration=Atspējot lietotāju reģistrāciju
disable_registration_popup=Atspējot lietotāju reģistrāciju, tikai administrators varēs izveidot jaunus lietotāju kontus.
require_sign_in_view=Iespējot nepieciešamību autorizēties, lai aplūkotu lapas
@ -123,6 +125,9 @@ my_repos=Mani repozitoriji
collaborative_repos=Sadarbības repozitoriji
my_orgs=Manas organizācijas
my_mirrors=Mani spoguļi
view_home=View %s
issues.in_your_repos=In your repositories
[explore]
repos=Repozitoriji
@ -276,6 +281,9 @@ key_name=Atslēgas nosaukums
key_content=Saturs
add_key_success=New SSH key '%s' has been added successfully!
delete_key=Dzēst
ssh_key_deletion=SSH Key Deletion
ssh_key_deletion_desc=Delete this SSH key will remove all related accesses for your account. Do you want to continue?
ssh_key_deletion_success=SSH key has been deleted successfully!
add_on=Pievienota
last_used=Pēdējo reizi izmantota
no_activity=Nav nesenas aktivitātes
@ -316,10 +324,12 @@ fork_from=Atdalīt no
fork_visiblity_helper=Atdalītam repozitorijam nav iespējams nomainīt tā redzamību
repo_desc=Apraksts
repo_lang=Valoda
repo_lang_helper=Izvēlieties .gitignore failu
repo_lang_helper=Select .gitignore files
license=Licence
license_helper=Izvēlieties licences failu
init_readme=Inicializēt šo repozitoriju ar README.md failu
readme=Readme
readme_helper=Select a readme template
auto_init=Initialize this repository selected files and template
create_repo=Izveidot repozitoriju
default_branch=Noklusējuma atzars
mirror_interval=Spoguļošanas intervāls (stundās)
@ -413,22 +423,23 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Recently updated
issues.filter_sort.leastupdate=Least recently updated
issues.filter_sort.mostcomment=Most commented
issues.filter_sort.leastcomment=Least commented
issues.opened_by=opened %[1]s by <a href="/%[2]s">%[2]s</a>
issues.opened_by=opened %[1]s by <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=opened %[1]s by %[2]s
issues.previous=Previous
issues.next=Next
issues.open_title=Open
issues.closed_title=Closed
issues.num_comments=%d comments
issues.commented_at=`commented at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commented_at=`commented <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.no_content=There is no content yet.
issues.close_issue=Close
issues.close_comment_issue=Close and comment
issues.reopen_issue=Reopen
issues.reopen_comment_issue=Reopen and comment
issues.create_comment=Comment
issues.closed_at=`closed at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reopened at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.closed_at=`closed <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reopened <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`referenced this issue from a commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Poster
issues.admin=Admin
issues.owner=Owner
@ -451,6 +462,7 @@ issues.label_deletion_success=Label has been deleted successfully!
pulls.compare_changes=Compare Changes
pulls.compare_changes_desc=Compare two branches and make a pull request for changes.
pulls.no_results=No results found.
pulls.create=Create Pull Request
milestones.new=New Milestone
milestones.open_tab=%d Open
@ -485,14 +497,17 @@ settings.basic_settings=Pamatiestatījumi
settings.danger_zone=Bīstamā zona
settings.site=Oficiālā mājas lapa
settings.update_settings=Mainīt iestatījumus
settings.change_reponame=Mainīts repozitorija nosaukums
settings.change_reponame_desc=Repozitorija nosaukums tiks mainīts, vai vēlaties turpināt? Tas ietekmēs visas saites, kas saistītas ar šo repozitoriju.
settings.change_reponame_prompt=This change will affect how links relate to the repository.
settings.transfer=Mainīt īpašnieku
settings.transfer_desc=Mainīt šī repozitorija īpašnieku uz citu lietotāju vai organizāciju, kurai Jums ir administratora tiesībs.
settings.new_owner_has_same_repo=Jaunajam īpašniekam jau ir repozitorijs ar šādu nosaukumu.
settings.delete=Dzēst šo repozitoriju
settings.delete_desc=Dzēšot repozitoriju, tā datus vairs nebūs iespējams atgūt. Pirms dzēšanas pārliecinieites vai patiešām vēlaties to darīt.
settings.transfer_notices=<p>- Jūs zaudēsiet piekļuvi repozitorijam, ja jaunais īpašnieks ir individuāls lietotājs.</p><p>- Jūs saglabāsiet piekļuvi repzitorijam, ja jaunais īpašneiks ir organizācija un Jūs esat viens no tās īpašniekiem.</p>
settings.transfer_notices_1=- You will lose access if new owner is a individual user.
settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
settings.transfer_form_title=Please enter following information to confirm your operation:
settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
settings.update_settings_success=Repozitorija opcijas ir veiksmīgi saglabātas.
settings.transfer_owner=Jaunais īpašnieks
settings.make_transfer=Mainīt
@ -504,18 +519,34 @@ settings.remove_collaborator_success=Līdzstrādnieks tika noņemts.
settings.user_is_org_member=Lietotājs ir organizācijas biedrs, kas nevar tikt pievienots kā līdzstrādnieks.
settings.add_webhook=Pievienot tīmekļa āķi
settings.hooks_desc=Tīmekļa āķi ļauj paziņot ārējiem servisiem par noteiktiem notikomiem, kas notiek Git servisā. Kad iestāsies kāds notikums, katram ārējā servisa URL tiks nosūtīts POST pieprasījums. Lai uzzinātu sīkāk skatieties <a target="_blank" href="%s">Tīmekļa āķu rokasgrāmatā</a>.
settings.webhook_deletion=Delete Webhook
settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
settings.webhook_deletion_success=Webhook has been deleted successfully!
settings.webhook.request=Request
settings.webhook.response=Response
settings.webhook.headers=Headers
settings.webhook.payload=Payload
settings.webhook.body=Body
settings.githooks_desc=Git āķus apstrādā pats Git. Jūs varat labot atbalsīto āku failus sarakstā zemāk, lai veiktu pielāgotas darbības.
settings.githook_edit_desc=Ja āķis nav aktīvs, tiks attēlots piemērs kā to izmantot. Atstājot āķa saturu tukšu, tas tiks atspējots.
settings.githook_name=Āķa nosaukums
settings.githook_content=Āķa saturs
settings.update_githook=Labot āķi
settings.remove_hook_success=Tīmekļa āķis tika noņemts.
settings.add_webhook_desc=Uz norādīto URL tiks nosūtīts <code>POST</code> pieprasījums ar notikuma datiem. Jūs varat norādīt arī datu formātu, kādā datus vēlaties saņemt (JSON, <code>x-www-form-urlencoded</code> <em>utt.</em>). Detalizētāku informāciju ir iespējams uzzināt <a target="_blank" href="%s">Tīmekļa āķu rokasgrāmatā</a>.
settings.payload_url=Vērtuma URL
settings.content_type=Satura tips
settings.secret=Noslēpums
settings.slack_username=Username
settings.slack_icon_url=Icon URL
settings.slack_color=Color
settings.event_desc=Kādu notikumu rezultātā tiktu izsaukts tīmekļā āķis?
settings.event_push_only=Tikai izmaiņu nosūtīšanas notikumiem.
settings.event_send_everything=I need <strong>everything</strong>.
settings.event_choose=Let me choose what I need.
settings.event_create=Create
settings.event_create_desc=Branch, or tag created
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push to a repository
settings.active=Aktīvs
settings.active_helper=Tiks nosūtīti notikuma dati, kad nostrādās šis āķis.
settings.add_hook_success=Jauns tīmekļa āķis tika veiksmīgi pievienots.
@ -770,6 +801,7 @@ auths.smtp_auth=SMTP autorizācijas veids
auths.smtphost=SMTP resursdators
auths.smtpport=SMTP ports
auths.enable_tls=Iespējot TLS šifrēšanu
auths.skip_tls_verify=Skip TLS Verify
auths.pam_service_name=PAM Service Name
auths.enable_auto_register=Iespējot automātisko reģistrāciju
auths.tips=Padomi

41
conf/locale/locale_nl-NL.ini

@ -95,6 +95,8 @@ mail_notify=Activeer e-mailnotificaties
server_service_title=Server en andere Services-instellingen
offline_mode=Off line modus inschakelen
offline_mode_popup=Schakel CDN uit in productiemodus, alle bestanden worden lokaal aangeboden.
disable_gravatar=Disable Gravatar Service
disable_gravatar_popup=Disable Gravatar and custom sources, all avatars are uploaded by users or default.
disable_registration=Schakel zelfregistratie uit
disable_registration_popup=Schakel zelfregistratie uit, alleen admins kunnen accounts maken.
require_sign_in_view=Schakel vereiste aanmelding om pagina's te zien in
@ -123,6 +125,7 @@ my_repos=Mijn repositories
collaborative_repos=Gedeelde repositories
my_orgs=Mijn organisaties
my_mirrors=Mijn mirrors
view_home=View %s
issues.in_your_repos=In your repositories
@ -321,10 +324,12 @@ fork_from=Afsplitsing van
fork_visiblity_helper=Gevorkte repository wijzigen zijn bereik potentiële kopers niet
repo_desc=Omschrijving
repo_lang=Taal
repo_lang_helper=Selecteer een .gitignore bestand
repo_lang_helper=Select .gitignore files
license=Licentie
license_helper=Selecteer een licentie bestand
init_readme=Initialiseer deze repositorie met een README.md
readme=Readme
readme_helper=Select a readme template
auto_init=Initialize this repository selected files and template
create_repo=Nieuwe Repositorie
default_branch=Standaard branch
mirror_interval=Mirror interval(uur)
@ -418,7 +423,7 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Recent bijgewerkt
issues.filter_sort.leastupdate=Minst recent bijgewerkt
issues.filter_sort.mostcomment=Meest besproken
issues.filter_sort.leastcomment=Minst besproken
issues.opened_by=%[1]s werd geopend door <a href="/%[2]s">%[2]s</a>
issues.opened_by=opened %[1]s by <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=%[1]s werd geopend door %[2]s
issues.previous=Vorige
issues.next=Volgende
@ -434,6 +439,7 @@ issues.reopen_comment_issue=Heropen en geef commentaar
issues.create_comment=Reageer
issues.closed_at=`gesloten om <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`heropend om <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`referenced this issue from a commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Poster
issues.admin=Admin
issues.owner=Eigenaar
@ -456,6 +462,7 @@ issues.label_deletion_success=Label werd met succes verwijderd!
pulls.compare_changes=Vergelijk veranderingen
pulls.compare_changes_desc=Vergelijk twee vertakkingen en maak een pull verzoek voor wijzigingen.
pulls.no_results=Geen resultaten gevonden.
pulls.create=Create Pull Request
milestones.new=Nieuwe mijlpaal
milestones.open_tab=%d geopend
@ -490,14 +497,17 @@ settings.basic_settings=Basis instellingen
settings.danger_zone=Gevaren zone
settings.site=Officiële site
settings.update_settings=Instellingen bewerken
settings.change_reponame=Repositorienaam aangepast
settings.change_reponame_desc=De repositorienaam is veranderd. Wilt u doorgaan? Dit zal gevolgen hebben voor alle koppelingen die betrekking hebben op deze repositorie.
settings.change_reponame_prompt=This change will affect how links relate to the repository.
settings.transfer=Eigendom overdragen
settings.transfer_desc=Draag deze repo over aan een andere gebruiker of een organisatie waar u beheerders rechten heeft.
settings.new_owner_has_same_repo=De nieuwe eigenaar heeft al een repositorie met deze naam
settings.delete=Verwijder deze repositorie
settings.delete_desc=Als u eenmaal een repositorie verwijderd is er geen weg terug. Gelieve zeker te zijn van uw acties.
settings.transfer_notices=<p> - U kan uw toegang verliezen als de nieuwe eigenaar een individuele gebruiker is</p> <p> - . . U zal uw toegang behouden als de nieuwe eigenaar een organisatie is en u één van de eigenaren bent</p>
settings.transfer_notices_1=- You will lose access if new owner is a individual user.
settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
settings.transfer_form_title=Please enter following information to confirm your operation:
settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
settings.update_settings_success=Repositorie instellingen zijn succesvol bijgewerkt.
settings.transfer_owner=Nieuwe eigenaar
settings.make_transfer=Maak overdracht
@ -509,18 +519,34 @@ settings.remove_collaborator_success=medewerker is verwijderd.
settings.user_is_org_member=Gebruiker is lid van de organisatie die als een medewerker kan niet worden toegevoegd.
settings.add_webhook=Webhook toevoegen
settings.hooks_desc=Webhooks dat de externe diensten om kennisgevingen te ontvangen wanneer bepaalde gebeurtenissen op Gogs plaatsvinden. Wanneer de opgegeven gebeurtenissen plaatsvinden, sturen we een POST-aanvraag naar elk van de URL's die u opgeeft. Meer informatie vindt u in onze <a target="_blank" href="%s"> Webhooks gids</a>.
settings.webhook_deletion=Delete Webhook
settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
settings.webhook_deletion_success=Webhook has been deleted successfully!
settings.webhook.request=Request
settings.webhook.response=Response
settings.webhook.headers=Headers
settings.webhook.payload=Payload
settings.webhook.body=Body
settings.githooks_desc=Git haken worden aangedreven door Git zelf, u kunt bestanden van ondersteunde haken in de lijst hieronder om aangepaste acties van toepassing bewerken.
settings.githook_edit_desc=Als haak niet actief is, zal monster inhoud worden gepresenteerd. Verlof inhoud leeg zal deze haak uitschakelen.
settings.githook_name=Haak naam
settings.githook_content=Haak inhoud
settings.update_githook=Haak bijwerken
settings.remove_hook_success=Webhook is verwijderd.
settings.add_webhook_desc=We sturen een <code>POST</code>-aanvraag naar de onderstaande URL met details voor alle geplaatste gebeurtenissen. U kunt ook opgeven welke gegevensindeling u wenst te ontvangen (JSON, <code>x-1-800-www-Dell-vorm-urlencoded</code>, <em>enz</em>.). Meer informatie kan gevonden worden in <a target="_blank" href="%s"> Webhooks gids</a>.
settings.payload_url=Nettolading URL
settings.content_type=Content type
settings.secret=Geheim
settings.slack_username=Username
settings.slack_icon_url=Icon URL
settings.slack_color=Color
settings.event_desc=Bij welke gebeurtenissen wilt u dat deze webhook getriggerd wordt?
settings.event_push_only=Alleen bij de <code>push</code> event.
settings.event_send_everything=I need <strong>everything</strong>.
settings.event_choose=Let me choose what I need.
settings.event_create=Create
settings.event_create_desc=Branch, or tag created
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push to a repository
settings.active=Actief
settings.active_helper=We zullen details van de gebeurtenissen af leveren wanneer deze webhook wordt geactiveerd.
settings.add_hook_success=Nieuwe webhook toegevoegd.
@ -775,6 +801,7 @@ auths.smtp_auth=SMTP authenticatietype
auths.smtphost=SMTP host
auths.smtpport=SMTP poort
auths.enable_tls=Activeer TLS-encryptie
auths.skip_tls_verify=Skip TLS Verify
auths.pam_service_name=PAM servicenaam
auths.enable_auto_register=Activeer automatische registratie
auths.tips=Tips

52
conf/locale/locale_pl-PL.ini

@ -95,6 +95,8 @@ mail_notify=Włącz powiadomienia e-mail
server_service_title=Ustawienia serwera i innych usług
offline_mode=Włącz tryb offline
offline_mode_popup=Wyłącz CDN, nawet w trybie produkcyjnym, wszystkie pliki zasobów będą podawane lokalnie.
disable_gravatar=Disable Gravatar Service
disable_gravatar_popup=Disable Gravatar and custom sources, all avatars are uploaded by users or default.
disable_registration=Wyłącz samodzielną rejestrację
disable_registration_popup=Wyłącz samodzielną rejestrację użytkownika, tylko administrator będzie mógł tworzyć konta.
require_sign_in_view=Włącz wymóg zalogowania do przeglądania stron
@ -123,6 +125,9 @@ my_repos=Moje repozytoria
collaborative_repos=Wspólne repozytoria
my_orgs=Moje organizacje
my_mirrors=Moje mirrory
view_home=View %s
issues.in_your_repos=In your repositories
[explore]
repos=Repozytoria
@ -276,6 +281,9 @@ key_name=Nazwa klucza
key_content=Treść
add_key_success=New SSH key '%s' has been added successfully!
delete_key=Usuń
ssh_key_deletion=SSH Key Deletion
ssh_key_deletion_desc=Delete this SSH key will remove all related accesses for your account. Do you want to continue?
ssh_key_deletion_success=SSH key has been deleted successfully!
add_on=Dodano
last_used=Ostatnio użyto
no_activity=Brak aktywności
@ -316,10 +324,12 @@ fork_from=Forkuj z
fork_visiblity_helper=Fork nie może zmieniać swojej widoczności
repo_desc=Opis
repo_lang=Język
repo_lang_helper=Wybierz plik .gitignore
repo_lang_helper=Select .gitignore files
license=Licencja
license_helper=Wybierz plik licencji
init_readme=Zainicjować to repozytorium używając README.md
readme=Readme
readme_helper=Select a readme template
auto_init=Initialize this repository selected files and template
create_repo=Utwórz repozytorium
default_branch=Domyślna gałąź
mirror_interval=Odświeżanie mirrorów (godziny)
@ -413,22 +423,23 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Recently updated
issues.filter_sort.leastupdate=Least recently updated
issues.filter_sort.mostcomment=Most commented
issues.filter_sort.leastcomment=Least commented
issues.opened_by=opened %[1]s by <a href="/%[2]s">%[2]s</a>
issues.opened_by=opened %[1]s by <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=opened %[1]s by %[2]s
issues.previous=Previous
issues.next=Next
issues.open_title=Open
issues.closed_title=Closed
issues.num_comments=%d comments
issues.commented_at=`commented at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commented_at=`commented <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.no_content=There is no content yet.
issues.close_issue=Close
issues.close_comment_issue=Close and comment
issues.reopen_issue=Reopen
issues.reopen_comment_issue=Reopen and comment
issues.create_comment=Comment
issues.closed_at=`closed at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reopened at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.closed_at=`closed <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reopened <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`referenced this issue from a commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Poster
issues.admin=Admin
issues.owner=Owner
@ -451,6 +462,7 @@ issues.label_deletion_success=Label has been deleted successfully!
pulls.compare_changes=Compare Changes
pulls.compare_changes_desc=Compare two branches and make a pull request for changes.
pulls.no_results=No results found.
pulls.create=Create Pull Request
milestones.new=New Milestone
milestones.open_tab=%d Open
@ -485,14 +497,17 @@ settings.basic_settings=Ustawienia podstawowe
settings.danger_zone=Strefa niebezpieczeństwa
settings.site=Oficjalna Strona
settings.update_settings=Aktualizuj ustawienia
settings.change_reponame=Zmieniono nazwę repozytorium
settings.change_reponame_desc=Nazwa repozytorium została zmieniona, czy chcesz kontynuować? To wpłynie na wszystkie linki odnoszą się do niego.
settings.change_reponame_prompt=This change will affect how links relate to the repository.
settings.transfer=Przeniesienie własności
settings.transfer_desc=Przenieś to repozytorium do innego użytkownika lub organizacji gdzie masz uprawnienia administratora.
settings.new_owner_has_same_repo=Nowy właściciel już posiada repozytorium o tej samej nazwie.
settings.delete=Usuń to repozytorium
settings.delete_desc=Po usunięciu repozytorium nie ma odwrotu. Upewnij się, że tego chcesz.
settings.transfer_notices=<p>-Stracisz dostęp, jeśli nowy właściciel jest indywidualnym użytkownikiem.</p><p>-Będziesz posiadał dostęp nadal, jeśli nowy właściciel jest organizacją i ty jesteś jednym z właścicieli.</p>
settings.transfer_notices_1=- You will lose access if new owner is a individual user.
settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
settings.transfer_form_title=Please enter following information to confirm your operation:
settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
settings.update_settings_success=Opcje repozytorium zostały pomyślnie zaktualizowane.
settings.transfer_owner=Nowy właściciel
settings.make_transfer=Przenieś
@ -504,18 +519,34 @@ settings.remove_collaborator_success=Współpracownik został usunięty.
settings.user_is_org_member=Użytkownik jest członkiem organizacji, który nie może być dodany jako współpracownik.
settings.add_webhook=Dodaj Webhooka
settings.hooks_desc=Webhooks are much like basic HTTP POST event triggers. Whenever something occurs in Gogs, we will handle the notification to the target host you specify. Learn more in this <a target="_blank" href="%s">Webhooks Guide</a>.
settings.webhook_deletion=Delete Webhook
settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
settings.webhook_deletion_success=Webhook has been deleted successfully!
settings.webhook.request=Request
settings.webhook.response=Response
settings.webhook.headers=Headers
settings.webhook.payload=Payload
settings.webhook.body=Body
settings.githooks_desc=Doczepki Git są napędzane przez samego Git, można edytować pliki obsługiwanych doczepek z poniższej listy, aby wykonywać niestandardowe operacje.
settings.githook_edit_desc=Jeżeli doczepka jest nieaktywna, prezentowana będzie przykładowa treść. Pozostawienie pustej wartości wyłączy tą doczepkę.
settings.githook_name=Nazwa skryptu
settings.githook_content=Treść skryptu
settings.update_githook=Zaktualizuj skrypt
settings.remove_hook_success=Skrypt internetowy został usunięty.
settings.add_webhook_desc=Wyślemy żądanie <code>POST</code> pod poniższy adres ze szczegółami zdarzeń. Możesz również ustalić format danych zapytania (JSON, <code>x-www-form-urlencoded</code>, <em>itp</em>). Więcej informacji można znaleźć w <a target="_blank" href="%s">przewodniku skryptów internetowych</a>.
settings.payload_url=URL do wywołania
settings.content_type=Typ zawartości
settings.secret=Sekret
settings.slack_username=Username
settings.slack_icon_url=Icon URL
settings.slack_color=Color
settings.event_desc=Jakie zdarzenia mają wywoływać ten skrypt internetowy?
settings.event_push_only=Tylko zdarzenia <code>push</code>.
settings.event_send_everything=I need <strong>everything</strong>.
settings.event_choose=Let me choose what I need.
settings.event_create=Create
settings.event_create_desc=Branch, or tag created
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push to a repository
settings.active=Aktywny
settings.active_helper=Dostarczymy szczegóły zdarzenia, gdy ten skrypt zostanie wywołany.
settings.add_hook_success=Nowy skrypt został dodany.
@ -770,6 +801,7 @@ auths.smtp_auth=Typ autoryzacji SMTP
auths.smtphost=Serwer SMTP
auths.smtpport=Port SMTP
auths.enable_tls=Włącz szyfrowanie TLS
auths.skip_tls_verify=Skip TLS Verify
auths.pam_service_name=Nazwa usługi PAM
auths.enable_auto_register=Włącz automatyczną rejestrację
auths.tips=Wskazówki

46
conf/locale/locale_pt-BR.ini

@ -95,6 +95,8 @@ mail_notify=Habilitar Notificação de Correio
server_service_title=Configurações de Servidor e Outros Serviços
offline_mode=Ativar Modo Offline
offline_mode_popup=Desative o CDN mesmo em modo de produção, todos os recursos serão disponibilizados localmente.
disable_gravatar=Disable Gravatar Service
disable_gravatar_popup=Disable Gravatar and custom sources, all avatars are uploaded by users or default.
disable_registration=Desativar auto-registro
disable_registration_popup=Desativar o auto-registro de usuário, para que somente o administrador possa criar contas.
require_sign_in_view=Requerer autenticação para a visualização de páginas
@ -123,6 +125,9 @@ my_repos=Meus Repositórios
collaborative_repos=Repositórios Colaborativos
my_orgs=Minhas Organizações
my_mirrors=Meus Espelhos
view_home=View %s
issues.in_your_repos=In your repositories
[explore]
repos=Repositórios
@ -276,6 +281,9 @@ key_name=Nome da Chave
key_content=Conteúdo
add_key_success=A nova chave pública '%s' foi adicionada com sucesso!
delete_key=Deletar
ssh_key_deletion=SSH Key Deletion
ssh_key_deletion_desc=Delete this SSH key will remove all related accesses for your account. Do you want to continue?
ssh_key_deletion_success=SSH key has been deleted successfully!
add_on=Adicionado em
last_used=Última vez usado em
no_activity=Nenhuma atividade recente
@ -316,10 +324,12 @@ fork_from=Fork de
fork_visiblity_helper=Não é possível alterar a visibilidade de um repositório bifurcado
repo_desc=Descrição
repo_lang=Idioma
repo_lang_helper=Selecione um arquivo .gitignore
repo_lang_helper=Select .gitignore files
license=Licença
license_helper=Selecione um arquivo de licença
init_readme=Inicialize este repositório com um LEIAME.md
readme=Readme
readme_helper=Select a readme template
auto_init=Initialize this repository selected files and template
create_repo=Criar Repositório
default_branch=Ramo padrão
mirror_interval=Intervalo de Espelho (hora)
@ -413,7 +423,7 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Mais recentemente atualizados
issues.filter_sort.leastupdate=Menos recentemente atualizados
issues.filter_sort.mostcomment=Mais comentados
issues.filter_sort.leastcomment=Menos comentados
issues.opened_by=%[1]s foi aberto por <a href="/%[2]s">%[2]s</a>
issues.opened_by=opened %[1]s by <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=aberto %[1]s por %[2]s
issues.previous=Página anterior
issues.next=Próxima página
@ -429,6 +439,7 @@ issues.reopen_comment_issue=Reabrir e comentar
issues.create_comment=Comentar
issues.closed_at=`fechado em <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reaberto em <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`referenced this issue from a commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Imagem
issues.admin=Admin
issues.owner=Owner
@ -451,6 +462,7 @@ issues.label_deletion_success=A etiqueta foi excluída com sucesso!
pulls.compare_changes=Comparar mudanças
pulls.compare_changes_desc=Comparar dois ramos e criar solicitação de pull com as mudanças.
pulls.no_results=Nada encontrado.
pulls.create=Create Pull Request
milestones.new=Novo marco
milestones.open_tab=%d abertos
@ -485,14 +497,17 @@ settings.basic_settings=Configurações Básicas
settings.danger_zone=Zona de Perigo
settings.site=Site Oficial
settings.update_settings=Configurações de Atualização
settings.change_reponame=Nome do Repositório Alterado
settings.change_reponame_desc=O nome do repositório foi alterado, você quer continuar? Isto afetará todos os links relacionados à este repositório.
settings.change_reponame_prompt=This change will affect how links relate to the repository.
settings.transfer=Transferir Propriedade
settings.transfer_desc=Transferir este repositório para outro usuário ou para uma organização onde você tem direitos de administrador.
settings.new_owner_has_same_repo=O novo dono já tem um repositório com o mesmo nome.
settings.delete=Deletar Este Repositório
settings.delete_desc=Uma vez que você deleta um repositório, não tem volta. Por favor, tenha certeza.
settings.transfer_notices=<p>- Você perderá acesso se o novo dono é um usuário individual.</p><p>- Você permanecerá com o acesso se o novo dono é uma organização e você é um dos donos.</p>
settings.transfer_notices_1=- You will lose access if new owner is a individual user.
settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
settings.transfer_form_title=Please enter following information to confirm your operation:
settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
settings.update_settings_success=As opções do repositório foram atualizadas com sucesso.
settings.transfer_owner=Novo Dono
settings.make_transfer=Fazer Transferência
@ -504,18 +519,34 @@ settings.remove_collaborator_success=O colaborador foi removido.
settings.user_is_org_member=O usuário é um membro da organização que não pode ser adicionado como um colaborador.
settings.add_webhook=Adicionar Webhook
settings.hooks_desc=Hooks da web ou Webhooks permitem serviços externos serem notificados quando certos eventos acontecem no Gogs. Quando acontecem os eventos especificados, enviaremos uma solicitação POST para cada uma das URLs que você fornecer. Saiba mais no nosso <a target="_blank" href="%s"> Guia de Webhooks</a>.
settings.webhook_deletion=Delete Webhook
settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
settings.webhook_deletion_success=Webhook has been deleted successfully!
settings.webhook.request=Request
settings.webhook.response=Response
settings.webhook.headers=Headers
settings.webhook.payload=Payload
settings.webhook.body=Body
settings.githooks_desc=Hooks do Git são ofertados pelo próprio Git, você pode editar arquivos de hooks suportados na lista abaixo para aplicar operações personalizadas.
settings.githook_edit_desc=Se o hook não estiver ativo, o conteúdo de exemplo será apresentado. Deixar o conteúdo em branco irá desativar esse hook.
settings.githook_name=Nome do Hook
settings.githook_content=Conteúdo do Hook
settings.update_githook=Atualizar Hook
settings.remove_hook_success=O hook da web foi removido.
settings.add_webhook_desc=Enviaremos uma solicitação <code>POST</code> para o URL abaixo com detalhes de quaisquer eventos inscritos. Você pode também especificar qual formato de dados você gostaria de receber (JSON, <code>x-www-form-urlencoded</code>, <em>etc</em>). Mais informação pode ser encontrada em <a target="_blank" href="%s">Webhooks Guide</a>.
settings.payload_url=URL de carga
settings.content_type=Tipo de Conteúdo
settings.secret=Secreto
settings.slack_username=Username
settings.slack_icon_url=Icon URL
settings.slack_color=Color
settings.event_desc=Quais eventos você gostaria de acionar a esse hook da web?
settings.event_push_only=Apenas o evento <code>push</code>.
settings.event_send_everything=I need <strong>everything</strong>.
settings.event_choose=Let me choose what I need.
settings.event_create=Create
settings.event_create_desc=Branch, or tag created
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push to a repository
settings.active=Ativar
settings.active_helper=Enviaremos detalhes do evento quando este hook for acionado.
settings.add_hook_success=Novos hooks de web foram adicionados.
@ -770,6 +801,7 @@ auths.smtp_auth=Tipo de Autorização de SMTP
auths.smtphost=Host SMTP
auths.smtpport=Porta SMTP
auths.enable_tls=Habilitar Criptografia TLS
auths.skip_tls_verify=Skip TLS Verify
auths.pam_service_name=Nome de Serviço PAM
auths.enable_auto_register=Habilitar Registro Automático
auths.tips=Dicas

52
conf/locale/locale_ru-RU.ini

@ -95,6 +95,8 @@ mail_notify=Разрешить почтовые уведомления
server_service_title=Сервер и другие настройки служб
offline_mode=Включение офлайн режима
offline_mode_popup=Отключить CDN даже в производственном режиме, все файлы ресурсов будут раздаваться локально.
disable_gravatar=Disable Gravatar Service
disable_gravatar_popup=Disable Gravatar and custom sources, all avatars are uploaded by users or default.
disable_registration=Отключить самостоятельную регистрацию
disable_registration_popup=Запретить пользователям самостоятельную регистрацию, только администратор может создавать аккаунты.
require_sign_in_view=Разрешить требовать авторизацию для просмотра страниц
@ -123,6 +125,9 @@ my_repos=Мои репозитории
collaborative_repos=Совместные репозитории
my_orgs=Моя Организация
my_mirrors=Мои зеркала
view_home=View %s
issues.in_your_repos=In your repositories
[explore]
repos=Репозитории
@ -276,6 +281,9 @@ key_name=Имя ключа
key_content=Содержимое
add_key_success=New SSH key '%s' has been added successfully!
delete_key=Удалить
ssh_key_deletion=SSH Key Deletion
ssh_key_deletion_desc=Delete this SSH key will remove all related accesses for your account. Do you want to continue?
ssh_key_deletion_success=SSH key has been deleted successfully!
add_on=Добавлено
last_used=Последний раз использовался
no_activity=Еще не применялся
@ -316,10 +324,12 @@ fork_from=Ответвление от
fork_visiblity_helper=Ответвленному репозиторию нельзя поменять уровень видимости
repo_desc=Описание
repo_lang=Язык
repo_lang_helper=Выберите файл .gitignore
repo_lang_helper=Select .gitignore files
license=Лицензия
license_helper=Выберите файл лицензии
init_readme=Создать репозиторий с файлом README.md
readme=Readme
readme_helper=Select a readme template
auto_init=Initialize this repository selected files and template
create_repo=Создать репозиторий
default_branch=Ветка по умолчанию
mirror_interval=Интервал зеркалирования (час)
@ -413,22 +423,23 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Recently updated
issues.filter_sort.leastupdate=Least recently updated
issues.filter_sort.mostcomment=Most commented
issues.filter_sort.leastcomment=Least commented
issues.opened_by=opened %[1]s by <a href="/%[2]s">%[2]s</a>
issues.opened_by=opened %[1]s by <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=opened %[1]s by %[2]s
issues.previous=Предыдущая страница
issues.next=Следующая страница
issues.open_title=Open
issues.closed_title=Closed
issues.num_comments=%d comments
issues.commented_at=`commented at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commented_at=`commented <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.no_content=There is no content yet.
issues.close_issue=Close
issues.close_comment_issue=Close and comment
issues.reopen_issue=Reopen
issues.reopen_comment_issue=Reopen and comment
issues.create_comment=Comment
issues.closed_at=`closed at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reopened at <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.closed_at=`closed <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reopened <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`referenced this issue from a commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Poster
issues.admin=Admin
issues.owner=Owner
@ -451,6 +462,7 @@ issues.label_deletion_success=Метка была удалена успешно!
pulls.compare_changes=Compare Changes
pulls.compare_changes_desc=Compare two branches and make a pull request for changes.
pulls.no_results=No results found.
pulls.create=Create Pull Request
milestones.new=New Milestone
milestones.open_tab=%d Open
@ -485,14 +497,17 @@ settings.basic_settings=Основные параметры
settings.danger_zone=Опасная зона
settings.site=Официальный сайт
settings.update_settings=Обновить настройки
settings.change_reponame=Имя репозитория изменено
settings.change_reponame_desc=Имя хранилища изменено, вы хотите продолжить? Это действие повлияет на все ссылки, относящиеся к этому репозиторию.
settings.change_reponame_prompt=This change will affect how links relate to the repository.
settings.transfer=Передать права собственности
settings.transfer_desc=Передать репозиторий другому пользователю или организации где у вас есть права администратора.
settings.new_owner_has_same_repo=У нового владельца уже есть хранилище с таким названием.
settings.delete=Удалить этот репозиторий
settings.delete_desc=Как только вы удалите репозиторий — пути назад не будет. Удостоверьтесь, что вам это точно нужно.
settings.transfer_notices=<p>- Вы потеряете доступ, если новый владелец является индивидуальным пользователем.</p><p>- У Вас останется доступ, если новый владелец является организацией, и вы один из её владельцев.</p>
settings.transfer_notices_1=- You will lose access if new owner is a individual user.
settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
settings.transfer_form_title=Please enter following information to confirm your operation:
settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
settings.update_settings_success=Настройка репозитория обновлена успешно.
settings.transfer_owner=Новый владелец
settings.make_transfer=Выполнить передачу
@ -504,18 +519,34 @@ settings.remove_collaborator_success=Соавтор был удален.
settings.user_is_org_member=Пользователь является членом организации, члены которой не могут быть добавлены в качестве соавтора.
settings.add_webhook=Добавить Webhook
settings.hooks_desc=Webhooks позволяют внешним службам получать уведомления при возникновении определенных событий на Gogs. При возникновении указанных событий мы отправим запрос POST на каждый заданный вами URL. Узнать больше можно в нашем <a target="_blank" href="%s">Руководстве по Webhooks</a>.
settings.webhook_deletion=Delete Webhook
settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
settings.webhook_deletion_success=Webhook has been deleted successfully!
settings.webhook.request=Request
settings.webhook.response=Response
settings.webhook.headers=Headers
settings.webhook.payload=Payload
settings.webhook.body=Body
settings.githooks_desc=Git Hooks are powered by Git itself, you can edit files of supported hooks in the list below to perform custom operations.
settings.githook_edit_desc=If the hook is inactive, sample content will be presented. Leaving content to an empty value will disable this hook.
settings.githook_name=Название Hook'a
settings.githook_content=Перехватить содержание