#1612 Ability to send mail when a new pull request is submitted

release/v0.9
Unknwon 8 years ago
parent 2e9c4ddedb
commit c6083c335e

@ -42,13 +42,7 @@ There is no standard form of making a feature request. Just try to describe the
### Pull Request
Pull requests are always welcome, but note that **ALL PULL REQUESTS MUST APPLY TO THE `develop` BRANCH**.
We are always thrilled to receive pull requests, and do our best to process them as fast as possible. Not sure if that typo is worth a pull request? Do it! We will appreciate it.
If your pull request is not accepted on the first try, don't be discouraged! If there's a problem with the implementation, hopefully you received feedback on what to improve.
We're trying very hard to keep Gogs lean and focused. We don't want it to do everything for everybody. This means that we might decide against incorporating a new feature. We believe you do like to discuss with us first in [Gitter](https://gitter.im/gogits/gogs).
Please read detailed information on [Wiki](https://github.com/gogits/gogs/wiki/Contributing-Code).
### Ask For Help

@ -5,7 +5,7 @@ Gogs - Go Git Service [![Build Status](https://travis-ci.org/gogits/gogs.svg?bra
![](public/img/gogs-large-resize.png)
##### Current version: 0.7.37 Beta
##### Current version: 0.7.38 Beta
| Web | UI | Preview |
|:-------------:|:-------:|:-------:|

@ -2,10 +2,10 @@ app_desc=Безпроблемен собствен Git сървър
home=Начало
dashboard=Табло
explore=Преглед
explore=Каталог
help=Помощ
sign_in=Вписване
sign_out=Излизане
sign_in=Вход
sign_out=Изход
sign_up=Регистрирайте се
register=Регистрация
website=Уебсайт
@ -28,6 +28,7 @@ organization=Организация
mirror=Огледало
new_repo=Ново хранилище
new_migrate=Нова миграция
new_mirror=New Mirror
new_fork=Ново разклонено хранилище
new_org=Нова организация
manage_org=Управление на организации
@ -38,8 +39,8 @@ your_profile=Вашият профил
your_settings=Вашите настройки
news_feed=Поток новини
pull_requests=Заявки сливане
issues=Проблеми
pull_requests=Заявки за сливане
issues=Задачи
cancel=Отказ
@ -47,7 +48,7 @@ cancel=Отказ
search=Търсене...
repository=Хранилище
user=Потребител
issue=Проблем
issue=Задача
code=Код
[install]
@ -250,7 +251,7 @@ profile_desc=Вашият адрес на ел. поща е публичен и
full_name=Пълно име
website=Уебсайт
location=Локация
update_profile=Обнови профила
update_profile=Запази профила
update_profile_success=Вашият профил е запазен успешно.
change_username=Потребителското име е променено
change_username_prompt=Този промяна ще засегне всички връзки сочещи към профила Ви.
@ -260,7 +261,7 @@ cancel=Отказ
enable_custom_avatar=Разреши потребителски аватар
enable_custom_avatar_helper=Без зареждане от Gravatar
choose_new_avatar=Избор на нов аватар
update_avatar=Обнови настройките на аватара
update_avatar=Запази настройките на аватара
uploaded_avatar_not_a_image=Каченият файл не е изображение.
no_custom_avatar_available=Невъзможно използване на външен аватар, защото не е активирано.
update_avatar_success=Настройките на аватара са запазени успешно.
@ -302,26 +303,26 @@ ssh_key_deletion_desc=При изтриване на този SSH ключ ще
ssh_key_deletion_success=SSH ключа беше изтрит успешно!
add_on=Добавен на
last_used=Последно използван на
no_activity=Няма скорошна активност
no_activity=Няма скорошна дейност
key_state_desc=Този ключ е използван през последните 7 дни
token_state_desc=Този токен е използван през последните 7 дни
token_state_desc=Този API ключ е използван през последните 7 дни
manage_social=Управление на свързани профили в социалните мрежи
social_desc=Това е списък на свързани профили в социалните мрежи. Премахнете всички, които не разпознавате.
unbind=Освобождаване
unbind_success=Социалния профил е освободен.
manage_access_token=Управление на индивидуални токени за достъп
generate_new_token=Генериране на нов токен
tokens_desc=Генерирани токени, които могат да се използват за достъп до API-то на Gogs.
new_token_desc=Всеки токен ще има пълен достъп до Вашия профил.
token_name=Име на токена
generate_token=Генериране на токен
generate_token_succees=Успешно е генериран токен за достъп. Уверете се, че сте го копирали, тъй като няма да можете да го видите отново!
manage_access_token=Управление на индивидуални API ключове за достъп
generate_new_token=Генериране на нов API ключ
tokens_desc=Генерирани API ключове, които могат да се използват за достъп до API на Gogs.
new_token_desc=Всеки API ключ ще има пълен достъп до Вашия профил.
token_name=Име на API ключ
generate_token=Генериране на API ключ
generate_token_succees=Успешно е генериран API ключ за достъп. Уверете се, че сте го копирали, тъй като няма да можете да го видите отново!
delete_token=Изтрий
access_token_deletion=Изтрий индивидуален токен за достъп
access_token_deletion_desc=При изтриване на този индивидуален токен за достъп ще се премахнат всички свързани права на приложението. Желаете ли да продължите?
delete_token_success=Индивидуалния токен за достъп е изтрит успешно! Не забравяйте да преконфигурирате приложението също.
access_token_deletion=Изтрий индивидуален API ключ за достъп
access_token_deletion_desc=При изтриване на този индивидуален API ключ за достъп ще се премахнат всички свързани права на приложението. Желаете ли да продължите?
delete_token_success=Индивидуалният API ключ за достъп е изтрит успешно! Не забравяйте да преконфигурирате приложението също.
delete_account=Изтриване на собствения профил
delete_prompt=Тази операция ще изтрие Вашия профил завинаги и тя <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие!
@ -352,6 +353,8 @@ auto_init=Инициализиране на това хранилище с из
create_repo=Създай хранилище
default_branch=Клон по подразбиране
mirror_interval=Интервал на отразяване (часове)
mirror_address=Адрес на огледало
mirror_address_desc=Моля включете потребител и парола в адреса ако са нужни.
watchers=Наблюдаващи
stargazers=Харесващи
forks=Разклонения
@ -369,6 +372,7 @@ migrate.permission_denied=Недостатъчни права за импорт
migrate.invalid_local_path=Невалиден път - не съществува или не е директория.
migrate.failed=Грешка при миграция: %v
mirror_from=огледало от
forked_from=разклонено от
fork_from_self=Не можете да разклоните хранилище което си е Ваше!
copy_link=Копирай
@ -388,18 +392,18 @@ create_new_repo_command=Създай ново хранилище чрез ком
push_exist_repo=Предай съществуващо хранилище през командния ред
repo_is_empty=Това хранилище е празно. Моля проверете по-късно пак!
code=Code
code=Код
branch=Клон
tree=ИН на ревизия
filter_branch_and_tag=Филтър по маркер или клон
branches=Клонове
tags=Маркери
issues=Проблеми
pulls=Заявки сливане
issues=Задачи
pulls=Заявки за сливане
labels=Етикети
milestones=Етапи
commits=Ревизии
releases=Издания
releases=Версии
file_raw=Директен файл
file_history=История
file_view_raw=Виж директен файл
@ -414,7 +418,7 @@ commits.date=Дата
commits.older=По-стари
commits.newer=По-нови
issues.new=Нов проблем
issues.new=Нова задача
issues.new.labels=Етикети
issues.new.no_label=Няма етикет
issues.new.clear_labels=Изчисти етикети
@ -426,7 +430,7 @@ issues.new.closed_milestone=Затворени етапи
issues.new.assignee=Изпълнител
issues.new.clear_assignee=Изчисти изпълнител
issues.new.no_assignee=Няма изпълнител
issues.create=Докладвай проблем
issues.create=Създай задача
issues.new_label=Нов етикет
issues.new_label_placeholder=Име на етикета...
issues.create_label=Създай етикет
@ -439,7 +443,7 @@ issues.filter_milestone_no_select=Липсва избран етап
issues.filter_assignee=Изпълнител
issues.filter_assginee_no_select=Няма избран изпълнител
issues.filter_type=Тип
issues.filter_type.all_issues=Всички проблеми
issues.filter_type.all_issues=Всички задачи
issues.filter_type.assigned_to_you=Възложени на Вас
issues.filter_type.created_by_you=Създадени от Вас
issues.filter_type.mentioning_you=Споменават лично
@ -466,7 +470,7 @@ issues.reopen_comment_issue=Kоментирай и oтвори отново
issues.create_comment=Коментирай
issues.closed_at=`затвори <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`повторно отвори <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`посочи този проблем от ревизия <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`посочи тази задача от ревизия <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Участник
issues.admin=Администратор
issues.owner=Притежател
@ -478,12 +482,12 @@ issues.save=Запис
issues.label_title=Име на етикета
issues.label_color=Цвят на етикет
issues.label_count=%d етикети
issues.label_open_issues=%d отворени проблема
issues.label_open_issues=%d отворени задачи
issues.label_edit=Редакция
issues.label_delete=Изтрий
issues.label_modify=Промяна на етикет
issues.label_deletion=Изтрий етикет
issues.label_deletion_desc=При изтриване на този етикет ще се премахне информацията за него във всички свързани проблеми. Желаете ли да продължите?
issues.label_deletion_desc=При изтриване на този етикет ще се премахне информацията за него във всички свързани задачи. Желаете ли да продължите?
issues.label_deletion_success=Етикетът е изтрит успешно!
pulls.new=Нова заявка за сливане
@ -506,9 +510,9 @@ pulls.merged=Обединени
pulls.has_merged=Тази заявка за сливане е обединена успешно!
pulls.data_broken=Данните от тази заявка за сливане са невалидни поради изтрита информация за някое разклонение.
pulls.is_checking=Проверката за конфликт все още е в ход. Моля обновете страницата след малко.
pulls.can_auto_merge_desc=Можете да извършвате авто-обединяване на тази заявка за сливане.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Не можете да извършите авто-обединяване, защото съществуват конфликти между ревизиите.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Моля, използвайте инструменти на командния ред за да отстраните проблема.
pulls.can_auto_merge_desc=This pull request can be merged automatically.
pulls.cannot_auto_merge_desc=This pull request can't be merged automatically because there are conflicts.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Please merge manually in order to resolve the conflicts.
pulls.merge_pull_request=Обедини заявка за сливане
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Невъзможно повторно отваряне, защото вече съществува заявка за сливане (#%d) от същото хранилище със същата информация за обединяване, която чака да бъде извършена`
@ -519,7 +523,7 @@ milestones.closed=Затворен %s
milestones.no_due_date=Няма краен срок
milestones.open=Отвори
milestones.close=Затвори
milestones.new_subheader=Създайте етапи за да организирате проблемите.
milestones.new_subheader=Създайте етапи за да организирате задачите.
milestones.create=Създай етап
milestones.title=Заглавие
milestones.desc=Описание
@ -533,7 +537,7 @@ milestones.cancel=Отказ
milestones.modify=Промяна на етап
milestones.edit_success=Промените в етап '%s' са запазени успешно!
milestones.deletion=Изтрий етап
milestones.deletion_desc=При изтриване на етап ще се премахне информацията за него от всички свързани проблеми. Желаете ли да продължите?
milestones.deletion_desc=При изтриване на етап ще се премахне информацията за него от всички свързани задачи. Желаете ли да продължите?
milestones.deletion_success=Етапът е изтрит успешно!
wiki=Уики
@ -559,15 +563,15 @@ settings.hooks=Уеб-куки
settings.githooks=Git куки
settings.basic_settings=Основни настройки
settings.site=Официален сайт
settings.update_settings=Обнови настройките
settings.update_settings=Запази настройките
settings.change_reponame_prompt=Тази промяна ще засегне връзките, които се отнасят до това хранилището.
settings.advanced_settings=Advanced Settings
settings.wiki_desc=Enable wiki to allow people write documents
settings.issues_desc=Enable builtin lightweight issue tracker
settings.use_external_issue_tracker=Use external issue tracker
settings.tracker_url_format=External Issue Tracker URL Format
settings.tracker_url_format_desc=You can use placeholder <code>{user} {repo} {index}</code> for user name, repository name and issue index.
settings.pulls_desc=Enable pull requests to accept public contributions
settings.advanced_settings=Разширени настройки
settings.wiki_desc=Включва уики за да може потребителите да създават документи
settings.issues_desc=Включва вградена система за проследяване на задачи
settings.use_external_issue_tracker=Използвай външна система за проследяване на задачи
settings.tracker_url_format=Формат на URL адрес на външна система за проследяване на задачи
settings.tracker_url_format_desc=Можете да използвате текстови маркери <code>{user} {repo} {index}</code> за потребителско име, име на хранилище и индекс на задача съответно.
settings.pulls_desc=Включва заявки за сливане за да може да се приемат външни доработки
settings.danger_zone=Опасна зона
settings.transfer=Прехвърли притежание
settings.transfer_desc=Прехвърля това хранилище на друг потребител или към организация, в която имате права на администратор.
@ -578,11 +582,11 @@ settings.transfer_notices_1=- Вие ще загубите достъп, ако
settings.transfer_notices_2=- Вие ще запазите достъпа си, ако новият притежател е организация и ако вие сте един от притежателите ѝ.
settings.transfer_form_title=Моля въведете следната информация за да потвърдите операцията:
settings.delete_notices_1=- Тази операция <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие.
settings.delete_notices_2=- Тази операция ще изтрие всичко от това хранилище, включително Git данни, проблеми, коментари и достъпа на сътрудници.
settings.delete_notices_2=- Тази операция ще изтрие всичко от това хранилище, включително Git данни, задачи, коментари и достъпа на сътрудници.
settings.delete_notices_fork_1=- Ако това хранилище е публично, всички негови разклонения ще останат независими след изтриването му.
settings.delete_notices_fork_2=- Ако това хранилище е частно, всички негови разклонения ще бъдат премахнати по време на изтриването.
settings.delete_notices_fork_3=- Ако желаете да запазите всички разклонения след изтриването му, първо направете хранилището публично.
settings.deletion_success=Repository has been deleted successfully!
settings.deletion_success=Хранилището е изтрито успешно!
settings.update_settings_success=Настройките на хранилището са запазени успешно.
settings.transfer_owner=Нов притежател
settings.make_transfer=Прехвърли
@ -598,9 +602,9 @@ settings.hooks_desc=Уеб-куките много приличат на оби
settings.webhook_deletion=Изтрий уеб-кука
settings.webhook_deletion_desc=При изтриване на тази уеб-кука ще се премахне информацията за нея и цялата хронология на нейното изпращане. Желаете ли да продължите?
settings.webhook_deletion_success=Уеб-куката е изтрита успешно!
settings.webhook.test_delivery=Test Delivery
settings.webhook.test_delivery_desc=Send a fake push event delivery to test your webhook settings
settings.webhook.test_delivery_success=Test webhook has been added to delivery queue. It may taks few seconds before it shows up in the delivery history.
settings.webhook.test_delivery=Тестово изпращане
settings.webhook.test_delivery_desc=Симулира тестово изпращане за тест на настройките на уеб-куката
settings.webhook.test_delivery_success=Тестовата уеб-кука е добавена в опашката за изпращане. Може да отнеме няколко секунди преди да се появи в историята с доставени.
settings.webhook.request=Заявка
settings.webhook.response=Отговор
settings.webhook.headers=Заглавки
@ -610,7 +614,7 @@ settings.githooks_desc=Git куките се изпълняват от Git. Ви
settings.githook_edit_desc=Ако куката е неактивна, ще бъде представено примерно съдържание. Ако оставите съдържанието празно, то тази кука ще бъде изключена.
settings.githook_name=Име на куката
settings.githook_content=Съдържание на куката
settings.update_githook=Обнови куката
settings.update_githook=Запази куката
settings.add_webhook_desc=Gogs ще изпрати <code>POST</code> заявка към указания URL адрес заедно с информация за събитието, което е настъпило. Също можете да укажете в какъв формат желаете да получите данните при задействане на куката (JSON, x-www-form-urlencoded, XML) и др. Допълнително описание можете да намерите в нашето <a target="_blank" href="%s">Ръководство за уеб-куки</a>.
settings.payload_url=URL адрес на изпращане
settings.content_type=Тип на съдържанието
@ -629,13 +633,13 @@ settings.event_push_desc=Git предаване към хранилището
settings.active=Активна
settings.active_helper=Подробности относно събитието, което е задействало куката, също ще бъдат изпратени.
settings.add_hook_success=Новата уеб-кука е добавена успешно.
settings.update_webhook=Обнови уеб-куката
settings.update_webhook=Запази уеб-куката
settings.update_hook_success=Уеб-куката е запазена успешно.
settings.delete_webhook=Изтрий уеб-куката
settings.recent_deliveries=Последни изпращания
settings.hook_type=Тип на куката
settings.add_slack_hook_desc=Добавяне на интеграция със <a href="%s">Slack</a> във Вашето хранилище.
settings.slack_token=Токен
settings.slack_token=API ключ
settings.slack_domain=Домейн
settings.slack_channel=Канал
settings.deploy_keys=Ключове за внедряване
@ -660,15 +664,15 @@ diff.stats_desc=променени са <strong>%d файла</strong>, в ко
diff.bin=BIN
diff.view_file=Целия файл
release.releases=Издания
release.new_release=Ново издание
release.releases=Версии
release.new_release=Нова версия
release.draft=Чернови
release.prerelease=Предварителни
release.stable=Стабилни
release.edit=редактиране
release.ahead=<strong>%d</strong> ревизии на %s след това издание
release.ahead=<strong>%d</strong> ревизии на %s след тази версия
release.source_code=Изходен код
release.new_subheader=Публикувайте издания на всяка нова итерация.
release.new_subheader=Публикувайте версия на всяка нова итерация.
release.edit_subheader=Подробният журнал на промените ще помогне на потребителите да разберат какви подобрения са направени.
release.tag_name=Име на маркера
release.target=Цел
@ -678,17 +682,17 @@ release.content=Съдържание
release.write=Редактор
release.preview=Преглед
release.loading=Зареждане...
release.prerelease_desc=Това е предварително издание
release.prerelease_helper=Ние ще отбележим, че това издание не е завършено за употреба.
release.prerelease_desc=Това е предварителна версия
release.prerelease_helper=Ние ще отбележим, че тази версия не е готова за продукционна употреба.
release.cancel=Отказ
release.publish=Публикувай издание
release.publish=Публикувай версия
release.save_draft=Запис на чернова
release.edit_release=Редактирай издание
release.delete_release=Изтриване на това издание
release.deletion=Изтрий изданието
release.deletion_desc=При изтриване на това издание ще се премахне съответния Git маркер. Желаете ли да продължите?
release.deletion_success=Изданието беше изтрито успешно!
release.tag_name_already_exist=Издание с това име на маркер вече съществува.
release.edit_release=Редактирай версия
release.delete_release=Изтриване на тази версия
release.deletion=Изтрий версията
release.deletion_desc=При изтриване на тази версия ще се премахне и съответния Git маркер. Желаете ли да продължите?
release.deletion_success=Версията беше изтрита успешно!
release.tag_name_already_exist=Версия с това име на маркер вече съществува.
release.downloads=Изтегляния
[org]
@ -718,7 +722,7 @@ settings.options=Опции
settings.full_name=Пълно име
settings.website=Уебсайт
settings.location=Локация
settings.update_settings=Обнови настройките
settings.update_settings=Запази настройките
settings.update_setting_success=Настройките на организацията са запазени успешно.
settings.change_orgname_prompt=Този промяна ще засегне всички връзки сочещи към организацията.
settings.update_avatar_success=Настройките на аватара на организацията са запазени успешно.
@ -755,7 +759,7 @@ teams.no_desc=Този екип няма описание
teams.settings=Настройки
teams.owners_permission_desc=Притежателите имат пълен достъп до <strong>всички хранилища</strong> и имат <strong>права на администратори</strong> на организацията.
teams.members=Участници в екипа
teams.update_settings=Обнови настройките
teams.update_settings=Запази настройките
teams.delete_team=Изтриване на този екип
teams.add_team_member=Добави участник в екипа
teams.delete_team_title=Изтрий екипа
@ -786,7 +790,7 @@ total=Общо: %d
dashboard.statistic=Статистика
dashboard.operations=Операции
dashboard.system_status=Наблюдение на системния статус
dashboard.statistic_info=Gogs базата данни има <b>%d</b> потребители, <b>%d</b> организации, <b>%d</b> публични ключове, <b>%d</b> хранилища, <b>%d</b> наблюдавания, <b>%d</b> харесвания, <b>%d</b> действия, <b>%d</b> достъпи, <b>%d</b> проблеми, <b>%d</b> коментари, <b>%d</b> социални регистрации, <b>%d</b> последователи, <b>%d</b> огледала, <b>%d</b> издания, <b>%d</b> източници за вписване, <b>%d</b> уеб-куки, <b>%d</b> етапи, <b>%d</b> етикети, <b>%d</b> задачи на куки, <b>%d</b> екипи, <b>%d</b> задачи при актуализация, <b>%d</b> прикачени файлове.
dashboard.statistic_info=Gogs базата данни има <b>%d</b> потребители, <b>%d</b> организации, <b>%d</b> публични ключове, <b>%d</b> хранилища, <b>%d</b> наблюдавания, <b>%d</b> харесвания, <b>%d</b> действия, <b>%d</b> достъпи, <b>%d</b> задачи, <b>%d</b> коментари, <b>%d</b> социални регистрации, <b>%d</b> последователи, <b>%d</b> огледала, <b>%d</b> версии, <b>%d</b> начини на удостоверяване, <b>%d</b> уеб-куки, <b>%d</b> етапи, <b>%d</b> етикети, <b>%d</b> задачи на куки, <b>%d</b> екипи, <b>%d</b> задачи при актуализация, <b>%d</b> прикачени файлове.
dashboard.operation_name=Име на операцията
dashboard.operation_switch=Превключи
dashboard.operation_run=Изпълни
@ -845,9 +849,9 @@ users.created=Създаване
users.send_register_notify=Прати уведомление на потребителя при регистрация
users.new_success=Новият профил '%s' е добавен успешно.
users.edit=Редакция
users.auth_source=Източник за удостоверяване
users.auth_source=Начин на удостоверяване
users.local=Локално
users.auth_login_name=Потребителско име за удостоверяване
users.auth_login_name=Потребителско име за вход
users.password_helper=Оставете празна ако не се променя.
users.update_profile_success=Профилът е запазен успешно.
users.edit_account=Редактирай профил
@ -855,7 +859,7 @@ users.is_activated=Този профил е активиран
users.is_admin=Този профил има административни права
users.allow_git_hook=Този профил има разрешение да създава Git куки
users.allow_import_local=Този профил има права за импорт на локални хранилища
users.update_profile=Обнови профила
users.update_profile=Запази профила
users.delete_account=Изтрий този профил
users.still_own_repo=Този профил притежава поне едно хранилище. Първо трябва да изтриете хранилището или да го прехвърлите на друг потребител.
users.still_has_org=Този профил участва в поне една организация. Първо трябва да напуснете или изтриете тези организации.
@ -872,10 +876,10 @@ repos.name=Име
repos.private=Частно
repos.watches=Наблюдавания
repos.stars=Харесвания
repos.issues=Проблеми
repos.issues=Задачи
auths.auth_manage_panel=Управление на удостоверявания
auths.new=Добави нов източник за удостоверяване
auths.new=Добави нов начин на удостоверяване
auths.name=Име
auths.type=Тип
auths.enabled=Активно
@ -912,7 +916,7 @@ auths.edit=Редактирай настройки за удостоверява
auths.activated=Това удостоверяване е активно
auths.new_success=Новото удостоверяване '%s' е добавено успешно.
auths.update_success=Настройките за удостоверяване са запазени успешно.
auths.update=Обнови настройки за удостоверяване
auths.update=Запази настройки за удостоверяване
auths.delete=Изтриване на това удостоверяване
auths.delete_auth_title=Изтрий удостоверяването
auths.delete_auth_desc=Това удостоверяване ще бъде изтрито. Желаете ли да продължите?
@ -995,30 +999,30 @@ monitor.start=Начален час
monitor.execute_time=Време за изпълнение
notices.system_notice_list=Системни известия
notices.view_detail_header=View Notice Detail
notices.actions=Actions
notices.select_all=Select All
notices.deselect_all=Deselect All
notices.inverse_selection=Inverse Selection
notices.delete_selected=Delete Selected
notices.delete_all=Delete All Notices
notices.view_detail_header=Преглед на детайли на съобщение
notices.actions=Действия
notices.select_all=Избери всички
notices.deselect_all=Без избрани
notices.inverse_selection=Обърни избора
notices.delete_selected=Изтрий избраните
notices.delete_all=Изтрий всички съобщения
notices.type=Тип
notices.type_1=Хранилище
notices.desc=Описание
notices.op=Oп.
notices.delete_success=System notices have been deleted successfully.
notices.delete_success=Системните съобщения са изтрити успешно.
[action]
create_repo=създаде хранилище <a href="%s"> %s</a>
rename_repo=преименува хранилище от <code>%[1]s</code> на <a href="%[2]s">%[3]s</a>
commit_repo=предаде към <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> в <a href="%[1]s">%[4]s</a>
create_issue=`отвори проблем <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
create_issue=`отвори задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
create_pull_request=`създаде заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`коментира проблем <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
comment_issue=`коментира задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
merge_pull_request=`обедини заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=прехвърли хранилище <code>%s</code> към <a href="%s">%s</a>
push_tag=предаде маркер <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> към <a href="%[1]s">[3]s</a>
compare_commits=Сравнение между тези %d ревизии
compare_commits=View comparison for these %d commits
[tool]
ago=преди

@ -28,6 +28,7 @@ organization=Organisation
mirror=Spiegel
new_repo=Neues Repository
new_migrate=Neue Migration
new_mirror=New Mirror
new_fork=Neues abgespaltetes Repository
new_org=Neue Organisation
manage_org=Organisationen verwalten
@ -352,6 +353,8 @@ auto_init=Repository mit ausgewählten Dateien und Vorlagen initialisieren
create_repo=Repository erstellen
default_branch=Standard-Branch
mirror_interval=Spiegel-Intervall (in Stunden)
mirror_address=Spiegeladresse
mirror_address_desc=Bitte notwendige Benutzerangaben in die Adresse aufnehmen.
watchers=Beobachter
stargazers=Sterngucker
forks=Forks
@ -369,6 +372,7 @@ migrate.permission_denied=Ihnen fehlen die Rechte zum Importieren lokaler Reposi
migrate.invalid_local_path=Lokaler Pfad ist ungültig, er existiert nicht oder ist kein Ordner.
migrate.failed=Fehler bei Migration: %v
mirror_from=spiegeln von
forked_from=Geforkt von
fork_from_self=Sie können keine Repository forken, welche ihnen gehört!
copy_link=Kopieren
@ -506,9 +510,9 @@ pulls.merged=Zusammengeführt
pulls.has_merged=Dieser Pull-Request wurde erfolgreich zusammengeführt!
pulls.data_broken=Die Daten dieser Pull-Anforderung sind defekt aufgrund des Löschens von Fork-Informationen.
pulls.is_checking=Die Konfliktprüfung ist in Arbeit. Bitte aktualisiere die Seite in wenigen Momenten.
pulls.can_auto_merge_desc=Du kannst eine Auto-Merge Operation auf diese Pull-Anforderung durchführen.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Es kann keine Auto-Merge Operation durchgeführt werden, da es Konflikte zwischen den Commits gibt.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Bitte benutze ein Kommandozeilentool, um den Konflikt zu lösen.
pulls.can_auto_merge_desc=This pull request can be merged automatically.
pulls.cannot_auto_merge_desc=This pull request can't be merged automatically because there are conflicts.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Please merge manually in order to resolve the conflicts.
pulls.merge_pull_request=Pull-Request zusammenführen
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Du kannst die Pull-Anforderung nicht wiedereröffnen, da bereits eine offene Pull-Anforderung (#%d) aus dem selben Repository mit den gleichen Merge-Informationen existiert und auf das Merging wartet.`
@ -598,9 +602,9 @@ settings.hooks_desc=Webhooks erlauben es dir, externe Dienste zu informieren, we
settings.webhook_deletion=Webhook entfernen
settings.webhook_deletion_desc=Das Löschen dieses Webhooks wird alle zugehörigen Informationen und den Übertragungsverlauf entfernen. Wirklich fortfahren?
settings.webhook_deletion_success=Webhook wurde erfolgreich entfernt!
settings.webhook.test_delivery=Test Delivery
settings.webhook.test_delivery_desc=Send a fake push event delivery to test your webhook settings
settings.webhook.test_delivery_success=Test webhook has been added to delivery queue. It may taks few seconds before it shows up in the delivery history.
settings.webhook.test_delivery=Auslieferungstest
settings.webhook.test_delivery_desc=Sende eine imitierte Push-Ereignis-Auslieferung um die Webhook-Einstellungen zu testen
settings.webhook.test_delivery_success=Test-Webhook wurde zur Auslieferungswarteschlange hinzugefügt. Es kann einige Sekunden dauern, bevor es in der Auslieferungshistorie erscheint.
settings.webhook.request=Anfrage
settings.webhook.response=Rückmeldung
settings.webhook.headers=Kopfzeilen
@ -640,7 +644,7 @@ settings.slack_domain=Domain
settings.slack_channel=Kanal
settings.deploy_keys=Deploy-Keys
settings.add_deploy_key=Deploy-Key hinzufügen
settings.deploy_key_desc=Deploy key only has read-only access. It is not same as personal account SSH keys.
settings.deploy_key_desc=Auslieferungs-Schlüssel hat nur lesenden Zugriff. Er ist nicht identisch mit dem persönlichen SSH-Schlüssel des Accounts.
settings.no_deploy_keys=Du hast noch keine Deploy-Schlüssel hinzugefügt.
settings.title=Titel
settings.deploy_key_content=Inhalt
@ -1018,7 +1022,7 @@ comment_issue=`hat Issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a> kommentiert`
merge_pull_request=`Pull-Request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a> zuammengeführt`
transfer_repo=hat Repository <code>%s</code> transferiert an <a href="%s">%s</a>
push_tag=hat nach <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> in <a href="%[1]s">%[3]s</a> gepusht
compare_commits=Zeige Vergleich dieser %d Commits
compare_commits=View comparison for these %d commits
[tool]
ago=vor

@ -28,6 +28,7 @@ organization=Organización
mirror=Mirror
new_repo=Nuevo repositorio
new_migrate=Nueva Migración
new_mirror=New Mirror
new_fork=Nuevo Fork del Repositorio
new_org=Nueva organización
manage_org=Administrar organizaciones
@ -352,6 +353,8 @@ auto_init=Inicializar los archivos seleccionados y plantillas de este repositori
create_repo=Crear Repositorio
default_branch=Rama por defecto
mirror_interval=Intervalo de mirror(en horas)
mirror_address=Mirror Address
mirror_address_desc=Please include necessary user credentials in the address.
watchers=Seguidores
stargazers=Fans
forks=Forks
@ -369,6 +372,7 @@ migrate.permission_denied=No te está permitido importar repositorios locales.
migrate.invalid_local_path=Rutal local inválida, no existe o no es un directorio.
migrate.failed=Migración fallida: %v
mirror_from=mirror from
forked_from=forked de
fork_from_self=Eres el propietario del repositorio, ¡no puedes hacer fork!
copy_link=Copiar
@ -506,9 +510,9 @@ pulls.merged=Fuisionado
pulls.has_merged=¡Este pull request se ha completado con éxito!
pulls.data_broken=Los datos de este pull request ya no están disponibles porque se ha eliminado la información del fork.
pulls.is_checking=Se está procediendo a la búsqueda de conflictos, por favor actualice la página en unos momentos.
pulls.can_auto_merge_desc=Puede realizar la operación auto-fusionado en este pull request.
pulls.cannot_auto_merge_desc=No puede realizar la operación de auto-fusionado porque existen conflictos entre los commits.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Por favor use la línea de comandos para resolverlo.
pulls.can_auto_merge_desc=This pull request can be merged automatically.
pulls.cannot_auto_merge_desc=This pull request can't be merged automatically because there are conflicts.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Please merge manually in order to resolve the conflicts.
pulls.merge_pull_request=Fusionar Pull Request
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Usted no puede realizar la operación de reapertura porque en estos momentos existe una solicitud de pull request (#%d) para el mismo repositorio con la misma información que se encuentra a la espera de aprobación`
@ -1018,7 +1022,7 @@ comment_issue=`comentó en la incidencia <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`fusionado pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=transfirió el repositorio <code>%s</code> a <a href="%s">%s</a>
push_tag=hizo push del tag <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> a <a href="%[1]s">%[3]s</a>
compare_commits=Ver la comparación de estos %d commits
compare_commits=View comparison for these %d commits
[tool]
ago=hace

@ -28,6 +28,7 @@ organization=Organisation
mirror=Miroir
new_repo=Nouveau Dépôt
new_migrate=Nouvelle Migration
new_mirror=New Mirror
new_fork=Nouvel embranchement
new_org=Nouvelle Organisation
manage_org=Gérer les Organisations
@ -352,6 +353,8 @@ auto_init=Initialiser ce dépôt avec le modèle et les fichiers sélectionnés
create_repo=Créer un dépôt
default_branch=Branche par défaut
mirror_interval=Intervalle du miroir (heure)
mirror_address=Mirror Address
mirror_address_desc=Please include necessary user credentials in the address.
watchers=Observateurs
stargazers=Stargazers
forks=Embranchements
@ -369,6 +372,7 @@ migrate.permission_denied=Vous n'êtes pas autorisé à importer des dépôts lo
migrate.invalid_local_path=Chemin local non valide, non existant ou n'étant pas un dossier.
migrate.failed=Echec de migration: %v
mirror_from=mirror from
forked_from=scindé depuis
fork_from_self=Vous nous ne pouvez pas scinder un dépôt que vous possédez déja !
copy_link=Copier
@ -506,9 +510,9 @@ pulls.merged=Fusionné
pulls.has_merged=Cette Pull Request a été fusionnée avec succès !
pulls.data_broken=Les données de cette demande de rattachement ont été compromise en raison de la suppression d'informations sur l'embranchement.
pulls.is_checking=La recherche de conflits est toujours en cours, veuillez rafraichir la page dans quelques instants.
pulls.can_auto_merge_desc=Vous pouvez effectuer d'opération de fusion automatique sur cette demande de Pull Request.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Vous ne pouvez effectuer des opération de fusion automatique car il y a des conflits entre les Commits.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Veuillez utiliser l'outil en ligne de commande pour le résoudre.
pulls.can_auto_merge_desc=This pull request can be merged automatically.
pulls.cannot_auto_merge_desc=This pull request can't be merged automatically because there are conflicts.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Please merge manually in order to resolve the conflicts.
pulls.merge_pull_request=Fusionner la Pull Request
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Vous ne pouvez effectuer une réouverture car il y a déjà une pull-request ouverte (#%d) depuis le même dépôt avec les mêmes informations de fusion et est en attente de fusion.`
@ -1018,7 +1022,7 @@ comment_issue=`a commenté le problème <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`pull request fusionné le <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=a transféré le dépôt <code>%s</code> à <a href="%s">%s</a>
push_tag=a soumis le tag <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> à <a href="%[1]s">%[3]s</a>
compare_commits=Comparer ces %d commits
compare_commits=View comparison for these %d commits
[tool]
ago=auparavant

@ -28,6 +28,7 @@ organization=Organizzazione
mirror=Mirror
new_repo=Nuovo Repository
new_migrate=Nuova Migrazione
new_mirror=New Mirror
new_fork=Nuovo Fork Repository
new_org=Nuova organizzazione
manage_org=Gestisci le organizzazioni
@ -352,6 +353,8 @@ auto_init=Initialize this repository with selected files and template
create_repo=Crea Repository
default_branch=Ramo (Branch) predefinito
mirror_interval=Intervallo Mirror (in ore)
mirror_address=Mirror Address
mirror_address_desc=Please include necessary user credentials in the address.
watchers=Watchers
stargazers=Stargazers
forks=Forks
@ -369,6 +372,7 @@ migrate.permission_denied=You are not allowed to import local repositories.
migrate.invalid_local_path=Percorso locale non valido, non esiste o non è una cartella.
migrate.failed=Migration failed: %v
mirror_from=mirror from
forked_from=forkato da
fork_from_self=Non puoi forkare il tuo stesso repository!
copy_link=Copia
@ -506,9 +510,9 @@ pulls.merged=Merged
pulls.has_merged=This pull request has been merged successfully!
pulls.data_broken=Data of this pull request has been broken due to deletion of fork information.
pulls.is_checking=The conflict checking is still in progress, please refresh page in few moments.
pulls.can_auto_merge_desc=You can perform auto-merge operation on this pull request.
pulls.cannot_auto_merge_desc=You can't perform auto-merge operation because there are conflicts between commits.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Please use command line tool to solve it.
pulls.can_auto_merge_desc=This pull request can be merged automatically.
pulls.cannot_auto_merge_desc=This pull request can't be merged automatically because there are conflicts.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Please merge manually in order to resolve the conflicts.
pulls.merge_pull_request=Unisci Pull Request
pulls.open_unmerged_pull_exists=`You can't perform reopen operation because there is already an open pull request (#%d) from same repository with same merge information and is waiting for merging.`
@ -1018,7 +1022,7 @@ comment_issue=`ha commentato il problema <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`merged pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=ha trasferito il repository <code>%s</code> a <a href="%s">%s</a>
push_tag=ha pushato il tag <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> a <a href="%[1]s">%[3]s</a>
compare_commits=Vedi confronto per questi %d commit
compare_commits=View comparison for these %d commits
[tool]
ago=fa

@ -28,6 +28,7 @@ organization=組織
mirror=ミラー
new_repo=新しいリポジトリ
new_migrate=新しい移行
new_mirror=New Mirror
new_fork=新しいフォークのリポジトリ
new_org=新しい組織
manage_org=組織を管理
@ -352,6 +353,8 @@ auto_init=選択されたファイルおよびテンプレートでリポジト
create_repo=リポジトリを作成
default_branch=デフォルトのブランチ
mirror_interval=ミラー 間隔(時)
mirror_address=Mirror Address
mirror_address_desc=Please include necessary user credentials in the address.
watchers=ウォッチャー
stargazers=Stargazers
forks=フォーク
@ -367,8 +370,9 @@ migrate.clone_address=クローンアドレス
migrate.clone_address_desc=これは、HTTP/HTTPS/GIT URL またはローカル サーバー パスを設定できます。
migrate.permission_denied=ローカル リポジトリをインポートすることはできません。
migrate.invalid_local_path=ローカルパスが無効です。存在しないかディレクトリではありません。
migrate.failed=Migration failed: %v
migrate.failed=移行に失敗しました: %v
mirror_from=mirror from
forked_from=フォーク元
fork_from_self=すでにあなたの所有しているリポジトリはフォークできません
copy_link=コピー
@ -388,7 +392,7 @@ create_new_repo_command=コマンドラインで新しいリポジトリを作
push_exist_repo=コマンド ・ ラインから既存のリポジトリをプッシュ
repo_is_empty=このリポジトリは空です、後で戻って来て下さい!
code=Code
code=コード
branch=ブランチ
tree=ツリー
filter_branch_and_tag=ブランチまたはタグをフィルタリング
@ -457,7 +461,7 @@ issues.next=次ページ
issues.open_title=オープン
issues.closed_title=クローズ
issues.num_comments=%d コメント
issues.commented_at=`commented <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commented_at=`コメント <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.no_content=まだコンテンツがありません
issues.close_issue=閉じる
issues.close_comment_issue=コメントと閉じる
@ -506,9 +510,9 @@ pulls.merged=マージされた
pulls.has_merged=このプルプルリクエストは正常にマージされました!
pulls.data_broken=Data of this pull request has been broken due to deletion of fork information.
pulls.is_checking=The conflict checking is still in progress, please refresh page in few moments.
pulls.can_auto_merge_desc=You can perform auto-merge operation on this pull request.
pulls.cannot_auto_merge_desc=You can't perform auto-merge operation because there are conflicts between commits.
pulls.cannot_auto_merge_helper=それを解決するためにコマンド ライン ツールを使用してください。
pulls.can_auto_merge_desc=This pull request can be merged automatically.
pulls.cannot_auto_merge_desc=This pull request can't be merged automatically because there are conflicts.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Please merge manually in order to resolve the conflicts.
pulls.merge_pull_request=プルリクエストをマージします。
pulls.open_unmerged_pull_exists=`You can't perform reopen operation because there is already an open pull request (#%d) from same repository with same merge information and is waiting for merging.`
@ -541,7 +545,7 @@ wiki.welcome=Wiki へようこそ!
wiki.welcome_desc=Wiki is the place where you would like to document your project together and make it better.
wiki.create_first_page=最初のページを作成する。
wiki.page=ページ
wiki.filter_page=Filter page
wiki.filter_page=フィルターページ
wiki.new_page=新しいページを作成
wiki.default_commit_message=このアップデートについてメモを書く(オプション)
wiki.save_page=ページを保存
@ -561,11 +565,11 @@ settings.basic_settings=基本設定
settings.site=公式サイト
settings.update_settings=設定の更新
settings.change_reponame_prompt=この変更はリンクがリポジトリに関連付ける方法に影響します。
settings.advanced_settings=Advanced Settings
settings.advanced_settings=拡張設定
settings.wiki_desc=Enable wiki to allow people write documents
settings.issues_desc=Enable builtin lightweight issue tracker
settings.use_external_issue_tracker=Use external issue tracker
settings.tracker_url_format=External Issue Tracker URL Format
settings.use_external_issue_tracker=外部課題トラッキングシステムを使用
settings.tracker_url_format=外部課題トラッキングツール URLのフォーマット
settings.tracker_url_format_desc=You can use placeholder <code>{user} {repo} {index}</code> for user name, repository name and issue index.
settings.pulls_desc=Enable pull requests to accept public contributions
settings.danger_zone=危険地帯
@ -577,7 +581,7 @@ settings.delete_desc=リポジトリを削除すると元に戻せません。
settings.transfer_notices_1=-新しい所有者が個人ユーザーの場合、あなたがアクセスできなくなります。
settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
settings.transfer_form_title=操作を確認するために、以下の情報を入力してください。
settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
settings.delete_notices_1=-この操作は<strong>元に戻せません</strong> 。
settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
settings.delete_notices_fork_1=- If this repository is public, all forks will be became independent after deletion.
settings.delete_notices_fork_2=- If this repository is private, all forks will be removed at the same time.
@ -640,7 +644,7 @@ settings.slack_domain=ドメイン
settings.slack_channel=チャンネル
settings.deploy_keys=デプロイキー
settings.add_deploy_key=デプロイキーを追加
settings.deploy_key_desc=Deploy key only has read-only access. It is not same as personal account SSH keys.
settings.deploy_key_desc=個人アカウントのSSHキーとは異なり、デプロイキーは読み取り専用アクセスとなります。
settings.no_deploy_keys=でプロキーは1つも追加されていません。
settings.title=タイトル
settings.deploy_key_content=コンテント
@ -669,7 +673,7 @@ release.edit=編集
release.ahead=このリリース以降 %s へ <strong>%d</strong> コミット
release.source_code=ソース コード
release.new_subheader=Publish releases to iterate product.
release.edit_subheader=Detailed change log can help users understand what has been improved.
release.edit_subheader=詳細な変更ログは、ユーザーに何が改善されたかの理解を助けることができます。
release.tag_name=タグ名
release.target=ターゲット
release.tag_helper=既存のタグを選択するか、新しいタグを作成し発行します。
@ -721,7 +725,7 @@ settings.location=ロケーション
settings.update_settings=設定の更新
settings.update_setting_success=組織の設定が更新されました。
settings.change_orgname_prompt=This change will affect how links relate to the organization.
settings.update_avatar_success=Organization avatar setting has been updated successfully.
settings.update_avatar_success=組織のアバター画像が正常に更新されました。
settings.delete=組織を削除
settings.delete_account=この組織を削除
settings.delete_prompt=操作はこの組織を完全に削除し、復旧<strong>できない</strong>
@ -796,7 +800,7 @@ dashboard.delete_inactivate_accounts=非アクティブのアカウントをす
dashboard.delete_inactivate_accounts_success=すべての非アクティブアカウントは正常に削除されました。
dashboard.delete_repo_archives=リポジトリのすべてのアーカイブを削除
dashboard.delete_repo_archives_success=リポジトリのすべてのアーカイブが正常に削除されました。
dashboard.delete_missing_repos=Delete all repository records that lost Git files
dashboard.delete_missing_repos=Gitファイルが失われたリポジトリのすべてのレコードを削除
dashboard.delete_missing_repos_success=All repository records that lost Git files have been deleted successfully.
dashboard.git_gc_repos=リポジトリでのガベージコレクションを実行します。
dashboard.git_gc_repos_success=すべてのリポジトリは正常にガベージ コレクションを行いました。
@ -843,7 +847,7 @@ users.admin=アドミン
users.repos=リポジトリ
users.created=作成されました
users.send_register_notify=登録通知をユーザーに送信
users.new_success=New account '%s' has been created successfully.
users.new_success=新規アカウント '%s' が正常に作成されました。
users.edit=編集
users.auth_source=認証ソース
users.local=ローカル
@ -995,13 +999,13 @@ monitor.start=開始日時
monitor.execute_time=実行時間:
notices.system_notice_list=システム通知
notices.view_detail_header=View Notice Detail
notices.actions=Actions
notices.select_all=Select All
notices.deselect_all=Deselect All
notices.inverse_selection=Inverse Selection
notices.delete_selected=Delete Selected
notices.delete_all=Delete All Notices
notices.view_detail_header=お知らせの詳細を表示
notices.actions=アクション
notices.select_all=全て選択
notices.deselect_all=すべて選択解除
notices.inverse_selection=反転
notices.delete_selected=選択項目を削除
notices.delete_all=すべての通知を削除
notices.type=タイプ
notices.type_1=リポジトリ
notices.desc=説明
@ -1018,7 +1022,7 @@ comment_issue=`問題 <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a> のコメント`
merge_pull_request=`プルリクエスト <a href="%s/pulls/%s"> %s[2]s</a>をマージしました`
transfer_repo=リポジトリ <code>%s</code> を <a href="%s">%s</a> へ転送しました
push_tag=<a href="%[1]s">%[3]s</a> に タグ <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[2]s</a> をプッシュしました
compare_commits=これら %d のコミットの比較を閲覧する
compare_commits=View comparison for these %d commits
[tool]
ago=

@ -28,6 +28,7 @@ organization=Organizācija
mirror=Spogulis
new_repo=Jauns repozitorijs
new_migrate=Jauna migrācija
new_mirror=New Mirror
new_fork=Jauns atdalītais repozitorijs
new_org=Jauna organizācija
manage_org=Pārvaldīt organizācijas
@ -352,6 +353,8 @@ auto_init=Inicializēt šo repozitoriju ar izvēlētajiem failiem un sagatavi
create_repo=Izveidot repozitoriju
default_branch=Noklusējuma atzars
mirror_interval=Spoguļošanas intervāls (stundās)
mirror_address=Mirror Address
mirror_address_desc=Please include necessary user credentials in the address.
watchers=Novērotāji
stargazers=Zvaigžņdevēji
forks=Atdalītie repozitoriji
@ -369,6 +372,7 @@ migrate.permission_denied=Jums nav tiesību importēt lokālu repozitoriju.
migrate.invalid_local_path=Nekorents lokālais ceļš, tas neeksistē vai nav direktorijs.
migrate.failed=Migrācija neizdevās: %v
mirror_from=mirror from
forked_from=atdalīts no
fork_from_self=Nav iespējams atdalīt repozitoriju, kuram esat īpašnieks!
copy_link=Kopēt
@ -506,9 +510,9 @@ pulls.merged=Sapludināts
pulls.has_merged=Šo izmaiņu pieprasījums tika veiksmīgi sapludināts!
pulls.data_broken=Nepieejami izmaiņu pieprasījuma dati, jo dzēsta informācija no atdalītā repozitorija.
pulls.is_checking=Notiek konfliktu pārbaude, mirkli uzgaidiet un atjaunojiet lapu.
pulls.can_auto_merge_desc=Ir iespējams veikt automātisko sapludināšanas darbību šim izmaiņu pieprasījumam.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Nav iespējams veikt automātisko sapludināšanas darbību, jo starp revīzijām ir konflikti.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Lūdzu, izmantojiet komandrindas rīku, lai to atrisinātu.
pulls.can_auto_merge_desc=This pull request can be merged automatically.
pulls.cannot_auto_merge_desc=This pull request can't be merged automatically because there are conflicts.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Please merge manually in order to resolve the conflicts.
pulls.merge_pull_request=Izmaiņu pieprasījuma sapludināšana
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Jūs nevarat veikt atkārtotas atvēršanas darbību, jo jau eksistē izmaiņu pieprasījums (#%d) no šī repozitorija ar tādu pašu sapludināšanas informāciju un gaida sapludināšanu.`
@ -1018,7 +1022,7 @@ comment_issue=`pievienoja komentāru problēmai <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s<
merge_pull_request=`sapludināja izmaiņu pieprasījumu <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=mainīja repozitorija <code>%s</code> īpašnieku uz <a href="%s">%s</a>
push_tag=pievienoja tagu <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> repozitorijam <a href="%[1]s">%[3]s</a>
compare_commits=Veikt salīdzināšanu starp šīm %d revīzijām
compare_commits=View comparison for these %d commits
[tool]
ago=atpakaļ

@ -28,6 +28,7 @@ organization=Organisatie
mirror=Spiegel
new_repo=Nieuwe repositorie
new_migrate=Nieuwe migratie
new_mirror=New Mirror
new_fork=Nieuwe vork Repository
new_org=Nieuwe organisatie
manage_org=Beheer organisaties
@ -352,6 +353,8 @@ auto_init=Initialiseer deze repositorie met de geselecteerde bestanden en sjablo
create_repo=Nieuwe Repositorie
default_branch=Standaard branch
mirror_interval=Mirror interval(uur)
mirror_address=Mirror Address
mirror_address_desc=Please include necessary user credentials in the address.
watchers=Watchers
stargazers=Stargazers
forks=Forks
@ -369,6 +372,7 @@ migrate.permission_denied=You are not allowed to import local repositories.
migrate.invalid_local_path=Ongeldig lokaal pad, het pad bestaat niet of het is geen map.
migrate.failed=Migration failed: %v
mirror_from=mirror from
forked_from=geforked van
fork_from_self=U kunt geen repository forken die u al beheert!
copy_link=Kopieer
@ -506,9 +510,9 @@ pulls.merged=Merged
pulls.has_merged=This pull request has been merged successfully!
pulls.data_broken=Data of this pull request has been broken due to deletion of fork information.
pulls.is_checking=The conflict checking is still in progress, please refresh page in few moments.
pulls.can_auto_merge_desc=You can perform auto-merge operation on this pull request.
pulls.cannot_auto_merge_desc=You can't perform auto-merge operation because there are conflicts between commits.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Please use command line tool to solve it.
pulls.can_auto_merge_desc=This pull request can be merged automatically.
pulls.cannot_auto_merge_desc=This pull request can't be merged automatically because there are conflicts.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Please merge manually in order to resolve the conflicts.
pulls.merge_pull_request=Samenvoegen van pull verzoek
pulls.open_unmerged_pull_exists=`You can't perform reopen operation because there is already an open pull request (#%d) from same repository with same merge information and is waiting for merging.`
@ -1018,7 +1022,7 @@ comment_issue=`reactie op issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`merged pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=repositorie verplaatst naar <code>%s</code> naar <a href="%s">%s</a>
push_tag=geduwd label <a href="%s/src/%s"> %[2]s</a> naar <a href="%[1]s"> %[3]s</a>
compare_commits=Weergave vergelijking voor deze %d commits
compare_commits=View comparison for these %d commits
[tool]
ago=geleden

@ -28,6 +28,7 @@ organization=Organizacja
mirror=Mirror
new_repo=Nowe repozytorium
new_migrate=Nowa migracja
new_mirror=New Mirror
new_fork=Forkuj repozytorium
new_org=Nowa organizacja
manage_org=Zarządzaj organizacjami
@ -352,6 +353,8 @@ auto_init=Initialize this repository with selected files and template
create_repo=Utwórz repozytorium
default_branch=Domyślna gałąź
mirror_interval=Odświeżanie mirrorów (godziny)
mirror_address=Mirror Address
mirror_address_desc=Please include necessary user credentials in the address.
watchers=Watchers
stargazers=Stargazers
forks=Forks
@ -369,6 +372,7 @@ migrate.permission_denied=You are not allowed to import local repositories.
migrate.invalid_local_path=Ścieżka jest niepoprawna. Nie istnieje lub nie jest katalogiem.
migrate.failed=Migration failed: %v
mirror_from=mirror from
forked_from=sklonowany z
fork_from_self=You cannot fork a repository you already own!
copy_link=Kopiuj
@ -506,9 +510,9 @@ pulls.merged=Scalone
pulls.has_merged=This pull request has been merged successfully!
pulls.data_broken=Data of this pull request has been broken due to deletion of fork information.
pulls.is_checking=The conflict checking is still in progress, please refresh page in few moments.
pulls.can_auto_merge_desc=You can perform auto-merge operation on this pull request.
pulls.cannot_auto_merge_desc=You can't perform auto-merge operation because there are conflicts between commits.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Please use command line tool to solve it.
pulls.can_auto_merge_desc=This pull request can be merged automatically.
pulls.cannot_auto_merge_desc=This pull request can't be merged automatically because there are conflicts.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Please merge manually in order to resolve the conflicts.
pulls.merge_pull_request=Scal Pull Request
pulls.open_unmerged_pull_exists=`You can't perform reopen operation because there is already an open pull request (#%d) from same repository with same merge information and is waiting for merging.`
@ -1018,7 +1022,7 @@ comment_issue=`skomentował problem <a href="%s/issues/%s">#%[2]s %[3]s</a>`
merge_pull_request=scalił pull request <a href="%s/pulls/%s"> %s #%[2]s"</a>
transfer_repo=przeniósł repozytorium <code>%s</code> do <a href="%s">%s</a>
push_tag=opublikował tag <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> w <a href="%[1]s">%[3]s</a>
compare_commits=Zobacz porównanie tych %d commitów
compare_commits=View comparison for these %d commits
[tool]
ago=temu

@ -28,6 +28,7 @@ organization=Organização
mirror=Espelho
new_repo=Novo Repositório
new_migrate=Nova Migração
new_mirror=New Mirror
new_fork=Novo Fork de Repositório
new_org=Nova Organização
manage_org=Gerenciar Organizações
@ -352,6 +353,8 @@ auto_init=Inicializar este repositório com os arquivos selecionados e modelo
create_repo=Criar Repositório
default_branch=Branch padrão
mirror_interval=Intervalo de Espelho (hora)
mirror_address=Endereço do espelho
mirror_address_desc=Por favor, inclua as credenciais do usuário necessários no endereço.
watchers=Observadores
stargazers=Usuários que estrelaram
forks=Forks
@ -369,6 +372,7 @@ migrate.permission_denied=Você não pode importar repositórios locais.
migrate.invalid_local_path=Caminho local inválido, não existe ou não é um diretório.
migrate.failed=Migração falhou: %v
mirror_from=espelho de
forked_from=forkado de
fork_from_self=Você não pode criar fork de um repositório que já é seu!
copy_link=Copiar
@ -388,7 +392,7 @@ create_new_repo_command=Criar um novo repositório na linha de comando
push_exist_repo=Push um repositório existente na linha de comando
repo_is_empty=Este repositório está vazio, por favor volte mais tarde!
code=Code
code=Código
branch=Branch
tree=Árvore
filter_branch_and_tag=Filtrar branch ou tag
@ -506,9 +510,9 @@ pulls.merged=Merge realizado
pulls.has_merged=Este pull request foi mesclado com sucesso!
pulls.data_broken=Dados deste pull request foram quebrados devido à deleção de informação do fork.
pulls.is_checking=A verificação do conflito ainda está em progresso, por favor recarregue a página em instantes.
pulls.can_auto_merge_desc=Você pode realizar uma auto-mescla neste pull request.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Você não pode realizar uma auto-mescla porque há conflitos entre os commits.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Por favor, utilize linha de comando para solucionar isto.
pulls.can_auto_merge_desc=This pull request can be merged automatically.
pulls.cannot_auto_merge_desc=This pull request can't be merged automatically because there are conflicts.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Please merge manually in order to resolve the conflicts.
pulls.merge_pull_request=Merge Pull Request
pulls.open_unmerged_pull_exists=' Você não pode executar a operação de reabrir porque já existe uma solicitação de pull aberta (#%d) do mesmo repositório com as mesmas informações de merge e está esperando pelo merge.'
@ -537,20 +541,20 @@ milestones.deletion_desc=Excluir este marco removerá a informação dele em tod
milestones.deletion_success=Marco excluído com sucesso!
wiki=Wiki
wiki.welcome=Welcome to Wiki!
wiki.welcome_desc=Wiki is the place where you would like to document your project together and make it better.
wiki.create_first_page=Create the first page
wiki.page=Page
wiki.filter_page=Filter page
wiki.new_page=Create New Page
wiki.default_commit_message=Write a note about this update (optional).
wiki.save_page=Save Page
wiki.last_commit_info=%s edited this page %s
wiki.edit_page_button=Edit
wiki.new_page_button=New Page
wiki.page_already_exists=Wiki page with same name already exists.
wiki.pages=Pages
wiki.last_updated=Last updated %s
wiki.welcome=Bem-vindo ao wiki!
wiki.welcome_desc=Wiki é o lugar onde você gostaria de documentar o seu projeto em conjunto e torná-lo melhor.
wiki.create_first_page=Criar a primeira página
wiki.page=Página
wiki.filter_page=Filtrar página
wiki.new_page=Criar nova página
wiki.default_commit_message=Escrever um comentário sobre esta atualização (opcional).
wiki.save_page=Salvar página
wiki.last_commit_info=%s editou esta página %s
wiki.edit_page_button=Editar
wiki.new_page_button=Nova página
wiki.page_already_exists=já existe uma página de wiki com o mesmo nome.
wiki.pages=Páginas
wiki.last_updated=Última atualização %s
settings=Configurações
settings.options=Opções
@ -561,13 +565,13 @@ settings.basic_settings=Configurações Básicas
settings.site=Site Oficial
settings.update_settings=Configurações de Atualização
settings.change_reponame_prompt=Este mudanças vai afetar os links para este repositório.
settings.advanced_settings=Advanced Settings
settings.wiki_desc=Enable wiki to allow people write documents
settings.issues_desc=Enable builtin lightweight issue tracker
settings.use_external_issue_tracker=Use external issue tracker
settings.tracker_url_format=External Issue Tracker URL Format
settings.tracker_url_format_desc=You can use placeholder <code>{user} {repo} {index}</code> for user name, repository name and issue index.
settings.pulls_desc=Enable pull requests to accept public contributions
settings.advanced_settings=Configurações avançadas
settings.wiki_desc=Habilitar o wiki para permitir que as pessoas escrevam documentos
settings.issues_desc=Habilitar gerenciamento de "problemas" nativo
settings.use_external_issue_tracker=Usar issue tracker externo
settings.tracker_url_format=Formato de URL do issue tracker externo
settings.tracker_url_format_desc=Você pode usar o espaço reservado <code>{user} {repo} {index}</code> para o nome do usuário, índice de nome e a questão do repositório.
settings.pulls_desc=Habilitar pull requests para aceitar contribuições públicas
settings.danger_zone=Zona de Perigo
settings.transfer=Transferir Propriedade
settings.transfer_desc=Transferir este repositório para outro usuário ou para uma organização onde você tem direitos de administrador.
@ -582,7 +586,7 @@ settings.delete_notices_2=- Esta operação irá apagar permanentemente o tudo d
settings.delete_notices_fork_1=- Se este repositório é público, todos os forks se tornarão independentes após a deleção.
settings.delete_notices_fork_2=- Se este repositório é privado, todos os forks serão removidos imediatamente.
settings.delete_notices_fork_3=- Se você deseja manter todos os forks, por favor muda a visibilidade do repositório para pública primeiro.
settings.deletion_success=Repository has been deleted successfully!
settings.deletion_success=Repositório excluído com sucesso!
settings.update_settings_success=As opções do repositório foram atualizadas com sucesso.
settings.transfer_owner=Novo Dono
settings.make_transfer=Fazer Transferência
@ -598,9 +602,9 @@ settings.hooks_desc=Hooks da web ou Webhooks permitem serviços externos serem n
settings.webhook_deletion=Deletar Webhook
settings.webhook_deletion_desc=Deletar este Webhook vai remover sua informação e todo o histórico de entrega. Deseja continuar?
settings.webhook_deletion_success=Webhook deletado com sucesso!
settings.webhook.test_delivery=Test Delivery
settings.webhook.test_delivery_desc=Send a fake push event delivery to test your webhook settings
settings.webhook.test_delivery_success=Test webhook has been added to delivery queue. It may taks few seconds before it shows up in the delivery history.
settings.webhook.test_delivery=Entrega de teste
settings.webhook.test_delivery_desc=Enviar uma entrega de evento de push falso para testar suas configurações de webhook
settings.webhook.test_delivery_success=O teste webhook foi adicionado para a fila de entrega. Pode demorar alguns segundos antes de ser exibido no histórico de entrega.
settings.webhook.request=Solicitação
settings.webhook.response=Resposta
settings.webhook.headers=Cabeçalhos
@ -640,7 +644,7 @@ settings.slack_domain=Domínio
settings.slack_channel=Canal
settings.deploy_keys=Chaves de Deploy
settings.add_deploy_key=Nova chave
settings.deploy_key_desc=Deploy key only has read-only access. It is not same as personal account SSH keys.
settings.deploy_key_desc=Chave de deploy só tem acesso somente leitura. Não é igual as chaves SSH de conta pessoal.
settings.no_deploy_keys=Você ainda não adicionou chaves para implantação de software.
settings.title=Título
settings.deploy_key_content=Conteúdo da chave
@ -890,8 +894,8 @@ auths.bind_password=Vincular senha
auths.bind_password_helper=Atenção: Esta senha é armazenada em texto plano. Não use uma conta com muitos privilégios.
auths.user_base=Base de pesquisa do usuário
auths.user_dn=Usuário do DN
auths.attribute_username=Username attribute
auths.attribute_username_placeholder=Leave empty to use sign-in form field value for user name.
auths.attribute_username=Atributo nome de usuário
auths.attribute_username_placeholder=Deixe vazio para usar o valor do campo de formulário de entrada de nome de usuário.
auths.attribute_name=Atributo primeiro nome
auths.attribute_surname=Atributo sobrenome
auths.attribute_mail=Atributo e-mail
@ -995,18 +999,18 @@ monitor.start=Hora de Início
monitor.execute_time=Tempo de Execução
notices.system_notice_list=Sistema de Notificações
notices.view_detail_header=View Notice Detail
notices.actions=Actions
notices.select_all=Select All
notices.deselect_all=Deselect All
notices.inverse_selection=Inverse Selection
notices.delete_selected=Delete Selected
notices.delete_all=Delete All Notices
notices.view_detail_header=Ver detalhe do anúncio
notices.actions=Ações
notices.select_all=Selecionar tudo
notices.deselect_all=Desmarcar tudo
notices.inverse_selection=Seleção inversa
notices.delete_selected=Apagar seleção
notices.delete_all=Excluir todos os avisos
notices.type=Tipo
notices.type_1=Repositório
notices.desc=Descrição
notices.op=Op.
notices.delete_success=System notices have been deleted successfully.
notices.delete_success=Avisos do sistema foram excluídos com sucesso.
[action]<