[skip ci] Updated translations via Crowdin

mj-v1.14.3
GiteaBot 4 years ago
parent 7cf23399a0
commit d0c690f160

@ -208,8 +208,14 @@ search_repos=Znajdź repozytorium…
filter=Inne filtry
show_archived=Zarchiwizowane
show_both_archived_unarchived=Wyświetlanie zarchiwizowanych i niezarchiwizowanych
show_only_archived=Wyświetlanie tylko zarchiwizowanych
show_only_unarchived=Wyświetlanie tylko niezarchiwizowanych
show_private=Prywatne
show_both_private_public=Wyświetlanie publicznych i prywatnych
show_only_private=Wyświetlanie tylko prywatnych
show_only_public=Wyświetlanie tylko publicznych
issues.in_your_repos=W Twoich repozytoriach
@ -932,6 +938,7 @@ issues.context.edit=Edytuj
issues.context.delete=Usuń
issues.no_content=Nie ma jeszcze treści.
issues.close_issue=Zamknij
issues.pull_merged_at=`scalił(-a) commit <a href="%[1]s">%[2]s</a> do <b>%[3]s</b> %[4]s`
issues.close_comment_issue=Skomentuj i zamknij
issues.reopen_issue=Otwórz ponownie
issues.reopen_comment_issue=Skomentuj i otwórz ponownie
@ -1019,6 +1026,8 @@ issues.due_date=Termin realizacji
issues.invalid_due_date_format=Format terminu realizacji musi mieć wartość 'rrrr-mm-dd'.
issues.error_modifying_due_date=Nie udało się zmodyfikować terminu realizacji.
issues.error_removing_due_date=Nie udało się usunąć terminu realizacji.
issues.push_commit_1=dodał(-a) %d commit %s
issues.push_commits_n=dodał(-a) %d commity(-ów) %s
issues.due_date_form=yyyy-mm-dd
issues.due_date_form_add=Dodaj termin realizacji
issues.due_date_form_edit=Edytuj
@ -1154,6 +1163,7 @@ pulls.update_branch_success=Aktualizacja gałęzi powiodła się
pulls.update_not_allowed=Nie masz uprawnień do aktualizacji gałęzi
pulls.outdated_with_base_branch=Ta gałąź jest przestarzała w stosunku do gałęzi bazowej
pulls.closed_at=`zamknął(-ęła) ten pull request <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
pulls.reopened_at=`otworzył(-a) ponownie ten Pull Request <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
milestones.new=Nowy kamień milowy
milestones.open_tab=Otwarte %d
@ -1813,10 +1823,26 @@ dashboard.operation_switch=Przełącz
dashboard.operation_run=Uruchom
dashboard.clean_unbind_oauth=Usuń wychodzące połączenia OAuth
dashboard.clean_unbind_oauth_success=Wszystkie połączenia wychodzące OAuth zostały usunięte.
dashboard.cron.started=Uruchomiono Crona: %[1]s
dashboard.cron.process=Cron: %[1]s
dashboard.cron.cancelled=Cron: %s anulowany: %[3]s
dashboard.cron.error=Błąd w Cronie: %s: %[3]s
dashboard.cron.finished=Cron: %[1]s zakończony
dashboard.delete_inactive_accounts=Usuń wszystkie nieaktywowane konta
dashboard.delete_inactive_accounts.started=Zadanie usuwania nieaktywowanych kont zostało rozpoczęte.
dashboard.delete_repo_archives=Usuń wszystkie archiwa repozytoriów
dashboard.delete_repo_archives.started=Zadanie usuwania archiwów repozytoriów zostało rozpoczęte.
dashboard.delete_missing_repos=Usuń wszystkie repozytoria, które nie mają plików Gita
dashboard.delete_missing_repos.started=Zadanie usuwania repozytoriów, które nie mają plików Gita, zostało rozpoczęte.
dashboard.delete_generated_repository_avatars=Usuń wygenerowane awatary repozytoriów
dashboard.update_mirrors=Aktualizuj kopie lustrzane
dashboard.repo_health_check=Sprawdź stan wszystkich repozytoriów
dashboard.check_repo_stats=Sprawdź statystyki wszystkich repozytoriów
dashboard.archive_cleanup=Usuń stare archiwa repozytoriów
dashboard.deleted_branches_cleanup=Wyczyść usunięte galęzie
dashboard.git_gc_repos=Wykonaj zbieranie śmieci ze wszystkich repozytoriów
dashboard.resync_all_sshkeys=Zaktualizuj plik '.ssh/authorized_keys' z kluczami SSH Gitea.
dashboard.resync_all_sshkeys.desc=(Niewymagane dla wbudowanego serwera SSH.)
dashboard.resync_all_hooks=Ponownie synchronizuj hooki pre-receive, update i post-receive we wszystkich repozytoriach.
dashboard.reinit_missing_repos=Ponownie zainicjalizuj wszystkie brakujące repozytoria Git, dla których istnieją rekordy
dashboard.sync_external_users=Synchronizuj zewnętrzne dane użytkownika
@ -1896,6 +1922,7 @@ emails.filter_sort.name_reverse=Nazwa użytkownika (odwrotnie)
emails.updated=E-mail zaktualizowany
emails.not_updated=Nie udało się zaktualizować żądanego adresu e-mail: %v
emails.duplicate_active=Ten e-mail jest już aktywny dla innego użytkownika.
emails.change_email_header=Aktualizuj właściwości adresu e-mail
emails.change_email_text=Czy na pewno chcesz zaktualizować ten adres?
orgs.org_manage_panel=Zarządzanie organizacją
@ -1919,6 +1946,7 @@ hooks.add_webhook=Dodaj domyślny Webhook
hooks.update_webhook=Zaktualizuj domyślny Webhook
systemhooks.add_webhook=Dodaj Webhook Systemowy
systemhooks.update_webhook=Aktualizuj Webhook Systemowy
auths.auth_manage_panel=Zarządzanie źródłami uwierzytelniania
auths.new=Dodaj źródło uwierzytelniania
@ -1950,6 +1978,8 @@ auths.use_paged_search=Użyj wyszukiwania paginowanego
auths.search_page_size=Rozmiar strony
auths.filter=Filtr użytkownika
auths.admin_filter=Filtr administratora
auths.restricted_filter=Filtr ograniczenia
auths.restricted_filter_helper=Pozostaw puste, aby nie ustawiać żadnych użytkowników jako ograniczonych. Użyj gwiazdki ('*'), aby ustawić wszystkich użytkowników, którzy nie pasują do Filtra Administratora jako ograniczonych.
auths.ms_ad_sa=Atrybuty wyszukiwania MS AD
auths.smtp_auth=Typ uwierzytelnienia SMTP
auths.smtphost=Serwer SMTP
@ -1984,6 +2014,7 @@ auths.tips.oauth2.general=Uwierzytelnianie OAuth2
auths.tips.oauth2.general.tip=Przy rejestracji nowego uwierzytelnienia OAuth2, URL zwrotny/przekierowań powinien mieć postać <serwer>/user/oauth2/<nazwa uwierzytelnienia>/callback
auths.tip.oauth2_provider=Dostawca OAuth2
auths.tip.bitbucket=Zarejestruj nowego konsumenta OAuth na https://bitbucket.org/account/user/<twoja nazwa użytkownika>/oauth-consumers/new i dodaj uprawnienie "Account" - "Read"
auths.tip.nextcloud=Zarejestruj nowego klienta OAuth w swojej instancji za pomocą menu "Ustawienia -> Bezpieczeństwo -> Klient OAuth 2.0"
auths.tip.dropbox=Stwórz nową aplikację na https://www.dropbox.com/developers/apps
auths.tip.facebook=Zarejestruj nową aplikację na https://developers.facebook.com/apps i dodaj produkt "Facebook Login"
auths.tip.github=Zarejestruj nową aplikację OAuth na https://github.com/settings/applications/new
@ -2087,6 +2118,7 @@ config.mailer_user=Użytkownik
config.mailer_use_sendmail=Używaj Sendmail
config.mailer_sendmail_path=Ścieżka Sendmail
config.mailer_sendmail_args=Dodatkowe argumenty Sendmail
config.mailer_sendmail_timeout=Limit czasu Sendmail
config.send_test_mail=Wyślij testową wiadomość e-mail
config.test_mail_failed=Nie udało się wysłać testowej wiadomości e-mail do '%s': %v
config.test_mail_sent=Testowa wiadomość e-mail została wysłana do '%s'.
@ -2168,16 +2200,23 @@ monitor.queue.nopool.desc=Ta kolejka zawiera inne kolejki i nie posiada w sobie
monitor.queue.pool.timeout=Limit czasu
monitor.queue.pool.addworkers.title=Dodaj procesy pracujące
monitor.queue.pool.addworkers.submit=Dodaj procesy
monitor.queue.pool.addworkers.desc=Dodaj procesy pracujące do tej puli z limitem czasu, lub bez. Jeśli ustawisz limit czasu, procesy te zostaną usunięte z puli po osiągnięciu limitu czasu.
monitor.queue.pool.addworkers.numberworkers.placeholder=Liczba procesów
monitor.queue.pool.addworkers.timeout.placeholder=Ustaw 0 na brak limitu czasowego
monitor.queue.pool.addworkers.mustnumbergreaterzero=Liczba procesów pracujących do dodania musi być większa od zera
monitor.queue.pool.addworkers.musttimeoutduration=Limit czasu musi być czasem golang, np. 5m lub 0
monitor.queue.pool.flush.title=Wyczyść kolejkę
monitor.queue.pool.flush.desc=Czyszczenie doda proces pracujący, który zakończy się po opróżnieniu kolejki lub osiągnięciu limitu czasu.
monitor.queue.pool.flush.submit=Dodaj proces czyszczący
monitor.queue.pool.flush.added=Proces czyszczący dodany dla %[1]s
monitor.queue.settings.title=Ustawienia Puli
monitor.queue.settings.timeout=Zwiększ limit czasu
monitor.queue.settings.timeout.placeholder=Obecnie %[1]v
monitor.queue.settings.timeout.error=Limit czasu musi być czasem golang, np. 5m lub 0
monitor.queue.settings.numberworkers=Zwiększ liczbę procesów
monitor.queue.settings.numberworkers.placeholder=Obecnie %[1]v
monitor.queue.settings.numberworkers.error=Liczba procesów pracujących do dodania musi być większa lub równa zeru
monitor.queue.settings.maxnumberworkers=Maksymalna liczba procesów pracujących
monitor.queue.settings.maxnumberworkers.placeholder=Obecnie %[1]v
monitor.queue.settings.maxnumberworkers.error=Maksymalna liczba procesów pracujących musi być liczbą
@ -2206,6 +2245,7 @@ notices.delete_selected=Usuń wybrane
notices.delete_all=Usuń wszystkie powiadomienia
notices.type=Typ
notices.type_1=Repozytorium
notices.type_2=Zadanie
notices.desc=Opis
notices.op=Operacja
notices.delete_success=Powiadomienia systemu zostały usunięte.

Loading…
Cancel
Save