Browse Source

[skip ci] Updated translations via Crowdin

mj-v1.14.3
GiteaBot 2 years ago
parent
commit
f5436b4a67
 1. 13
    options/locale/locale_cs-CZ.ini
 2. 2
    options/locale/locale_es-ES.ini
 3. 32
    options/locale/locale_zh-CN.ini
 4. 20
    options/locale/locale_zh-TW.ini

13
options/locale/locale_cs-CZ.ini

@ -1053,6 +1053,7 @@ issues.poster=Autor
issues.collaborator=Spolupracovník
issues.owner=Vlastník
issues.re_request_review=Znovu požádat o posouzení
issues.is_stale=Od tohoto posouzení došlo ke změnám v tomto požadavku na natažení
issues.remove_request_review=Odstranit žádost o posouzení
issues.remove_request_review_block=Nelze odstranit žádost o posouzení
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Přihlaste se</a> pro zapojení do konverzace.
@ -1475,9 +1476,19 @@ settings.transfer_desc=Předat tento repozitář uživateli nebo organizaci, ve
settings.transfer_notices_1=- Ztratíte přístup k repozitáři, pokud jej převedete na uživatele.
settings.transfer_notices_2=- Zůstane vám přístup k repozitáři, pokud jej převedete na organizaci kterou (spolu)vlastníte.
settings.transfer_form_title=Zadejte jméno repozitáře pro potvrzení:
settings.signing_settings=Nastavení ověřování podpisu
settings.trust_model=Model důvěry podpisu
settings.trust_model.default=Výchozí model důvěry
settings.trust_model.default.desc=Použít výchozí model důvěry pro tuto instalaci.
settings.trust_model.collaborator=Spolupracovník
settings.trust_model.collaborator.long=Spolupracovník: Důvěřovat podpisům spolupracovníků
settings.trust_model.collaborator.desc=Platné podpisy spolupracovníků tohoto repozitáře budou označeny jako „důvěryhodné“ - (ať se shodují s autorem, či nikoli). V opačném případě budou platné podpisy označeny jako „nedůvěryhodné“, pokud se podpis shoduje s autorem a „neodpovídající“, pokud ne.
settings.trust_model.committer=Tvůrce revize
settings.trust_model.committer.long=Tvůrce revize: Důvěřovat podpisům, které odpovídají autorům (což odpovídá GitHub a přinutí Giteu nastavit jako tvůrce pro Giteou podepsané revize)
settings.trust_model.committer.desc=Platné podpisy budou označeny pouze jako „důvěryhodné“, pokud se shodují s autorem, jinak budou označeny jako „neodpovídající“. To přinutí Giteu, aby byla autorem podepsaných revizí se skutečným autorem označeným jako Co-Authored-By: a Co-Committed-By: na konci revize. Výchozí klíč Gitea musí odpovídat uživateli v databázi.
settings.trust_model.collaboratorcommitter=Spolupracovník+Tvůrce revize
settings.trust_model.collaboratorcommitter.long=Spolupracovník+Tvůrce revize: Důvěřovat podpisům od spolupracovníků, které odpovídají tvůrci revize
settings.trust_model.collaboratorcommitter.desc=Platné podpisy spolupracovníků tohoto repozitáře budou označeny jako „důvěryhodné“, pokud se shodují s autorem. V opačném případě budou platné podpisy označeny jako "nedůvěryhodné", pokud se podpis shoduje s autorem a „neodpovídajícím“ v opačném případě. To přinutí Giteu, aby byla označena jako autor podepsaných revizí se skutečným autorem označeným jako Co-Authored-By: a Co-Committed-By: na konci revize. Výchozí klíč Gitea musí odpovídat uživateli v databázi.
settings.wiki_delete=Odstranit data Wiki
settings.wiki_delete_desc=Smazání Wiki dat repozitáře je trvalé a nemůže být vráceno zpět.
settings.wiki_delete_notices_1=- Natrvalo odstraní a zakáže wiki repozitáře pro %s.
@ -1857,7 +1868,9 @@ settings.repoadminchangeteam=Správce úložišť může týmům přidávat a od
settings.visibility=Viditelnost
settings.visibility.public=Veřejná
settings.visibility.limited=Omezená (viditelné jen pro přihlášené uživatele)
settings.visibility.limited_shortname=Omezený
settings.visibility.private=Soukromá (viditelné jen členům organizace)
settings.visibility.private_shortname=Soukromý
settings.update_settings=Upravit nastavení
settings.update_setting_success=Nastavení organizace bylo upraveno.

2
options/locale/locale_es-ES.ini

@ -1868,7 +1868,9 @@ settings.repoadminchangeteam=El administrador del repositorio puede añadir y el
settings.visibility=Visibilidad
settings.visibility.public=Público
settings.visibility.limited=Limitado (Visible sólo para los usuarios registrados)
settings.visibility.limited_shortname=Limitado
settings.visibility.private=Privado (Visible sólo para miembros de la organización)
settings.visibility.private_shortname=Privado
settings.update_settings=Actualizar configuración
settings.update_setting_success=Configuración de la organización se han actualizado.

32
options/locale/locale_zh-CN.ini

@ -355,6 +355,10 @@ lang_select_error=从列表中选出语言
username_been_taken=用户名已被使用。
repo_name_been_taken=仓库名称已被使用。
repository_files_already_exist=此仓库已存在文件。请联系系统管理员。
repository_files_already_exist.adopt=此仓库已存在文件,只能被收录。
repository_files_already_exist.delete=此仓库已存在文件,必须先删除他们。
repository_files_already_exist.adopt_or_delete=此仓库已存在文件,要么删除他们,要么收录他们。
visit_rate_limit=远程访问达到速度限制。
2fa_auth_required=远程访问需要双重验证。
org_name_been_taken=组织名称已被使用。
@ -681,6 +685,15 @@ pick_reaction=选择你的表情
reactions_more=再加载 %d
unit_disabled=站点管理员已禁用此仓库单元。
language_other=其它
adopt_search=输入用户名以搜索未被收录的仓库... (留空以查找全部)
adopt_preexisting_label=收录文件
adopt_preexisting=收录已存在的文件
adopt_preexisting_content=从 %s 创建仓库
adopt_preexisting_success=从 %s 收录文件并创建仓库成功
delete_preexisting_label=刪除
delete_preexisting=删除已存在的文件
delete_preexisting_content=删除 %s 中的文件
delete_preexisting_success=删除 %s 中未收录的文件
desc.private=私有库
desc.public=公开
@ -939,6 +952,8 @@ issues.new.no_assignees=未指派成员
issues.new.no_reviewers=无审核者
issues.new.add_reviewer_title=请求审核
issues.choose.get_started=开始
issues.choose.blank=默认模板
issues.choose.blank_about=从默认模板创建一个工单。
issues.no_ref=分支/标记未指定
issues.create=创建工单
issues.new_label=创建标签
@ -1461,6 +1476,19 @@ settings.transfer_desc=您可以将仓库转移至您拥有管理员权限的帐
settings.transfer_notices_1=-如果将其传输给单个用户, 您将失去对存储库的访问权限。
settings.transfer_notices_2=-如果将其转移到您 (共同) 拥有的组织,您可以继续访问该仓库。
settings.transfer_form_title=输入仓库名称以做确认:
settings.signing_settings=签名验证设置
settings.trust_model=签名信任模型
settings.trust_model.default=默认信任模型
settings.trust_model.default.desc=为此安装使用默认仓库信任模型。
settings.trust_model.collaborator=协作者
settings.trust_model.collaborator.long=协作者:信任协作者的签名
settings.trust_model.collaborator.desc=此仓库中协作者的有效签名将被标记为“可信” - 不管他们是否是提交者。否则,如果签名匹配了提交者,有效的签名将被标记为“不可信”。
settings.trust_model.committer=提交者
settings.trust_model.committer.long=提交者: 信任与提交者匹配的签名 (匹配GitHub 并强制Gitea签名的提交者将Gitea作为提交者)
settings.trust_model.committer.desc=此仓库中匹配为提交者的有效签名将仅被标记为“可信”。否则,将会标记为未匹配。这将强制 Gitea 在签名提交上将实际提交者加上 Co-Authored-By: 和 Co-Committed-By: 。默认的Gitea密钥必须匹配Gitea用户。
settings.trust_model.collaboratorcommitter=协作者+提交者
settings.trust_model.collaboratorcommitter.long=协作者+提交者:信任协作者同时是提交者的签名
settings.trust_model.collaboratorcommitter.desc=此仓库中协作者的有效签名将被标记为“可信”如果匹配为提交者。否则,如果签名匹配了提交者或者未匹配,有效的签名将被标记为“不可信”。这将强制 Gitea 在签名提交上将实际提交者加上 Co-Authored-By: 和 Co-Committed-By: 。默认的Gitea密钥必须匹配Gitea用户。
settings.wiki_delete=删除百科数据
settings.wiki_delete_desc=删除仓库百科数据是永久性的,无法撤消。
settings.wiki_delete_notices_1=- 这将永久删除和禁用 %s 的百科。
@ -1840,7 +1868,9 @@ settings.repoadminchangeteam=仓库管理员可以添加或移除团队的访问
settings.visibility=可见性
settings.visibility.public=公开
settings.visibility.limited=受限 (仅对登录用户可见)
settings.visibility.limited_shortname=受限
settings.visibility.private=私有 (仅对组织成员可见)
settings.visibility.private_shortname=私有
settings.update_settings=更新组织设置
settings.update_setting_success=组织设置已更新。
@ -2053,6 +2083,8 @@ orgs.members=成员
orgs.new_orga=创建新的组织
repos.repo_manage_panel=仓库管理
repos.unadopted=未收录仓库
repos.unadopted.no_more=找不到更多未被收录的仓库
repos.owner=所有者
repos.name=名称
repos.private=私有库

20
options/locale/locale_zh-TW.ini

@ -1095,6 +1095,7 @@ issues.due_date_added=新增了截止日期 %s %s
issues.due_date_modified=將截止日期修改為 %s ,原截止日期: %s %s
issues.due_date_remove=移除了截止日期 %s %s
issues.due_date_overdue=逾期
issues.due_date_invalid=截止日期無效或超出範圍,請使用「yyyy-mm-dd」的格式。
issues.dependency.title=依賴關係
issues.dependency.issue_no_dependencies=此問題目前沒有任何依賴關係。
issues.dependency.pr_no_dependencies=此合併求目前沒有任何依賴關係。
@ -1302,7 +1303,7 @@ settings.email_notifications.onmention=只在被提到時傳送郵件通知
settings.email_notifications.disable=關閉郵件通知
settings.email_notifications.submit=套用郵件偏好設定
settings.site=網站
settings.update_settings=更新儲存庫設定
settings.update_settings=更新設定
settings.advanced_settings=進階設定
settings.wiki_desc=啟用儲存庫 Wiki
settings.use_internal_wiki=使用內建 Wiki
@ -1389,6 +1390,7 @@ settings.change_team_access_not_allowed=只有組織擁有者可修改團隊的
settings.team_not_in_organization=團隊和儲存庫不在相同的組織內
settings.teams=團隊
settings.add_team=增加團隊
settings.add_team_success=團隊現在可存取該儲存庫了。
settings.search_team=搜尋團隊...
settings.change_team_permission_tip=團隊權限可於團隊設定頁面修改,不能針對儲存庫分別調整。
settings.delete_team_tip=此團隊可存取所有儲存庫,無法刪除
@ -1494,6 +1496,8 @@ settings.title=標題
settings.deploy_key_content=金鑰文本
settings.key_been_used=具有相同內容的部署金鑰已在使用中。
settings.deploy_key_deletion=刪除部署金鑰
settings.deploy_key_deletion_desc=移除部署金鑰將拒絕它存取此儲存庫。是否繼續?
settings.deploy_key_deletion_success=部署金鑰已移除。
settings.branches=分支
settings.protected_branch=分支保護
settings.protected_branch_can_push=允許推送?
@ -1512,9 +1516,11 @@ settings.protect_whitelist_users=允許推送的使用者:
settings.protect_whitelist_search_users=搜尋使用者...
settings.protect_whitelist_teams=允許推送的團隊:
settings.protect_whitelist_search_teams=搜尋團隊...
settings.protect_merge_whitelist_committers=啟動合併白清單
settings.protect_merge_whitelist_committers=啟用合併白名單
settings.protect_merge_whitelist_committers_desc=僅允許白名單內的使用者或團隊將合併請求合併至該分支。
settings.protect_merge_whitelist_users=允許合併的使用者:
settings.protect_merge_whitelist_teams=允許合併的團隊:
settings.protect_check_status_contexts=啟用狀態檢查
settings.require_signed_commits=僅接受經簽署的提交
settings.require_signed_commits_desc=拒絕未經簽署或未經驗證的提交推送到此分支。
settings.add_protected_branch=啟用保護
@ -1666,10 +1672,12 @@ settings.permission=權限
settings.repoadminchangeteam=儲存庫管理者可增加與移除團隊權限
settings.visibility=瀏覽權限
settings.visibility.public=公開
settings.visibility.limited=被限制的(只有登入的使用者才能看到)
settings.visibility.limited=受限(只有登入的使用者才能看到)
settings.visibility.limited_shortname=受限
settings.visibility.private=私有(只有組織成員才能看到)
settings.visibility.private_shortname=私有
settings.update_settings=更新組織設定
settings.update_settings=更新設定
settings.update_setting_success=組織設定已更新。
settings.change_orgname_prompt=注意:修改組織名稱將會同時修改對應的 URL。
settings.update_avatar_success=已更新組織的大頭貼。
@ -1691,7 +1699,7 @@ members.member_role=成員角色:
members.owner=擁有者
members.member=普通成員
members.remove=移除
members.leave=離開組織
members.leave=離開
members.invite_desc=邀請新的用戶加入 %s:
members.invite_now=立即邀請
@ -1709,7 +1717,7 @@ teams.no_desc=該團隊暫無描述
teams.settings=團隊設定
teams.owners_permission_desc=擁有者對 <strong>所有儲存庫</strong> 具有完整權限,且對組織具有 <strong>管理員權限</strong>。
teams.members=團隊成員
teams.update_settings=更新團隊設定
teams.update_settings=更新設定
teams.delete_team=刪除團隊
teams.add_team_member=增加團隊成員
teams.delete_team_title=刪除團隊

Loading…
Cancel
Save