186 Commits (d6657644a96417d2e771a2891a54e99e686be0a3)

Author SHA1 Message Date
GiteaBot 8a0da9ea78 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 1966f421b3 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 4901096842 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot cf7d4109c9 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 0e304bbc42 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 22b7507024 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 804d9ffa9f [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot ff261dafc4 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 685a0037d2 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot b3255921af [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot e414fc18a9 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 11995bf2ee [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 7dcd305424 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 29151b90c6 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot f1dd38b4f5 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 89f7dcb13d [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 333401e0fd [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 0e8b27afe8 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 3ac79b7101 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 4e566df1c6 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot a8da7b3b8c [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot f2e6c4538e [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot b6fa229dcf [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot f71e1c8e79 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot b983ff4473 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 2de8b27dd1 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot d9a0ba2cac [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 669791be99 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 4714fa6642 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot baf089e5b9 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 7ccaf54140 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 18236973e9 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot e6036d9899 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 513b9fc988 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot a88a58a83e [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 108bed2023 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot d338e8238f [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot ba4e8f221b [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 8f09aff427 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot be869e8881 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot fd1b2a31f3 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 555b1f6581 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 1f3ba6919d [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot c15d371939 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 79fd422a92 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 3fb9e3afe3 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot ee5249889d [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot cb1048d780 [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot ab791fe7bb [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago
GiteaBot 7d1a7c05db [skip ci] Updated translations via Crowdin 3 years ago