A fork of Gitea (see branch `mj`) adding Majority Judgment Polls 𐄷 over Issues and Merge Requests. https://git.mieuxvoter.fr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

805 lines
33 KiB

home=Начало
dashboard=Табло
explore=Каталог
help=Помощ
sign_in=Вход
sign_in_with=Влизане с
sign_out=Изход
sign_up=Регистриране
register=Регистрация
website=Уебсайт
version=Версия
page=Страница
template=Шаблон
language=Език
notifications=Известия
signed_in_as=Вписан като
username=Потребител
password=Парола
repository=Хранилище
organization=Организация
mirror=Огледало
new_repo=Ново хранилище
new_migrate=Нова миграция
new_mirror=Ново огледало
new_org=Нова организация
manage_org=Управление на организации
account_settings=Настройки на профила
settings=Настройки
all=Всичко
sources=Източници
mirrors=Огледала
activities=Активности
pull_requests=Заявки за сливане
issues=Задачи
cancel=Отказ
[startpage]
[install]
install=Инсталация
db_title=Настройки на базата данни
db_type=Тип на база данни
host=Сървър
password=Парола
db_name=Име на база данни
path=Път
repo_path=Основен път към хранилищата
log_root_path=Път към журналите
optional_title=Опционални настройки
smtp_host=SMTP сървър
federated_avatar_lookup_popup=Позволява използване на външни аватари от услуги съвместими с libravatar.
enable_captcha_popup=Изисква валидиране с captcha при саморегистрация на потребители.
admin_password=Парола
confirm_password=Потвърждение на паролата
install_btn_confirm=Инсталирай Gitea
test_git_failed=Неуспешно тестването на "git" команда: %v
[home]
password_holder=Парола
switch_dashboard_context=Превключи контекст на таблото
collaborative_repos=Съвместни хранилища
my_orgs=Моите организации
my_mirrors=Моите огледала
view_home=Преглед на %s
issues.in_your_repos=Във Вашите хранилища
[explore]
repos=Хранилища
users=Потребители
organizations=Организации
search=Търсене
code=Код
[auth]
register_helper_msg=Вече имате профил? Впишете се сега!
remember_me=Запомни ме
active_your_account=Активиране на профил
has_unconfirmed_mail=Здравейте %s, имате непотвърден адрес на ел. поща (<b>%s</b>). Ако не сте получили писмо за потвърждение или имате нужда да се изпрати ново писмо, моля щракнете бутона по-долу.
resend_mail=Щракнете тук, за да се изпрати ново писмо за потвърждение
openid_connect_submit=Свързване
[mail]
activate_account=Моля активирайте Вашия профил
activate_email=Провери адрес на ел. поща
register_success=Успешна регистрация
register_notify=Добре дошли в Gitea
[modal]
yes=Да
no=Не
[form]
UserName=Потребителско име
RepoName=Име на хранилището
Email=Адрес на ел. поща
Password=Парола
SSHTitle=Име на SSH ключ
HttpsUrl=HTTPS URL адрес
PayloadUrl=URL адрес на изпращане
TeamName=Име на екипа
AuthName=Име на удостоверението
AdminEmail=Ел. поща на администратора
NewBranchName=Име на нов клон
CommitSummary=Резюме на ревизия
CommitMessage=Текст на ревизия
CommitChoice=Избор на ревизия
TreeName=Път до файл
Content=Съдържание
require_error=` не може да бъде празен.`
size_error=` трябва да е с размер %s.`
min_size_error=` трябва да съдържа поне %s знака.`
max_size_error=` трябва да съдържа най-много %s знака.`
email_error=` не е валиден адрес на ел. поща.`
url_error=` не е валиден URL адрес.`
include_error=` трябва да съдържа текст '%s'.`
unknown_error=Неизвестна грешка:
user_not_exist=Потребителят не съществува.
auth_failed=Неуспешно удостоверяване: %v
target_branch_not_exist=Целевият клон не съществува.
[user]
join_on=Регистриран
repositories=Хранилища
activity=Публична дейност
followers=Последователи
following=Следване
follow=Следване
unfollow=Не следвай
[settings]
profile=Профил
password=Парола
security=Сигурност
avatar=Аватар
social=Социални профили
delete=Изтрий профил
twofa=Двуфакторно удостоверяване
uid=UID
public_profile=Публичен профил
full_name=Пълно име
website=Уебсайт
location=Локация
update_profile=Запази профила
continue=Продължи
cancel=Отказ
federated_avatar_lookup=Външно търсене на аватари
enable_custom_avatar=Разреши потребителски аватар
choose_new_avatar=Избор на нов аватар
delete_current_avatar=Изтрий аватар
old_password=Текуща парола
new_password=Нова парола
emails=Адреси на ел. поща
email_desc=Вашият основен адрес на ел. поща ще се използва за изпращане на уведомления и други операции.
primary=Основен
manage_ssh_keys=Управление на SSH ключове
add_key=Добави ключ
add_new_key=Добавяне на SSH ключ
key_name=Име на ключа
key_content=Съдържание
add_on=Добавен на
last_used=Последно използван на
no_activity=Няма скорошна дейност
show_openid=Показване в профила
hide_openid=Скриване от профила
manage_social=Управление на свързани профили в социалните мрежи
generate_new_token=Генериране на нов API ключ
token_name=Име на API ключ
generate_token=Генериране на API ключ
delete_token=Изтрий
delete_account=Изтриване на собствения профил
confirm_delete_account=Потвърди изтриването
[repo]
owner=Притежател
repo_name=Име на хранилището
visibility=Видимост
fork_repo=Разклони хранилището
fork_from=Разклонение от
repo_desc=Описание
repo_lang=Програмен език
license=Лиценз
create_repo=Създай хранилище
default_branch=Клон по подразбиране
mirror_prune=Окастряне
watchers=Наблюдаващи
stargazers=Харесващи
forks=Разклонения
migrate_type=Тип мигриране
migrate_type_helper=Това хранилище ще бъде <span class="text blue">огледало</span>
migrate_repo=Мигрирай хранилище
migrate.permission_denied=Недостатъчни права за импорт на локални хранилища.
migrate.failed=Грешка при миграция: %v
mirror_from=огледало от
forked_from=разклонено от
copy_link=Копирай
copied=Успешно копиране
unwatch=Не наблюдавам
watch=Наблюдаван
unstar=Не харесвам
star=Харесван
fork=Разклонения
no_desc=Няма описание
quick_guide=Бърз справочник
clone_this_repo=Клонирай хранилището
code=Код
branch=Клон
tree=ИН на ревизия
filter_branch_and_tag=Филтър по маркер или клон
branches=Клонове
tags=Маркери
issues=Задачи
pulls=Заявки за сливане
labels=Етикети
milestones=Етапи
commits=Ревизии
releases=Версии
file_raw=Директен файл
file_history=История
file_view_raw=Виж директен файл
file_permalink=Постоянна връзка
editor.preview_changes=Преглед на промени
editor.name_your_file=Име на файла ви…
editor.or=или
editor.commit_changes=Промени в ревизия
editor.add=Добави '%s'
editor.update=Модифицирай '%s'
editor.delete=Изтрий '%s'
editor.commit_directly_to_this_branch=Запази ревизия директно в клон <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Създай <strong>нов клон</strong> от тази ревизия и изпрати заявки за сливане.
editor.new_branch_name_desc=Име на новия клон…
editor.cancel=Отказ
editor.branch_already_exists=Клон '%s' вече съществува в това хранилище.
editor.no_changes_to_show=Няма промени.
editor.fail_to_update_file=Невъзможно модифициране/създаване на файл '%s' заради грешка: %v
editor.unable_to_upload_files=Невъзможно качване на файлове в '%s' заради грешка: %v
editor.upload_files_to_dir=Качи файлове в '%s'
commits.commits=Ревизии
commits.find=Търсене
commits.author=Автор
commits.message=Съобщение
commits.date=Дата
commits.older=По-стари
commits.newer=По-нови
issues.new=Нова задача
issues.new.labels=Етикети
issues.new.no_label=Няма етикет
issues.new.clear_labels=Изчисти етикети
issues.new.milestone=Етап
issues.new.no_milestone=Няма етап
issues.new.clear_milestone=Изчисти етап
issues.new.open_milestone=Отворени етапи
issues.new.closed_milestone=Затворени етапи
issues.create=Създай задача
issues.new_label=Нов етикет
issues.create_label=Създай етикет
issues.label_templates.title=Зареждане на предварително зададен набор от етикети
issues.label_templates.helper=Изберете набор етикети
issues.label_templates.fail_to_load_file=Неуспешно зареждане на шаблон с етикети '%s': %v
issues.deleted_milestone=`(изтрито)`
issues.open_tab=%d отворени
issues.close_tab=%d затворени
issues.filter_label=Етикет
issues.filter_milestone=Етап
issues.filter_assignee=Изпълнител
issues.filter_type=Тип
issues.filter_type.all_issues=Всички задачи
issues.filter_type.assigned_to_you=Възложени на Вас
issues.filter_type.created_by_you=Създадени от Вас
issues.filter_type.mentioning_you=Споменават лично
issues.filter_sort=Подредба
issues.filter_sort.latest=Най-нови
issues.filter_sort.oldest=Най-стари
issues.filter_sort.recentupdate=Последно променени
issues.filter_sort.leastupdate=Отдавна променени
issues.filter_sort.mostcomment=Най-много коментирани
issues.filter_sort.leastcomment=Най-малко коментирани
issues.action_open=Отваряне
issues.action_close=Затваряне
issues.action_label=Етикет
issues.action_milestone=Етап
issues.action_milestone_no_select=Няма етап
issues.opened_by=отворен %[1]s от <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=отворен %[1]s от %[2]s
issues.previous=Предишна
issues.next=Следваща
issues.open_title=Отворени
issues.closed_title=Затворени
issues.num_comments=%d коментара
issues.commented_at=`коментира <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Желаете ли да изтриете този коментар?
issues.no_content=Все още няма съдържание.
issues.close_issue=Затвори
issues.reopen_issue=Отвори повторно
issues.create_comment=Коментирай
issues.closed_at=`затвори <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`повторно отвори <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`посочи тази задача от ревизия <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Участник
issues.collaborator=Сътрудник
issues.owner=Притежател
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Впишете се</a> за да се присъедините към разговора.
issues.edit=Редакция
issues.cancel=Отказ
issues.save=Запис
issues.label_title=Име на етикета
issues.label_color=Цвят на етикет
issues.label_count=%d етикети
issues.label_open_issues=%d отворени задачи
issues.label_edit=Редакция
issues.label_delete=Изтрий
issues.label.filter_sort.alphabetically=По азбучен ред
issues.num_participants=%d участника
issues.attachment.open_tab=`Щракнете за да прегледате "%s" в нов раздел`
issues.attachment.download=`Щракнете за да изтеглите "%s"`
issues.start_tracking_short=Начало
issues.stop_tracking=Спиране
issues.add_time_cancel=Отказ
issues.add_time_hours=Часа
issues.add_time_minutes=Минути
issues.cancel_tracking=Отказ
pulls.new=Нова заявка за сливане
pulls.filter_branch=Филтър по клон
pulls.no_results=Няма резултати.
pulls.create=Създай заявка за сливане
pulls.merged_title_desc=обедини %[1]d ревизии от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code> %[4]s
pulls.tab_conversation=Разговор
pulls.tab_commits=Ревизии
pulls.merged=Обединени
pulls.can_auto_merge_desc=Може да се извърши обединяване на тази заявка за сливане.
pulls.merge_pull_request=Обедини заявка за сливане
milestones.new=Нов етап
milestones.open_tab=%d отворени
milestones.close_tab=%d затворени
milestones.closed=Затворен %s
milestones.no_due_date=Няма краен срок
milestones.open=Отвори
milestones.close=Затвори
milestones.create=Създай етап
milestones.title=Заглавие
milestones.desc=Описание
milestones.due_date=Краен срок (опционален)
milestones.clear=Изчисти
milestones.edit=Редактирай етап
milestones.cancel=Отказ
wiki=Уики
wiki.page=Страница
wiki.filter_page=Филтър страница
wiki.save_page=Запис на страница
wiki.last_commit_info=%s редактира тази страница %s
wiki.edit_page_button=Редакция
wiki.new_page_button=Нова страница
wiki.delete_page_button=Изтрий страница
wiki.page_already_exists=Страница със същото име вече съществува.
wiki.pages=Страници
wiki.last_updated=Последна модификация на %s
activity.period.filter_label=Период:
activity.period.daily=1 ден
activity.period.halfweekly=3 дни
activity.period.weekly=1 седмица
activity.period.monthly=1 месец
activity.title.user_1=%d потребител
activity.title.user_n=%d потребителя
activity.closed_issue_label=Затворено
activity.new_issue_label=Отворено
activity.unresolved_conv_label=Отваряне
activity.published_release_label=Публикувано
search=Търсене
settings=Настройки
settings.collaboration.write=За писане
settings.collaboration.read=За четене
settings.collaboration.undefined=Недефинирано
settings.hooks=Уеб-куки
settings.githooks=Git куки
settings.basic_settings=Основни настройки
settings.mirror_settings=Настройки на огледало
settings.update_settings=Запази настройките
settings.advanced_settings=Разширени настройки
settings.external_wiki_url=URL адрес на външно уики
settings.tracker_url_format=Формат на URL адрес на външна система за проследяване на задачи
settings.tracker_issue_style.numeric=Цифров
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Символен
settings.danger_zone=Опасна зона
settings.new_owner_has_same_repo=Новият притежател вече има хранилище със същото име. Изберете друго име.
settings.transfer=Прехвърли притежание
settings.delete=Изтрий това хранилище
settings.delete_notices_1=- Тази операция <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие.
settings.transfer_owner=Нов притежател
settings.search_user_placeholder=Търсене на потребител…
settings.add_webhook=Добави уеб-кука
settings.webhook.test_delivery=Тестово изпращане
settings.webhook.request=Заявка
settings.webhook.response=Отговор
settings.webhook.headers=Заглавки
settings.webhook.body=Тяло
settings.githook_edit_desc=Ако куката е неактивна, ще бъде представено примерно съдържание. Ако оставите съдържанието празно, то тази кука ще бъде изключена.
settings.githook_name=Име на куката
settings.githook_content=Съдържание на куката
settings.update_githook=Запази куката
settings.secret=Тайна
settings.slack_username=Потребителско име
settings.slack_icon_url=URL адрес на икона
settings.discord_username=Потребителско име
settings.discord_icon_url=URL адрес на икона
settings.slack_color=Цвят
settings.event_create=Създаване
settings.event_push=Предаване
settings.event_pull_request=Заявка за сливане
settings.update_webhook=Запази уеб-куката
settings.recent_deliveries=Последни изпращания
settings.hook_type=Тип на куката
settings.slack_token=API ключ
settings.slack_domain=Домейн
settings.slack_channel=Канал
settings.deploy_keys=Ключове за внедряване
settings.add_deploy_key=Добави ключ за внедряване
settings.title=Заглавие
settings.deploy_key_content=Съдържание
settings.branches=Клонове
settings.protected_branch=Защита на клона
settings.add_protected_branch=Включване на защита
settings.delete_protected_branch=Изключване на защита
settings.choose_branch=Изберете клон…
diff.browse_source=Преглед на файлове
diff.parent=родител
diff.commit=ревизия
diff.show_split_view=Разделен изглед
diff.show_unified_view=Обединен изглед
diff.stats_desc=променени са <strong>%d файла</strong>, в които са <strong>добавени %d</strong> реда и са <strong>изтрити %d</strong> реда
diff.bin=Двоични данни
diff.view_file=Целия файл
diff.file_suppressed=Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
diff.too_many_files=Някои файлове не бяха показани, защото твърде много файлове са промени
release.releases=Версии
release.new_release=Нова версия
release.draft=Чернови
release.prerelease=Предварителни
release.stable=Стабилни
release.edit=редактиране
release.ahead=<strong>%d</strong> ревизии на %s след тази версия
release.source_code=Изходен код
release.tag_name=Име на маркера
release.target=Цел
release.title=Заглавие
release.content=Съдържание
release.cancel=Отказ
release.publish=Публикувай версия
release.save_draft=Запис на чернова
release.downloads=Изтегляния
branch.search=Търсене на клонове
branch.delete_head=Изтриване
branch.delete_html=Изтриване на клон
branch.create_from=от '%s'
branch.deleted_by=Изтрито от %s
[org]
org_name_holder=Име на организацията
org_full_name_holder=Пълно име на организацията
create_org=Създай организация
repo_updated=Последна модификация
people=Участници
teams=Екипи
lower_members=участници
lower_repositories=хранилища
create_new_team=Нов отбор
create_team=Създаване на отбор
org_desc=Описание
team_name=Име на екипа
team_desc=Описание
settings=Настройки
settings.full_name=Пълно име
settings.website=Уебсайт
settings.location=Локация
settings.update_settings=Запази настройките
settings.delete=Изтрий организацията
settings.delete_account=Изтриване на тази организация
settings.confirm_delete_account=Потвърди изтриването
members.membership_visibility=Видимост:
members.member_role=Роля:
members.owner=Притежател
members.member=Участник
members.remove=Премахни
members.leave=Напусни
members.invite_desc=Добави нов участник в %s:
members.invite_now=Покани
teams.join=Присъедини се
teams.leave=Напусни
teams.read_access=Достъп за четене
teams.write_access=Достъп за запис
teams.no_desc=Този екип няма описание
teams.settings=Настройки
teams.members=Участници в екипа
teams.update_settings=Запази настройките
teams.add_team_member=Добави участник в екипа
teams.repositories=Хранилища на екипа
teams.add_nonexistent_repo=Хранилището, което се опитвате да добавите не съществува. Моля първо го създайте!
[admin]
dashboard=Табло
organizations=Организации
repositories=Хранилища
config=Конфигурация
notices=Системни известия
monitor=Наблюдение
first_page=Първа
last_page=Последна
total=Общо: %d
dashboard.operation_name=Име на операцията
dashboard.operation_switch=Превключи
dashboard.operation_run=Изпълни
dashboard.server_uptime=Операционно време
dashboard.current_goroutine=Текущи Goroutines
dashboard.current_memory_usage=Текущо използвана памет
dashboard.total_memory_allocated=Общо заделена памет
dashboard.memory_obtained=Получена памет
dashboard.pointer_lookup_times=Брой обхождания на указатели
dashboard.current_heap_usage=Текущо използвана осн. памет
dashboard.heap_memory_obtained=Получена осн. памет
dashboard.heap_memory_idle=Празна осн. памет
dashboard.heap_memory_in_use=Използвана осн. памет
dashboard.heap_memory_released=Освободена осн. памет
dashboard.heap_objects=Обекти в осн. памет
dashboard.bootstrap_stack_usage=Използван стек за bootstrap
dashboard.stack_memory_obtained=Заделена памет в стека
dashboard.mspan_structures_usage=Използвани MSpan обекти
dashboard.mspan_structures_obtained=Получени MSpan обекти
dashboard.mcache_structures_usage=Използвани MCache обекти
dashboard.mcache_structures_obtained=Получени MCache обекти
dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Получени Profiling Bucket Hash Table
dashboard.gc_metadata_obtained=Получени GC метаданни
dashboard.other_system_allocation_obtained=Получена друга системна памет
dashboard.next_gc_recycle=Следващо рециклиране на GC
dashboard.last_gc_time=Време от последен GC
dashboard.total_gc_time=Общо време за GC
dashboard.total_gc_pause=Общо пауза за GC
dashboard.last_gc_pause=Последна пауза за GC
dashboard.gc_times=Брой GC
users.activated=Активиран
users.admin=Администратор
users.repos=Хранилища
users.created=Създаване
users.edit=Редакция
users.auth_source=Начин на удостоверяване
users.local=Локално
orgs.org_manage_panel=Управление на организацията
orgs.name=Име
orgs.teams=Екипи
orgs.members=Участници
repos.owner=Притежател
repos.name=Име
repos.private=Частно
repos.watches=Наблюдавания
repos.stars=Харесвания
repos.issues=Задачи
repos.size=Големина
auths.name=Име
auths.type=Тип
auths.enabled=Активно
auths.updated=Последна модификация
auths.auth_type=Тип на удостоверяване
auths.auth_name=Име на удостоверяване
auths.security_protocol=Протокол за защита
auths.domain=Домейн
auths.host=Сървър
auths.port=Порт
auths.bind_dn=Име (DN) за свръзка
auths.bind_password=Парола за свръзка
auths.user_base=Базов OU за търсене
auths.user_dn=Име (DN) на потребител
auths.filter=Филтър за потребител
auths.admin_filter=Филтър за администратор
auths.smtp_auth=SMTP удостоверяване
auths.smtphost=SMTP сървър
auths.smtpport=SMTP порт
auths.allowed_domains=Разрешени домейни
auths.enable_tls=Включи TLS криптиране
auths.skip_tls_verify=Пропусни проверка на TLS сертификат
auths.pam_service_name=Име на PAM услуга
auths.oauth2_profileURL=URL адрес на профила
auths.oauth2_emailURL=Имейл адрес
auths.enable_auto_register=Включи автоматична регистрация
auths.tips=Съвети
config.server_config=Сървърни настройки
config.disable_router_log=Изключи журнал на маршрутизатора
config.run_mode=Режим на изпълнение
config.git_version=Версия на Git
config.repo_root_path=Основен път към хранилища
config.static_file_root_path=Път към статични файлове
config.script_type=Тип на скрипта
config.reverse_auth_user=Потребителско име при обратно удостоверяване
config.ssh_config=SSH конфигурация
config.ssh_enabled=Активен
config.ssh_port=Порт
config.ssh_listen_port=Порт за слушане
config.ssh_root_path=Основен път
config.ssh_key_test_path=Път до ключове
config.ssh_keygen_path=Път до генератор ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Проверка за минимален размер на ключове
config.ssh_minimum_key_sizes=Минимален размер на ключове
config.db_config=Настройки на базата данни
config.db_type=Тип
config.db_host=Сървър
config.db_name=Име
config.db_path=Път
config.service_config=Настройка на услугата
config.show_registration_button=Покажи бутон за регистрация
config.disable_key_size_check=Изключи проверка минимален размер на ключ
config.active_code_lives=Кодове за активиране
config.webhook_config=Конфигурация на уеб-куки
config.queue_length=Дължина на опашка
config.deliver_timeout=Време за отказ при изпращане
config.mailer_enabled=Активен
config.mailer_disable_helo=Изключи HELO
config.mailer_name=Име
config.mailer_host=Сървър
config.mailer_user=Потребител
config.oauth_config=OAuth конфигурация
config.oauth_enabled=Активна
config.cache_config=Конфигурация на кеша
config.cache_adapter=Кеш адаптер
config.cache_interval=Кеш интервал
config.cache_conn=Кеш на връзката
config.session_config=Конфигурация на сесии
config.session_provider=Доставчик на сесии
config.provider_config=Конфигурация на доставчик
config.cookie_name=Име на бисквитката
config.enable_set_cookie=Включи използване на бисквитки
config.gc_interval_time=GC през интервал
config.session_life_time=Период на валидност на сесиите
config.https_only=HTTPS само
config.cookie_life_time=Период на валидност на бисквитките
config.picture_service=Услуги за снимки
config.disable_gravatar=Изключи Gravatar
config.enable_federated_avatar=Включи външни аватари
config.git_config=Конфигурация на git
config.git_disable_diff_highlight=Забрани оцветяване на синтаксис при преглед на разлики
config.git_max_diff_lines=Максимален брой различни редове (за файл)
config.git_max_diff_line_characters=Максимален брой различни символи (на ред)
config.git_max_diff_files=Максимален брой променени файлове (при показване)
config.git_gc_args=Аргументи на GC
config.git_migrate_timeout=Време за отказ при миграция
config.git_mirror_timeout=Време за отказ при синхр. на огледало
config.git_clone_timeout=Време за отказ при клониране
config.git_pull_timeout=Време за отказ при сливане
config.git_gc_timeout=Време за отказ при GC
config.log_config=Конфигурация на журнал
config.log_mode=Режим на журнал
monitor.cron=Cron задачи
monitor.name=Име
monitor.schedule=График
monitor.next=Следващ път
monitor.previous=Предишен път
monitor.process=Изпълнявани процеси
monitor.desc=Описание
monitor.start=Начален час
monitor.execute_time=Време за изпълнение
notices.system_notice_list=Системни известия
notices.actions=Действия
notices.select_all=Избери всички
notices.deselect_all=Без избрани
notices.inverse_selection=Обърни избора
notices.delete_selected=Изтрий избраните
notices.delete_all=Изтрий всички съобщения
notices.type=Тип
notices.type_1=Хранилище
notices.desc=Описание
notices.op=Oп.
[action]
create_repo=създаде хранилище <a href="%s"> %s</a>
rename_repo=преименува хранилище от <code>%[1]s</code> на <a href="%[2]s">%[3]s</a>
create_issue=`отвори задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
close_issue=`затвори <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_issue=`повторно отвори <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`създаде заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`затвори заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`повторно отвори заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`коментира задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
merge_pull_request=`обедини заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=прехвърли хранилище <code>%s</code> към <a href="%s">%s</a>
[tool]
ago=преди %s
from_now=след %s
now=сега
future=в бъдеще
1s=1 секунда
1m=1 минута
1h=1 час
1d=1 ден
1w=1 седмица
1mon=1 месец
1y=1 година
seconds=%d секунди
minutes=%d минути
hours=%d часа
days=%d дни
weeks=%d седмици
months=%d месеца
years=%d години
raw_seconds=секунди
raw_minutes=минути
[dropzone]
remove_file=Премахни файл
[notification]
notifications=Известия
unread=Непрочетенo
read=За четене
mark_as_read=Бележа като прочетено
mark_as_unread=Бележа като непрочетено
mark_all_as_read=Бележа всичко като прочетено
[gpg]
[units]