You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
gitea-fork-majority-judgment/options/locale/locale_bg-BG.ini

806 lines
33 KiB

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

home=Начало
dashboard=Табло
explore=Каталог
help=Помощ
sign_in=Вход
sign_in_with=Влизане с
sign_out=Изход
sign_up=Регистриране
register=Регистрация
website=Уебсайт
version=Версия
page=Страница
template=Шаблон
language=Език
notifications=Известия
signed_in_as=Вписан като
username=Потребител
password=Парола
repository=Хранилище
organization=Организация
mirror=Огледало
new_repo=Ново хранилище
new_migrate=Нова миграция
new_mirror=Ново огледало
new_org=Нова организация
manage_org=Управление на организации
account_settings=Настройки на профила
settings=Настройки
all=Всичко
sources=Източници
mirrors=Огледала
activities=Активности
pull_requests=Заявки за сливане
issues=Задачи
cancel=Отказ
[startpage]
[install]
install=Инсталация
db_title=Настройки на базата данни
db_type=Тип на база данни
host=Сървър
password=Парола
db_name=Име на база данни
path=Път
repo_path=Основен път към хранилищата
log_root_path=Път към журналите
optional_title=Опционални настройки
smtp_host=SMTP сървър
federated_avatar_lookup_popup=Позволява използване на външни аватари от услуги съвместими с libravatar.
enable_captcha_popup=Изисква валидиране с captcha при саморегистрация на потребители.
admin_password=Парола
confirm_password=Потвърждение на паролата
install_btn_confirm=Инсталирай Gitea
test_git_failed=Неуспешно тестването на "git" команда: %v
[home]
password_holder=Парола
switch_dashboard_context=Превключи контекст на таблото
collaborative_repos=Съвместни хранилища
my_orgs=Моите организации
my_mirrors=Моите огледала
view_home=Преглед на %s
issues.in_your_repos=Във Вашите хранилища
[explore]
repos=Хранилища
users=Потребители
organizations=Организации
search=Търсене
code=Код
[auth]
register_helper_msg=Вече имате профил? Впишете се сега!
remember_me=Запомни ме
active_your_account=Активиране на профил
has_unconfirmed_mail=Здравейте %s, имате непотвърден адрес на ел. поща (<b>%s</b>). Ако не сте получили писмо за потвърждение или имате нужда да се изпрати ново писмо, моля щракнете бутона по-долу.
resend_mail=Щракнете тук, за да се изпрати ново писмо за потвърждение
openid_connect_submit=Свързване
[mail]
activate_account=Моля активирайте Вашия профил
activate_email=Провери адрес на ел. поща
register_success=Успешна регистрация
register_notify=Добре дошли в Gitea
[modal]
yes=Да
no=Не
[form]
UserName=Потребителско име
RepoName=Име на хранилището
Email=Адрес на ел. поща
Password=Парола
SSHTitle=Име на SSH ключ
HttpsUrl=HTTPS URL адрес
PayloadUrl=URL адрес на изпращане
TeamName=Име на екипа
AuthName=Име на удостоверението
AdminEmail=Ел. поща на администратора
NewBranchName=Име на нов клон
CommitSummary=Резюме на ревизия
CommitMessage=Текст на ревизия
CommitChoice=Избор на ревизия
TreeName=Път до файл
Content=Съдържание
require_error=` не може да бъде празен.`
size_error=` трябва да е с размер %s.`
min_size_error=` трябва да съдържа поне %s знака.`
max_size_error=` трябва да съдържа най-много %s знака.`
email_error=` не е валиден адрес на ел. поща.`
url_error=` не е валиден URL адрес.`
include_error=` трябва да съдържа текст '%s'.`
unknown_error=Неизвестна грешка:
user_not_exist=Потребителят не съществува.
auth_failed=Неуспешно удостоверяване: %v
target_branch_not_exist=Целевият клон не съществува.
[user]
join_on=Регистриран
repositories=Хранилища
activity=Публична дейност
followers=Последователи
following=Следване
follow=Следване
unfollow=Не следвай
[settings]
profile=Профил
password=Парола
security=Сигурност
avatar=Аватар
social=Социални профили
delete=Изтрий профил
twofa=Двуфакторно удостоверяване
uid=UID
public_profile=Публичен профил
full_name=Пълно име
website=Уебсайт
location=Локация
update_profile=Запази профила
continue=Продължи
cancel=Отказ
federated_avatar_lookup=Външно търсене на аватари
enable_custom_avatar=Разреши потребителски аватар
choose_new_avatar=Избор на нов аватар
delete_current_avatar=Изтрий аватар
old_password=Текуща парола
new_password=Нова парола
emails=Адреси на ел. поща
email_desc=Вашият основен адрес на ел. поща ще се използва за изпращане на уведомления и други операции.
primary=Основен
manage_ssh_keys=Управление на SSH ключове
add_key=Добави ключ
add_new_key=Добавяне на SSH ключ
key_name=Име на ключа
key_content=Съдържание
add_on=Добавен на
last_used=Последно използван на
no_activity=Няма скорошна дейност
show_openid=Показване в профила
hide_openid=Скриване от профила
manage_social=Управление на свързани профили в социалните мрежи
generate_new_token=Генериране на нов API ключ
token_name=Име на API ключ
generate_token=Генериране на API ключ
delete_token=Изтрий
delete_account=Изтриване на собствения профил
confirm_delete_account=Потвърди изтриването
[repo]
owner=Притежател
repo_name=Име на хранилището
visibility=Видимост
fork_repo=Разклони хранилището
fork_from=Разклонение от
repo_desc=Описание
repo_lang=Програмен език
license=Лиценз
create_repo=Създай хранилище
default_branch=Клон по подразбиране
mirror_prune=Окастряне
watchers=Наблюдаващи
stargazers=Харесващи
forks=Разклонения
migrate_type=Тип мигриране
migrate_type_helper=Това хранилище ще бъде <span class="text blue">огледало</span>
migrate_repo=Мигрирай хранилище
migrate.permission_denied=Недостатъчни права за импорт на локални хранилища.
migrate.failed=Грешка при миграция: %v
mirror_from=огледало от
forked_from=разклонено от
copy_link=Копирай
copied=Успешно копиране
unwatch=Не наблюдавам
watch=Наблюдаван
unstar=Не харесвам
star=Харесван
fork=Разклонения
no_desc=Няма описание
quick_guide=Бърз справочник
clone_this_repo=Клонирай хранилището
code=Код
branch=Клон
tree=ИН на ревизия
filter_branch_and_tag=Филтър по маркер или клон
branches=Клонове
tags=Маркери
issues=Задачи
pulls=Заявки за сливане
labels=Етикети
milestones=Етапи
commits=Ревизии
releases=Версии
file_raw=Директен файл
file_history=История
file_view_raw=Виж директен файл
file_permalink=Постоянна връзка
editor.preview_changes=Преглед на промени
editor.name_your_file=Име на файла ви…
editor.or=или
editor.commit_changes=Промени в ревизия
editor.add=Добави '%s'
editor.update=Модифицирай '%s'
editor.delete=Изтрий '%s'
editor.commit_directly_to_this_branch=Запази ревизия директно в клон <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Създай <strong>нов клон</strong> от тази ревизия и изпрати заявки за сливане.
editor.new_branch_name_desc=Име на новия клон…
editor.cancel=Отказ
editor.branch_already_exists=Клон '%s' вече съществува в това хранилище.
editor.no_changes_to_show=Няма промени.
editor.fail_to_update_file=Невъзможно модифициране/създаване на файл '%s' заради грешка: %v
editor.unable_to_upload_files=Невъзможно качване на файлове в '%s' заради грешка: %v
editor.upload_files_to_dir=Качи файлове в '%s'
commits.commits=Ревизии
commits.find=Търсене
commits.author=Автор
commits.message=Съобщение
commits.date=Дата
commits.older=По-стари
commits.newer=По-нови
issues.new=Нова задача
issues.new.labels=Етикети
issues.new.no_label=Няма етикет
issues.new.clear_labels=Изчисти етикети
issues.new.milestone=Етап
issues.new.no_milestone=Няма етап
issues.new.clear_milestone=Изчисти етап
issues.new.open_milestone=Отворени етапи
issues.new.closed_milestone=Затворени етапи
issues.create=Създай задача
issues.new_label=Нов етикет
issues.create_label=Създай етикет
issues.label_templates.title=Зареждане на предварително зададен набор от етикети
issues.label_templates.helper=Изберете набор етикети
issues.label_templates.fail_to_load_file=Неуспешно зареждане на шаблон с етикети '%s': %v
issues.deleted_milestone=`(изтрито)`
issues.open_tab=%d отворени
issues.close_tab=%d затворени
issues.filter_label=Етикет
issues.filter_milestone=Етап
issues.filter_assignee=Изпълнител
issues.filter_type=Тип
issues.filter_type.all_issues=Всички задачи
issues.filter_type.assigned_to_you=Възложени на Вас
issues.filter_type.created_by_you=Създадени от Вас
issues.filter_type.mentioning_you=Споменават лично
issues.filter_sort=Подредба
issues.filter_sort.latest=Най-нови
issues.filter_sort.oldest=Най-стари
issues.filter_sort.recentupdate=Последно променени
issues.filter_sort.leastupdate=Отдавна променени
issues.filter_sort.mostcomment=Най-много коментирани
issues.filter_sort.leastcomment=Най-малко коментирани
issues.action_open=Отваряне
issues.action_close=Затваряне
issues.action_label=Етикет
issues.action_milestone=Етап
issues.action_milestone_no_select=Няма етап
issues.opened_by=отворен %[1]s от <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=отворен %[1]s от %[2]s
issues.previous=Предишна
issues.next=Следваща
issues.open_title=Отворени
issues.closed_title=Затворени
issues.num_comments=%d коментара
issues.commented_at=`коментира <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Желаете ли да изтриете този коментар?
issues.no_content=Все още няма съдържание.
issues.close_issue=Затвори
issues.reopen_issue=Отвори повторно
issues.create_comment=Коментирай
issues.closed_at=`затвори <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`повторно отвори <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`посочи тази задача от ревизия <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Участник
issues.collaborator=Сътрудник
issues.owner=Притежател
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Впишете се</a> за да се присъедините към разговора.
issues.edit=Редакция
issues.cancel=Отказ
issues.save=Запис
issues.label_title=Име на етикета
issues.label_color=Цвят на етикет
issues.label_count=%d етикети
issues.label_open_issues=%d отворени задачи
issues.label_edit=Редакция
issues.label_delete=Изтрий
issues.label.filter_sort.alphabetically=По азбучен ред
issues.num_participants=%d участника
issues.attachment.open_tab=`Щракнете за да прегледате "%s" в нов раздел`
issues.attachment.download=`Щракнете за да изтеглите "%s"`
issues.start_tracking_short=Начало
issues.stop_tracking=Спиране
issues.add_time_cancel=Отказ
issues.add_time_hours=Часа
issues.add_time_minutes=Минути
issues.cancel_tracking=Отказ
pulls.new=Нова заявка за сливане
pulls.filter_branch=Филтър по клон
pulls.no_results=Няма резултати.
pulls.create=Създай заявка за сливане
pulls.merged_title_desc=обедини %[1]d ревизии от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code> %[4]s
pulls.tab_conversation=Разговор
pulls.tab_commits=Ревизии
pulls.merged=Обединени
pulls.can_auto_merge_desc=Може да се извърши обединяване на тази заявка за сливане.
pulls.merge_pull_request=Обедини заявка за сливане
milestones.new=Нов етап
milestones.open_tab=%d отворени
milestones.close_tab=%d затворени
milestones.closed=Затворен %s
milestones.no_due_date=Няма краен срок
milestones.open=Отвори
milestones.close=Затвори
milestones.create=Създай етап
milestones.title=Заглавие
milestones.desc=Описание
milestones.due_date=Краен срок (опционален)
milestones.clear=Изчисти
milestones.edit=Редактирай етап
milestones.cancel=Отказ
wiki=Уики
wiki.page=Страница
wiki.filter_page=Филтър страница
wiki.save_page=Запис на страница
wiki.last_commit_info=%s редактира тази страница %s
wiki.edit_page_button=Редакция
wiki.new_page_button=Нова страница
wiki.delete_page_button=Изтрий страница
wiki.page_already_exists=Страница със същото име вече съществува.
wiki.pages=Страници
wiki.last_updated=Последна модификация на %s
activity.period.filter_label=Период:
activity.period.daily=1 ден
activity.period.halfweekly=3 дни
activity.period.weekly=1 седмица
activity.period.monthly=1 месец
activity.title.user_1=%d потребител
activity.title.user_n=%d потребителя
activity.closed_issue_label=Затворено
activity.new_issue_label=Отворено
activity.unresolved_conv_label=Отваряне
activity.published_release_label=Публикувано
search=Търсене
settings=Настройки
settings.collaboration.write=За писане
settings.collaboration.read=За четене
settings.collaboration.undefined=Недефинирано
settings.hooks=Уеб-куки
settings.githooks=Git куки
settings.basic_settings=Основни настройки
settings.mirror_settings=Настройки на огледало
settings.update_settings=Запази настройките
settings.advanced_settings=Разширени настройки
settings.external_wiki_url=URL адрес на външно уики
settings.tracker_url_format=Формат на URL адрес на външна система за проследяване на задачи
settings.tracker_issue_style.numeric=Цифров
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Символен
settings.danger_zone=Опасна зона
settings.new_owner_has_same_repo=Новият притежател вече има хранилище със същото име. Изберете друго име.
settings.transfer=Прехвърли притежание
settings.delete=Изтрий това хранилище
settings.delete_notices_1=- Тази операция <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие.
settings.transfer_owner=Нов притежател
settings.search_user_placeholder=Търсене на потребител…
settings.add_webhook=Добави уеб-кука
settings.webhook.test_delivery=Тестово изпращане
settings.webhook.request=Заявка
settings.webhook.response=Отговор
settings.webhook.headers=Заглавки
settings.webhook.body=Тяло
settings.githook_edit_desc=Ако куката е неактивна, ще бъде представено примерно съдържание. Ако оставите съдържанието празно, то тази кука ще бъде изключена.
settings.githook_name=Име на куката
settings.githook_content=Съдържание на куката
settings.update_githook=Запази куката
settings.secret=Тайна
settings.slack_username=Потребителско име
settings.slack_icon_url=URL адрес на икона
settings.discord_username=Потребителско име
settings.discord_icon_url=URL адрес на икона
settings.slack_color=Цвят
settings.event_create=Създаване
settings.event_push=Предаване
settings.event_pull_request=Заявка за сливане
settings.update_webhook=Запази уеб-куката
settings.recent_deliveries=Последни изпращания
settings.hook_type=Тип на куката
settings.slack_token=API ключ
settings.slack_domain=Домейн
settings.slack_channel=Канал
settings.deploy_keys=Ключове за внедряване
settings.add_deploy_key=Добави ключ за внедряване
settings.title=Заглавие
settings.deploy_key_content=Съдържание
settings.branches=Клонове
settings.protected_branch=Защита на клона
settings.add_protected_branch=Включване на защита
settings.delete_protected_branch=Изключване на защита
settings.choose_branch=Изберете клон…
diff.browse_source=Преглед на файлове
diff.parent=родител
diff.commit=ревизия
diff.show_split_view=Разделен изглед
diff.show_unified_view=Обединен изглед
diff.stats_desc=променени са <strong>%d файла</strong>, в които са <strong>добавени %d</strong> реда и са <strong>изтрити %d</strong> реда
diff.bin=Двоични данни
diff.view_file=Целия файл
diff.file_suppressed=Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
diff.too_many_files=Някои файлове не бяха показани, защото твърде много файлове са промени
release.releases=Версии
release.new_release=Нова версия
release.draft=Чернови
release.prerelease=Предварителни
release.stable=Стабилни
release.edit=редактиране
release.ahead=<strong>%d</strong> ревизии на %s след тази версия
release.source_code=Изходен код
release.tag_name=Име на маркера
release.target=Цел
release.title=Заглавие
release.content=Съдържание
release.cancel=Отказ
release.publish=Публикувай версия
release.save_draft=Запис на чернова
release.downloads=Изтегляния
branch.search=Търсене на клонове
branch.delete_head=Изтриване
branch.delete_html=Изтриване на клон
branch.create_from=от '%s'
branch.deleted_by=Изтрито от %s
[org]
org_name_holder=Име на организацията
org_full_name_holder=Пълно име на организацията
create_org=Създай организация
repo_updated=Последна модификация
people=Участници
teams=Екипи
lower_members=участници
lower_repositories=хранилища
create_new_team=Нов отбор
create_team=Създаване на отбор
org_desc=Описание
team_name=Име на екипа
team_desc=Описание
settings=Настройки
settings.full_name=Пълно име
settings.website=Уебсайт
settings.location=Локация
settings.update_settings=Запази настройките
settings.delete=Изтрий организацията
settings.delete_account=Изтриване на тази организация
settings.confirm_delete_account=Потвърди изтриването
members.membership_visibility=Видимост:
members.member_role=Роля:
members.owner=Притежател
members.member=Участник
members.remove=Премахни
members.leave=Напусни
members.invite_desc=Добави нов участник в %s:
members.invite_now=Покани
teams.join=Присъедини се
teams.leave=Напусни
teams.read_access=Достъп за четене
teams.write_access=Достъп за запис
teams.no_desc=Този екип няма описание
teams.settings=Настройки
teams.members=Участници в екипа
teams.update_settings=Запази настройките
teams.add_team_member=Добави участник в екипа
teams.repositories=Хранилища на екипа
teams.add_nonexistent_repo=Хранилището, което се опитвате да добавите не съществува. Моля първо го създайте!
[admin]
dashboard=Табло
organizations=Организации
repositories=Хранилища
config=Конфигурация
notices=Системни известия
monitor=Наблюдение
first_page=Първа
last_page=Последна
total=Общо: %d
dashboard.operation_name=Име на операцията
dashboard.operation_switch=Превключи
dashboard.operation_run=Изпълни
dashboard.server_uptime=Операционно време
dashboard.current_goroutine=Текущи Goroutines
dashboard.current_memory_usage=Текущо използвана памет
dashboard.total_memory_allocated=Общо заделена памет
dashboard.memory_obtained=Получена памет
dashboard.pointer_lookup_times=Брой обхождания на указатели
dashboard.current_heap_usage=Текущо използвана осн. памет
dashboard.heap_memory_obtained=Получена осн. памет
dashboard.heap_memory_idle=Празна осн. памет
dashboard.heap_memory_in_use=Използвана осн. памет
dashboard.heap_memory_released=Освободена осн. памет
dashboard.heap_objects=Обекти в осн. памет
dashboard.bootstrap_stack_usage=Използван стек за bootstrap
dashboard.stack_memory_obtained=Заделена памет в стека
dashboard.mspan_structures_usage=Използвани MSpan обекти
dashboard.mspan_structures_obtained=Получени MSpan обекти
dashboard.mcache_structures_usage=Използвани MCache обекти
dashboard.mcache_structures_obtained=Получени MCache обекти
dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Получени Profiling Bucket Hash Table
dashboard.gc_metadata_obtained=Получени GC метаданни
dashboard.other_system_allocation_obtained=Получена друга системна памет
dashboard.next_gc_recycle=Следващо рециклиране на GC
dashboard.last_gc_time=Време от последен GC
dashboard.total_gc_time=Общо време за GC
dashboard.total_gc_pause=Общо пауза за GC
dashboard.last_gc_pause=Последна пауза за GC
dashboard.gc_times=Брой GC
users.activated=Активиран
users.admin=Администратор
users.repos=Хранилища
users.created=Създаване
users.edit=Редакция
users.auth_source=Начин на удостоверяване
users.local=Локално
orgs.org_manage_panel=Управление на организацията
orgs.name=Име
orgs.teams=Екипи
orgs.members=Участници
repos.owner=Притежател
repos.name=Име
repos.private=Частно
repos.watches=Наблюдавания
repos.stars=Харесвания
repos.issues=Задачи
repos.size=Големина
auths.name=Име
auths.type=Тип
auths.enabled=Активно
auths.updated=Последна модификация
auths.auth_type=Тип на удостоверяване
auths.auth_name=Име на удостоверяване
auths.security_protocol=Протокол за защита
auths.domain=Домейн
auths.host=Сървър
auths.port=Порт
auths.bind_dn=Име (DN) за свръзка
auths.bind_password=Парола за свръзка
auths.user_base=Базов OU за търсене
auths.user_dn=Име (DN) на потребител
auths.filter=Филтър за потребител
auths.admin_filter=Филтър за администратор
auths.smtp_auth=SMTP удостоверяване
auths.smtphost=SMTP сървър
auths.smtpport=SMTP порт
auths.allowed_domains=Разрешени домейни
auths.enable_tls=Включи TLS криптиране
auths.skip_tls_verify=Пропусни проверка на TLS сертификат
auths.pam_service_name=Име на PAM услуга
auths.oauth2_profileURL=URL адрес на профила
auths.oauth2_emailURL=Имейл адрес
auths.enable_auto_register=Включи автоматична регистрация
auths.tips=Съвети
config.server_config=Сървърни настройки
config.disable_router_log=Изключи журнал на маршрутизатора
config.run_mode=Режим на изпълнение
config.git_version=Версия на Git
config.repo_root_path=Основен път към хранилища
config.static_file_root_path=Път към статични файлове
config.script_type=Тип на скрипта
config.reverse_auth_user=Потребителско име при обратно удостоверяване
config.ssh_config=SSH конфигурация
config.ssh_enabled=Активен
config.ssh_port=Порт
config.ssh_listen_port=Порт за слушане
config.ssh_root_path=Основен път
config.ssh_key_test_path=Път до ключове
config.ssh_keygen_path=Път до генератор ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Проверка за минимален размер на ключове
config.ssh_minimum_key_sizes=Минимален размер на ключове
config.db_config=Настройки на базата данни
config.db_type=Тип
config.db_host=Сървър
config.db_name=Име
config.db_path=Път
config.service_config=Настройка на услугата
config.show_registration_button=Покажи бутон за регистрация
config.disable_key_size_check=Изключи проверка минимален размер на ключ
config.active_code_lives=Кодове за активиране
config.webhook_config=Конфигурация на уеб-куки
config.queue_length=Дължина на опашка
config.deliver_timeout=Време за отказ при изпращане
config.mailer_enabled=Активен
config.mailer_disable_helo=Изключи HELO
config.mailer_name=Име
config.mailer_host=Сървър
config.mailer_user=Потребител
config.oauth_config=OAuth конфигурация
config.oauth_enabled=Активна
config.cache_config=Конфигурация на кеша
config.cache_adapter=Кеш адаптер
config.cache_interval=Кеш интервал
config.cache_conn=Кеш на връзката
config.session_config=Конфигурация на сесии
config.session_provider=Доставчик на сесии
config.provider_config=Конфигурация на доставчик
config.cookie_name=Име на бисквитката
config.enable_set_cookie=Включи използване на бисквитки
config.gc_interval_time=GC през интервал
config.session_life_time=Период на валидност на сесиите
config.https_only=HTTPS само
config.cookie_life_time=Период на валидност на бисквитките
config.picture_service=Услуги за снимки
config.disable_gravatar=Изключи Gravatar
config.enable_federated_avatar=Включи външни аватари
config.git_config=Конфигурация на git
config.git_disable_diff_highlight=Забрани оцветяване на синтаксис при преглед на разлики
config.git_max_diff_lines=Максимален брой различни редове (за файл)
config.git_max_diff_line_characters=Максимален брой различни символи (на ред)
config.git_max_diff_files=Максимален брой променени файлове (при показване)
config.git_gc_args=Аргументи на GC
config.git_migrate_timeout=Време за отказ при миграция
config.git_mirror_timeout=Време за отказ при синхр. на огледало
config.git_clone_timeout=Време за отказ при клониране
config.git_pull_timeout=Време за отказ при сливане
config.git_gc_timeout=Време за отказ при GC
config.log_config=Конфигурация на журнал
config.log_mode=Режим на журнал
monitor.cron=Cron задачи
monitor.name=Име
monitor.schedule=График
monitor.next=Следващ път
monitor.previous=Предишен път
monitor.process=Изпълнявани процеси
monitor.desc=Описание
monitor.start=Начален час
monitor.execute_time=Време за изпълнение
notices.system_notice_list=Системни известия
notices.actions=Действия
notices.select_all=Избери всички
notices.deselect_all=Без избрани
notices.inverse_selection=Обърни избора
notices.delete_selected=Изтрий избраните
notices.delete_all=Изтрий всички съобщения
notices.type=Тип
notices.type_1=Хранилище
notices.desc=Описание
notices.op=Oп.
[action]
create_repo=създаде хранилище <a href="%s"> %s</a>
rename_repo=преименува хранилище от <code>%[1]s</code> на <a href="%[2]s">%[3]s</a>
create_issue=`отвори задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
close_issue=`затвори <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_issue=`повторно отвори <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`създаде заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`затвори заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`повторно отвори заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`коментира задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
merge_pull_request=`обедини заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=прехвърли хранилище <code>%s</code> към <a href="%s">%s</a>
[tool]
ago=преди %s
from_now=след %s
now=сега
future=в бъдеще
1s=1 секунда
1m=1 минута
1h=1 час
1d=1 ден
1w=1 седмица
1mon=1 месец
1y=1 година
seconds=%d секунди
minutes=%d минути
hours=%d часа
days=%d дни
weeks=%d седмици
months=%d месеца
years=%d години
raw_seconds=секунди
raw_minutes=минути
[dropzone]
remove_file=Премахни файл
[notification]
notifications=Известия
unread=Непрочетенo
read=За четене
mark_as_read=Бележа като прочетено
mark_as_unread=Бележа като непрочетено
mark_all_as_read=Бележа всичко като прочетено
[gpg]
[units]